Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pz 40/14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Anna Rodak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. R.

przeciwko D. (...) ( (...)) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o odszkodowanie

w przedmiocie zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt X P 658/11

postanawia:

oddalić zażalenie

Przewodnicząca: