Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 317/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2022 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 25 listopada 2020 r. wydanego w sprawie II C 349/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok:

1.  w punkcie 1 w ten sposób, że należność zasądzoną od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. K. podwyższa z kwoty 8.720,00 zł (osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) do kwoty 10.370,00 zł (dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych);

2.  w punkcie 3 w ten sposób, że należność zasądzoną od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. K. z tytułu zwrotu kosztów procesu podwyższa z kwoty 1.805,25 zł (tysiąc osiemset pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) do kwoty 2.596,64 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze);

II.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. K. kwotę 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.