Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 270/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Strzelczyk

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Tomasza Niesłuchowskiego

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2022 r. sprawy

K. D.

s. J. i F. z domu P.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 22 czerwca 2021 r., w sklepie spożywczo – przemysłowym na ul. (...) w K., wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem na konto bankomatowe w ten sposób, że chcąc wykonać transakcję płatniczą poprzez płatność „zbliżeniową”, użył karty bankomatowej Banku (...) należącą do J. M., płacąc za dwie czekolady o wartości 25 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zablokowanie tej karty przez jej właścicielkę,

tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1kk

II.  W dniu 23 grudnia 2021 r. w sklepie (...) na ul. (...) w K., groził D. S. popełnieniem przestępstwa na jego szkodę poprzez pozbawienie go życia i uszkodzenie jego ciała, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będą spełnione i przy czym czynu tego dopuścił się publicznie z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego

tj. o czyn z art. 190§1kk w zw. z art. 57a§1kk

I.  oskarżonego K. D. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z pkt I a/o, określając, że jest to przypadek mniejszej wagi i za to z mocy art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1kk w zw. z art. 283 kk skazuje, zaś na podstawie art. 279 §1kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 14§1 kk w zw. z art.34§1a pkt 1 kk w zw. z art.35§1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  oskarżonego K. D. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z pkt II a/o i za to z mocy art. 190§1kk w zw. z art. 57a§1kk w zw. z art.34§1a pkt 1 kk w zw. z art.35§1 kk skazuje na karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

III.  na podstawie art. 85§1 kk i art. 86§1 kk w miejsce wymierzonych kar jednostkowych orzeka łączną karę 6 (sześć) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznej w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

IV.  na podstawie art. 57a§2 kk orzeka nawiązkę w kwocie 200 (dwustu) złotych na rzecz pokrzywdzonego D. S.;

V.  na podstawie art.63§1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary ograniczenia wolności zalicza okres zatrzymania od dnia 23.12.2021 r. godz. 13:10 do dnia 23.12.2021 r. godz. 15:22, co równoważne jest 2 (dwóm) dniom kary ograniczenia wolności i w tym zakresie karę ograniczenia wolności uznaje za wykonaną;

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. M. K. kwotę 1 239,84 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć złotych i 84/100) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu w tym kwotę 231,84 (dwieście trzydzieści jeden złotych i 84/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

VII.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK270/22 (Uzasadnienie w części dot. orzeczenia o karze)

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

K. D.

I.  W dniu 22 czerwca 2021 r., w sklepie spożywczo – przemysłowym na ul. (...) w K., wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, usiłował dokonać kradzieży z włamaniem na konto bankomatowe w ten sposób, że chcąc wykonać transakcję płatniczą poprzez płatność „zbliżeniową”, użył karty bankomatowej Banku (...) należącą do J. M., płacąc za dwie czekolady o wartości 25 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zablokowanie tej karty przez jej właścicielkę,

tj. o czyn z art. 13§1 kk w zw. z art. 279§1kk

II.  W dniu 23 grudnia 2021 r. w sklepie (...) na ul. (...) w K., groził D. S. popełnieniem przestępstwa na jego szkodę poprzez pozbawienie go życia i uszkodzenie jego ciała, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będą spełnione i przy czym czynu tego dopuścił się publicznie z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego

tj. o czyn z art. 190§1kk w zw. z art. 57a§1kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. D.

I

I

Kara 4 miesięcy ograniczenia wolności jest adekwatna do wagi zaistniałego czynu i zgodna z wnioskami stron. Natomiast omyłkowo nie wpisano fizycznie do wyroku art. 37a§1 kk, a także środka karnego w postaci ogłoszenia wyroku do publicznej wiadomości.

II, IV

II

Wymierzona za czyn II kara 4 miesięcy ograniczenia wolności jest adekwatna do wagi czynu i zawinienia. Orzeczona nawiązka 200 zł na rzecz pokrzywdzonego odpowiada możliwościom majątkowym oskarżonego i zaspokaja roszczenia D. S.

III, V

I, II

Kara łączna spełnia zadania kary określone w art. 53 kk i jest zgodna z wnioskami stron oraz zaaprobowana przez pokrzywdzonych. Na jej poczet należało zaliczyć okres zatrzymania oskarżonego (pkt. V)

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. D.

VI

I, II

Przyznano wynagrodzenie za obronę z urzędu zgodnie ze spisem kosztów, którego argumentację sąd w pełni aprobuje.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

Trudna sytuacja materialna oskarżonego uzasadniała zwolnienie go z sądowych kosztów postępowania w całości.

6.  1Podpis