Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 128/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – sekr. Justyna Jankowska

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2022 r. sprawy

P. S.

syna Z. i J. z d. B.

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

1.  w dniu 27 grudnia 2021 roku w G. w sklepie (...) przy ul. (...) zabrał w celu przywłaszczenia 4 butelki whisky J. D. o łącznej wartości 529,69 zł na szkodę (...) S.A. przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwa podobne

tj. o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 64§1kk

2.  w okresie od 09 grudnia 2021 roku do dnia 23 grudnia 2021 roku w G. działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu w podobny sposób zabrał ze sklepów (...) w celu przywłaszczenia alkohole o łącznej wartości 577,97 zł działając na szkodę (...) S.A. w ten sposób że:

- w dniu 09 grudnia 2021 roku ze sklepu b. przy ul. (...) zabrał 2 butelki o poj. 1,5 l whisky J. D. o wartości 278 zł,

- w dniu 23 grudnia 2021 roku ze sklepu b. przy ul. (...) zabrał 2 butelki o poj. 1,0 l whisky J. D. i J. F. o wartości 299,97 zł

tj. o czyn z art. 278§1 kk w zw. z art. 12§2 kk w zw. z art. 64§1kk

1.  Oskarżonego P. S. uznaje za winnego popełnienia obu zarzucanych mu czynów przy czym ustala, że stanowią one ciąg przestępstw i za to na podstawie art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12§2 kk w zw. z art. 64§1 kk w zw. z art. 91§1 kk skazuje go na karę 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 46§1 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody w całości w ten sposób, że nakazuje zapłacić P. S. na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. kwotę 1685,63 złotych.

3.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów postępowania.