Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III C 264/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, w Wydziale III Cywilnym,

w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SR Grzegorz Szacoń

Protokolant: Sekr. sądowy Agnieszka Majewska

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2022 r., w S.,

na rozprawie,

sprawy z powództwa Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.,

przeciwko pozwanemu G. S.,

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda Horyzont Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. na rzecz pozwanego G. S. kwotę 5.417 złotych (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych), tytułem kosztów procesu.

Sędzia SR Grzegorz Szacoń

Sygn. akt III C 264/21

UZASADNIENIE

Powód - Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wstąpił w prawa wierzyciela pierwotnego (...) Bank S.A. w W. i podtrzymał żądanie zasądzenia od pozwanego G. S. kwoty 57.581,78 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zawarł z bankiem w dniu 28 listopada 2016 r. umowę kredytu. Umowa została wypowiedziana, a pozwany zalega ze wskazaną należnością.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, przedstawiając zarzut niezawarcia umowy, bowiem przedstawiona umowa nie jest podpisana przez pozwanego. Ponadto wskazał na niewykonanie umowy, niewykazanie go co do wysokości oraz zarzucił nieuzasadnione koszty kredytu, w szczególności w zakresie składnika zwrotu kosztów ubezpieczenia.

Nadto pozwany wskazał, że przelew wierzytelności nie wskazuje na uprawnienie wstępującego do podtrzymania roszczenia i nadużycia relacji przedsiębiorca - konsument.

Sąd ustalił – na podstawie niżej wskazanych dowodów - następujący stan faktyczny:

(...) Bank S.A. wystawił wyciąg z ksiąg bankowych zawierający wskazanie o zadłużeniu G. S. na kwotę 57.581,78 złotych.

Dowód:

-

wyciąg z ksiąg bankowych – k. 6.

(...) Bank S.A. przedstawił wydruk umowy o kredyt nr (...). Umowa nie jest pospisana pod jej treścią. Kserokopia podpisu o treści: “G. S.” znajduje się na osobnej kartce.

A. Bank wystawił dokument o tytule “Wypowiedzenie umowy o pożyczkę/kredyt konsolidacyjny.

Dowód:

-

umowa – k. 20 – 23 verte;

-

wypowiedzenie – k. 24.

A. Bank zawarł w dniu 15 czerwca 2021 r. z funduszem Horyzont umowę przelewu wierzytelności. Załącznik do umowy pod numerem (...) zawiera wpis dotyczący G. S.. Kwota odsetek nie pokrywa się z kwotą zawartą w roszczeniu pozwu – dodatkową pozycją są “odsetki egzekucyjne”.

Dowód:

-

umowa – k. 55 – 60;

-

załacznik – k. 64.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Przedmiotowe powództwo zostało podtrzymane przez wstępującego do sprawy na podstawie normy art. 509 § 1 k.c., stanowiącej o cesji wierzytelności i uprawnieniach cesjonariusza w zakresie uzyskanej wierzytelności oraz na normie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1988 ze zm.), zgodnie z treścią której, przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty.

Roszczenie powoda nie zostało wykazane. Z dokumentów przedstawionych przez pierwotną stronę powodową wynika, że pozwany nie podpisał dokumentu umowy kredytu. Przedłożona umowa stanowi nie poświadczony za zgodność wydruk bez oryginalnych podpisów pozwanego oraz wskazanego w nim przedstawiciela banku. Podpis o treści “G. S.” znajduje się na drugiej stronie wydruku w 1/3 wysokości pustej strony. Powód nie wykazał, iż pozwany złożył oświadczenie woli jej dotyczące w inny sposób.

Bezsprzecznym jest, iż dla skutecznego zawarcia umowy koniecznym jest złożenie przez strony zgodnych oświadczeń woli. Przedstawiony przez powoda niepodpisany dokument nie obrazuje spełnienia tego wymogu.

Powód nie wykazał jakoby kwota kredytu została pozwanemu wydany lub kredyt został zrealizowany w inny sposób, tj. na cele w niej zadeklarowane (par. 1). W tym miejscu należy podzielić stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie, iż jedynie w przypadku wykonania umowy powstaje obowiązek zwrotu. Strona powodowa zatem, stosownie do treści art. 6 k.c., powinna udowodnić, że przedmiot umowy został wydany pozwanemu. Jeżeli powód nie wykazał, by kwota istotnie została przekazana, tym samym brak jest po stronie pozwanej obowiązku zwrotu dochodzonej kwoty” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt V Aca 845/12). Powód nie wyjaśnił także ostatniego składnika kredytowanego – jednorazowej opłaty z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia na życie.

Powód nie przedłożył także dowodów potwierdzających obsługę przedmiotowego kredytu. Wydruk umowy zawiera date 28 listopada 2016 roku, a pozew pierwotnie został skierowany do Sądu 10 listopada 2020 roku. Oznacza to pierwszoplanową potrzebę ustalenia sposobu kumulowania się zadłużenia oraz tej jego części, która pozostała wymagalna i nie przedawniła się, a także poszczególnych sald, w tym tworzonych przez kolejno naliczane odsetki. Jeśli zaś pozwany obsługiwał umowę przez jakiś okres przed wypowiedzeniem, zasadnym było oczekiwanie przedstawienia dokumentów, które taką obsługę wykazywały (wpłaty, potrącenia z rachunku). Ponadto zgłoszony przez pozwanego zarzut niewykazania wysokości żądania nakazywałby także skonfrontowanie dochodzonej należności odsetkowej z postanowieniami umowy. Brak dokumentów źródłowych dla obsługi przedmiotowego kredytu uniemożliwia ocenę zasadności żądania – choćby poprzez sprawdzenie wyliczeń powoda pierwotnego co do odsetek w zleconej opinii biegłego z zakresu rachunkowości.

Uwagi wymaga także, że wstępujący do procesu nie wykazał, że nabył przedmiotową dla sprawy wierzytelność, bowiem w zakresie odsetek nie pokrywa sie ona z żądaniem pozwu. Jest ona rozszerzona w porównaniu ze wskazaniami z pozwu co do składników i ostatecznej kwoty.

Z racji nie udowodnienia przez stronę wstępującą do procesu twierdzeń zgłaszanych w pozwie Sąd orzekł o oddaleniu powództwa, uznając jego bezzasadność.

Sąd rozstrzyga o kosztach postępowania w każdym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie (art. 108 § 1 k.p.c.). O kosztach niniejszego procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c.

Przepis art. 98 § 1 k.p.c. stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Na koszty te, zgodnie z treścią art. 98 § 3 k.p.c. składa się w niniejszej sprawie wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego w osobie radcy prawnego, którego wysokość ustalono na kwotę 5.400 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa procesowego w kwocie 17 zł.

Z tych względów orzeczono jak w formule sentencji przedmiotowego wyroku.

SSR Grzegorz Szacoń