Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 77/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący : sędzia Bartłomiej Gadecki

sędzia: Olgierd Dąbrowski-Żegalski

Ławnicy: Jadwiga Żarska, Grażyna Komorowska-Nurczyk, Teresa Śliwińska,

Protokolant: st. sekr. sąd. Barbara Święconek

przy udziale prokuratora Prok. Rej. Olsztyn-Północ w Olsztynie – Agnieszki Ignaczewskiej

po rozpoznaniu w dniu 13 września 2022 r.

sprawy oskarżonego F. Z. , syna J. i Ł. z d. B., ur. (...) w O.

oskarżonego o to, że:

I. w dniu 07 marca 2022r. w O. przy ul. (...) działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia A. S. (1) udusił, a następnie podciął szyję narzędziem ostrokrawędzistym, w wyniku czego na skutek uduszenia gwałtownego w mechanizmie zadławienia wymieniony poniósł śmierć, przy czym „tempore criminis" zdolność rozpoznania znaczenia czynu była ograniczona, ale nie w stopniu znacznym, a zdolność pokierowania jego postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym, tym samym zaszły przesłanki do zastosowania art. 31 § 2 k.k.,

tj. popełnienia przestępstwa określonego w art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k.

orzeka:

I. oskarżonego F. Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, który to czyn kwalifikuje jako przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. i za to na podstawie powyższych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 148 § 1 k.k. wymierza mu karę 13 (trzynastu) lat pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek noża bez rękojeści – dowodu rzeczowego zapisanego pod numerem 27/22 księgi przechowywanych przedmiotów wymienionego pod numerem DRZ 688/22 w spisie na k. 607v-608;

III. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec F. Z. obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdzę poprzez zapłatę oskarżycielce posiłkowej M. S. (1) kwoty 20 000 (dwadzieścia tysięcy złotych) zł;

IV. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie związany z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem od dnia 9 marca 2022 r., godz. 11:20 do dnia 13 września 2022 r.;

V. dowody rzeczowe zapisane pod numerem 27/22 księgi przechowywanych przedmiotów wymienione w spisie na k. 607v-608:

- wymienione pod numerami: DRZ 687/22, od DRZ 689/22 do DRZ 695/22, DRZ 703/22, DRZ 704/22 na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić F. Z.;

- wymienione pod nr od DRZ 696/22 do DRZ 699/22 na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. a contrario nakazuje pozostawić w aktach sprawy;

VI. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1184) oraz § 17 ust. 2 pkt 5 w zw. z ust. 7, § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 18) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. M. kwotę 600 (sześćset złotych) zł tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym, powiększoną o podatek VAT w stawce 23%;

VII. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 77/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

F. Z.

Oskarżonego uznano za winnego tego, że:

I. w dniu 07 marca 2022r. w O. przy ul. (...) działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia A. S. (1) udusił, a następnie podciął szyję narzędziem ostrokrawędzistym, w wyniku czego na skutek uduszenia gwałtownego w mechanizmie zadławienia wymieniony poniósł śmierć, przy czym „tempore criminis" zdolność rozpoznania znaczenia czynu była ograniczona, ale nie w stopniu znacznym, a zdolność pokierowania jego postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym, tym samym zaszły przesłanki do zastosowania art. 31 § 2 k.k.,

tj. popełnienia przestępstwa określonego w art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. F. Z. urodził się (...) Ma wykształcenie zawodowe. Jest emerytem. Nie posiada majątku większej wartości. Utrzymuje się z emerytury w kwocie 1500 zł. Dotychczas nie był karany sądownie.

1.1. Dane osobopoznawcze

475

1.2. Kuratorski wywiad środowiskowy

488

1.3. Dane o karalności

454-455

2. F. Z. nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo. Cierpi na zespół uzależnienia spowodowany używaniem alkoholu i zaburzenia psychiczne spowodowane dysfunkcją mózgu oraz zaburzenia psychotyczne spowodowane dysfunkcją mózgu. „Tempore criminis" jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu była ograniczona, ale nie w stopniu znacznym, a zdolność pokierowania jego postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym.

2. Opinia sądowo-psychiatryczna, psychologiczna

299-306

3. A. S. (1) mieszkał wraz z żoną M. S. (2). A. S. (1) znał od dzieciństwa F. Z., utrzymywali oni kontakty, razem na spotkaniach spożywali alkohol, nie mieli nigdy żadnego konfliktu.

3.1 zeznanie M. S. (1)

642-642v, 23v-27v

3.2 wyjaśnienia F. Z.

640v-641v, 127-128, 192, 198, 472-473

4. W dniu 07 marca 2022r. około godz. 13.00 A. S. (1) wyszedł z mieszkania informując żonę, że idzie do ZUS. Następnie spotkał się z F. Z. w jego mieszkaniu na ul. (...) w O.. Pokrzywdzony przyniósł wódkę, którą razem wypili. Następnie oboje udali się na cmentarz, po czym postanowili jeszcze wypić alkohol. Zakupili w sklepie dwie wódki o pojemności 0,5 l i wrócili do mieszkania F. Z.. W mieszkaniu wypili alkohol. Wieczorem, z uwagi na to, że pokrzywdzony był pod wpływem alkoholu, pozostał na noc u F. Z.. W pewnym momencie F. Z., będąc pod wpływem alkoholu, bez powodu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia A. S. (1) udusił, a następnie podciął mu szyję nożem, w wyniku czego na skutek uduszenia gwałtownego w mechanizmie zadławienia wymieniony poniósł śmierć, przy czym „tempore criminis" zdolność rozpoznania znaczenia czynu u oskarżonego była ograniczona, ale nie w stopniu znacznym, a zdolność pokierowania jego postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym. Następnie rano F. Z. zaniósł nóż, którym zadał obrażenia, do piwnicy w mieszkaniu swojej byłej żony i tam go schował, po czym wyjechał z O. do miejscowości G..

4.1. Protokół oględzin

2-5, 6-8, 16-17, 51-54, 82-83,114-116, 117­118, 119-121, 133-139, 140-141,151-155, 180-183,272-274,507-508, 510-513,514­515,516-517,518-519,538-539,540-541,542-543,544-545, 552

4.2. Protokół pobrania materiału porównawczego

98, 279

4.3. Protokoły przeszukań

87-88, 89-91

4.4. Protokoły zatrzymania rzeczy

85-87, 148-150, 217-219,221-223,225-227

4.5. Analiza nagrań z monitoringów miejskich

106-107, 146-147

4.6. Wstępna opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej

187

4.7. Protokoły odtworzenia nagrań z monitoringu

228-229,230-231,232-233

4.8. Dane z wykazem połączeń nr telefonicznych z danymi IMEI oraz BTS

266-270

4.9. Opinia biegłego z zakresu genetyki sądowej

388-392,444-450, 461-466, 525-537

4.10. Opinia biegłego z zakresu badań chemicznych

395-399

4.11. Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej

560-563

4.12. zeznanie M. S. (1)

642-642v, 23v-27v

4.13. wyjaśnienia F. Z. w zakresie zgodnym z ustalonym stanem faktycznym

640v-641v, 127-128, 192, 198, 472-473

4.14. dowody rzeczowe

składnica

5. Oskarżony wyraził żal z powodu popełnionego czynu.

5. wyjaśnienia F. Z.

640v-641v, 127-128, 192, 198, 472-473

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1-3

1.1. Dane osobopoznawcze

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

1.2. Kuratorski wywiad środowiskowy

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

1.3. Dane o karalności

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

2. Opinia sądowo-psychiatryczna, psychologiczna

opinia rzetelnie sporządzona;

- wnioski należycie umotywowane;

- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;

- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań;

- nie zawiera wewnętrznych sprzeczności, nie posłużono się nielogicznymi argumentami;

- jest pełna, jasna i niesprzeczna.

3.1 zeznanie M. S. (1)

- zeznania są konsekwentne; świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia; nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

3.2 wyjaśnienia F. Z.

oskarżony co do tego faktu wyjaśnił tylko to, co mu wiadome,

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności wyjaśnień oskarżonego w zakresie tego faktu.

4

4.1. Protokół oględzin

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

4.2. Protokół pobrania materiału porównawczego

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

4.3. Protokoły przeszukań

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

4.4. Protokoły zatrzymania rzeczy

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

4.5. Analiza nagrań z monitoringów miejskich

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

4.6. Wstępna opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej

opinia rzetelnie sporządzona;

- wnioski należycie umotywowane;

- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;

- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań;

- nie zawiera wewnętrznych sprzeczności, nie posłużono się nielogicznymi argumentami;

- jest pełna, jasna i niesprzeczna.

4.7. Protokoły odtworzenia nagrań z monitoringu

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

4.8. Dane z wykazem połączeń nr telefonicznych z danymi IMEI oraz BTS

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony go nie kwestionowały

4.9. Opinia biegłego z zakresu genetyki sądowej

opinia rzetelnie sporządzona;

- wnioski należycie umotywowane;

- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;

- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań;

- nie zawiera wewnętrznych sprzeczności, nie posłużono się nielogicznymi argumentami;

- jest pełna, jasna i niesprzeczna.

4.10. Opinia biegłego z zakresu badań chemicznych

opinia rzetelnie sporządzona;

- wnioski należycie umotywowane;

- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;

- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań;

- nie zawiera wewnętrznych sprzeczności, nie posłużono się nielogicznymi argumentami;

- jest pełna, jasna i niesprzeczna.

4.11. Opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej

opinia rzetelnie sporządzona;

- wnioski należycie umotywowane;

- sposób sformułowania wniosków pozwala na zrozumienie zawartych w niej wywodów;

- zawarto precyzyjne stanowisko odnośnie zadanych pytań;

- nie zawiera wewnętrznych sprzeczności, nie posłużono się nielogicznymi argumentami;

- jest pełna, jasna i niesprzeczna.

4.12. zeznanie M. S. (1)

- zeznania są konsekwentne; świadek zeznawał tylko to, co mu wiadome, przedstawił w sposób obiektywny przebieg zdarzenia; nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności zeznań tego świadka.

4.13. wyjaśnienia F. Z. w zakresie zgodnym z ustalonym stanem faktycznym

- oskarżony w wyjaśnieniach, które są zgodne z ustalonym stanem faktycznym podał okoliczności znajdujące potwierdzenie w opiniach biegłych i oględzinach;

- nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności wyjaśnień oskarżonego w zakresie wyjaśnień, które są zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

4.14 Dowody rzeczowe

dowód przeprowadzony zgodnie z KPK, treść jest niesprzeczna, strony ich nie kwestionowały

5

5. wyjaśnienia F. Z.

nie zachodzą żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ujemną ocenę wiarygodności wyjaśnień oskarżonego w zakresie tego faktu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Protokół oględzin, k. 108-110, 111-113

Nie ma znaczenia dla sprawy

Protokół pobrania materiału porównawczego, k. 81

Nie ma znaczenia dla sprawy

Opinia biegłego z zakresu informatyki

Nie ma znaczenia dla sprawy

zeznania świadków: K. K., M. D., I. L., K. C., A. S. (2)

Nie mają znaczenia dla sprawy, nie byli bezpośrednimi świadkami zdarzenia

zeznania świadków: A. P. (1), A. P. (2), R. A., M. M., L. K. (1), R. P., L. K. (2), H. K., P. K., A. N.

Nie mają znaczenia dla sprawy, nie byli bezpośrednimi świadkami zdarzenia

wyjaśnienia F. Z. w zakresie niezgodnym z ustalonym stanem faktycznym w pkt 4 i 2

Wyjaśnieniom oskarżonego, w których twierdzi, że myślał, że został zaatakowany przez diabła nie można dać wiary. Należy podkreślić, że biegli psychiatrzy oraz psycholog wskazali w opinii, że oskarżony nie jest chory psychicznie ani upośledzony umysłowo, cierpi na zespół uzależnienia spowodowany używaniem alkoholu i zaburzenia psychiczne spowodowane dysfunkcją mózgu oraz zaburzenia psychotyczne spowodowane dysfunkcją mózgu, a „Tempore criminis" jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu była ograniczona, ale nie w stopniu znacznym, a zdolność pokierowania jego postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym (opinia, k. 299-306). Biegli ponadto wskazali m.in., że akcentowanie przez oskarżonego chorobowego tła doznań i koncentrowanie się na nich wynika z postawy obronnej agrawacyjnej nastawionej na uniknięcie odpowiedzialności karnej (k. 305). Nie można też dać wiary wyjaśnieniom oskarżonego, że to on został zaatakowany. Przeciwko temu wskazuje dowód w postaci oględzin osoby oskarżonego (k. 82-83) w połączeniu z okolicznością dokonania zabójstwa pokrzywdzonego, w tym użycia wobec pokrzywdzonego noża. Należy także zauważyć, że gdyby oskarżony rzeczywiście został zaatakowany i się bronił to po czynie – mając na uwadze zasady wiedzy, logiki i doświadczenia życiowego – zawiadomiłby Policję, pogotowie. Tymczasem oskarżony nie tylko nie zawiadomił właściwych organów, ale nóż, który użył w trakcie zabójstwa ukrył w piwnicy należącej do byłej żony, a sam wyjechał z miasta. Te okoliczności wskazują, że wyjaśnienia oskarżonego, w których nie przyznaje się do popełniania zarzucanego mu czynu stanowią tylko linię obrony mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

F. Z.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Jeżeli sprawca działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego udusił, a następnie podciął mu szyję narzędziem ostrokrawędzistym, w wyniku czego na skutek uduszenia gwałtownego w mechanizmie zadławienia wymieniony pokrzywdzony poniósł śmierć, przy czym „tempore criminis" zdolność rozpoznania znaczenia czynu była ograniczona, ale nie w stopniu znacznym, a zdolność pokierowania jego postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym, to taki czyn wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 2 k.k. Jak ustalono na podstawie opinii biegłych psychiatrów, oskarżony działał w warunkach ograniczonej poczytalności, a więc w warunkach art. 31 par. 2 k.k. Zatem zaszły przesłanki do zastosowania art. 31 § 2 k.k. poprzez ujęcie art. 31 § 2 k.k. w kwalifikacji prawnej czynu przypisanego.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

F. Z.

I

I

I.1. Sąd wziął pod uwagę dyrektywy wymiaru kary określone w art. 53 KK, uznając, że stopień winy i społecznej szkodliwości czynu jest wysoki, ale nie najwyższy.

I.2. okoliczności wpływające obciążająco na wymiar kary:

- działanie z zamiarem bezpośrednim;

- bez powodu pozbawienie życia kolegi, którego znał od bardzo dawna;

- działanie pod wpływem alkoholu;

I.3. okoliczności wpływające łagodząco na wymiar kary:

- niekaralność;

- fakt, że „tempore criminis" zdolność rozpoznania znaczenia czynu była u oskarżonego ograniczona, ale nie w stopniu znacznym, a zdolność pokierowania jego postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym;

- wyrażony żal z powodu popełnienia przestępstwa.

F. Z.

II

I

Na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeczono przepadek noża bez rękojeści – dowodu rzeczowego zapisanego pod numerem 27/22 księgi przechowywanych przedmiotów wymienionego pod numerem DRZ 688/22 w spisie na k. 607v-608. Orzeczono przepadek rzeczy służącej do popełnienia przestępstwa.

F. Z.

III

I

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono wobec F. Z. obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdzę poprzez zapłatę oskarżycielce posiłkowej M. S. (1) kwoty 20 000 (dwadzieścia tysięcy złotych) zł. Niewątpliwie na skutek śmierci męża, a więc osoby bliskiej dla M. S. (1), oskarżycielka posiłkowa doznała krzywdy (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24.1.2019 r., II AKa 201/18, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych). Zasądzona kwota wynika z rozmiaru doznanej krzywdy.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

F. Z.

IV

I

Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie związany z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem od dnia 9 marca 2022 r., godz. 11:20 do dnia 13 września 2022 r. W/w był zatrzymany i tymczasowo aresztowany, zatem okres ten należało zaliczyć na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności.

F. Z.

V

I

Dowody rzeczowe zapisane pod numerem 27/22 księgi przechowywanych przedmiotów wymienione w spisie na k. 607v-608:

- wymienione pod numerami: DRZ 687/22, od DRZ 689/22 do DRZ 695/22, DRZ 703/22, DRZ 704/22 na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazano zwrócić F. Z.;

- wymienione pod nr od DRZ 696/22 do DRZ 699/22 na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. a contrario nakazano pozostawić w aktach sprawy.

Rzeczy zbędne dla postępowania nakazano zwrócić osobie uprawnionej, natomiast zapisy monitoringu nakazano pozostawić w aktach sprawy.

F. Z.

VI

I

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1184) oraz § 17 ust. 2 pkt 5 w zw. z ust. 7, § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 18) zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adwokata K. M. kwotę 600 (sześćset złotych) zł tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym, powiększoną o podatek VAT w stawce 23%. Oskarżony korzystał z pomocy obrońcy z urzędu. Była 1 rozprawa. Zasądzona kwota wynika z przytoczonych przepisów.

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalniono oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości. Nie ustalono, aby oskarżony miał większy majątek oraz mając na uwadze fakt, że musi zapłacić zadośćuczynienie, uznano, że uiszczenie kosztów sądowych byłoby zbyt uciążliwe.

1.Podpis