Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 801/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 sierpnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Adam Borowicz

Protokolant: Aleksandra Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa E. J. i D. J.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz E. J. i D. J. kwotę 390.256,73 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 sierpnia 2022 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala w pozostałej części roszczenie powodów;

3.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. solidarnie na rzecz E. J. i D. J. kwotę 12.437,86 zł (dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z tytułu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

4.  nakazuje zwrócić powodowi kwotę 1496,14 zł (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czternaście groszy) stanowiącą niewykorzystaną część zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego uiszczonej przez powoda w dniu 27 stycznia 2021 roku.