Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 82/21

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 sierpnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Puławach IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Gałkowska

Protokolant p.o. sekretarza sądowego Katarzyna Łazińska

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2022 r. w Puławach

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko (...) (...) sp. z o.o. w P.

o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę i odszkodowanie na podstawie art. 18 3d kp

I.  oddala powództwo;

II.  nie obciąża powódki kosztami procesu.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 8 lipca 2021r. ( data nadania przesyłki) powódka A. M. wnosiła w pkt 1 o przywrócenie jej do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy w związku z nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę dokonanego jej w przez pozwane (...) (...) Sp. z o.o. w P. oraz w pkt 2 domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanej spółki kwoty 19.935,10 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Na rozprawie w dniu 18 maja 2022r. pełnomocnik powódki zmodyfikowała powództwo w pkt1 w ten sposób, że domagała się zasądzenie na rzecz powódki od pozwanej spółki odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie jej umowy o pracę, zaś w piśmie procesowym z dnia 31 maja 2022r. pełnomocnik powódki określiła wysokość dochodzonego odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie jej umowy o pracę na kwotę 20.502,30 zł.

Pozwane (...) (...) Sp. z o.o. w P. powództwa w żadnym zakresie nie uznawało w żadnym zakresie i wnosiło o jego oddalenie.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka A. M. zawarła w dniu 1 lutego 2007r. umowę o pracę z (...) (...) Sp. z o.o. w P. na stanowisko inspektor ds. technicznych w Wydziale NI – Programowania i (...), początkowo na czas określony, a od 1 maja 2008r. na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 24 kwietnia 2008r. na czas nie określony ( akta osobowe).

Od grudnia 2010r. w pozwanej spółce realizowany był projekt „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczna Przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój (...) 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( bezsporne).

W dniu 1 marca 2011r, powódka i prezes zarządu pozwanej spółki zawarli Porozumienie zmieniające umowę o pracę łączącą strony w ten sposób, że z tym dniem, na czas realizacji przez (...) (...) Sp. z o.o. w P. projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” warunki umowy o pracę powódki to wymiar czasu pracy ½ etatu, z wynagrodzeniem zasadniczym adekwatnym do wymiaru zatrudnienia i z dodatkowym wynagrodzeniem za pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczna Przedsiębiorstwa” ( akta osobowe). Jednocześnie z tym dniem pomiędzy stronami zawarta została druga umowa o pracę na okres od 1.03.2011r. do 28.02.2015r tj. na czas realizacji w/w projektu, w wymiarze ½ etatu i zgodnie z tą umową, powódka pracowała jako inspektor ds. technicznych- koordynator projektu w D. Inwestycji i (...) ( akta osobowe). Z dniem 16 czerwca 2012r. strony stosunku pracy zawarły Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarta w dniu 1 marca 2011r. w ten sposób, że z tym dniem w miejsce dotychczasowych warunków umowy o pracę dotyczących wymiaru czasu pracy -1/2 etatu, zajmowanego stanowiska: inspektor ds. technicznych- koordynator projektu w ramach realizacji projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” wprowadzono nowe warunki tj,. wymiar czasu pracy powódki to pełny wymiar czasu pracy, a stanowisko pracy to Kierownik Komórki (...)Rozwojowej projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” ( akta osobowe). Powódka otrzymała kartę stanowiska pracy tj. kierownika w ramach Projektu Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” ( k.24-25v, akta osobowe). W dniu 29 czerwca 2012r. strony stosunku pracy zawarły Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą w dniu 24 kwietnia 2008r. w ten sposób, że z dniem 1 lipca 2012r. w miejsce dotychczasowych warunków umowy o prace dotyczących wymiaru czasu pracy -1/2 etatu, wymiar czasu pracy powódki będzie wynosił ¼ etatu ( akta osobowe).

Zarządzeniem wewnętrznym nr (...) Prezesa pozwanej spółki wprowadzono zmiany Regulaminu Organizacyjnego pozwanej spółki w ten sposób, że w strukturze organizacyjnej dodano Komórkę (...)Rozwojową, podległą bezpośrednio Prezesowi Zarządu, a w treści zarządzania wymienione zostały zadania tej komórki ( k.21-22). W Komórce (...)Rozwojowej oprócz powódki zatrudnionych było 2 pracowników tj. M. T., zatrudniona w spółce od 2013r., wykonująca w Komórce pracę inspektora ds. sieci wodnych i K. K., zatrudniony w spółce od 2011r., wykonujący w Komórce pracę Koordynatora, a powódka była dla nich przełożonym (bezsporne). Pracownicy tej komórki realizowali zadania polegające na wdrożeniu tegoż projektu min. wdrożeniu systemu GIS, (...), (...), zdalnego odczytu wodomierzy, stworzenia i komercji patentów ( zeznania świadków: K. K. złożone na piśmie k.66-70v i ustnie 01:05:55 nagrania rozprawy z dnia 18.05.22, V. M. złożone na piśmie k.71-87 i ustnie 01:52:46 nagrania rozprawy z dnia 18.05.22 , M. T. złożone na piśmie k.88-94 i ustnie 01:38:38 nagrania rozprawy z dnia 18.05.22).

W piśmie z dnia 28 marca 2013r. powódka zwróciła się do zarządu pozwanej spółki o rozwiązanie z nią umowy o pracę zawartej w dniu 24 kwietnia 2008r. na stanowisku inspektor ds. Technicznych w Dziale Inwestycji i Rozwoju z dniem 15 kwietnia 2013r. i zarząd wyraził na to zgodę ( akta osobowe).

Z dniem 1 maja 2013r. strony stosunku pracy zawarły Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarta w dniu 1 marca 2011r. w ten sposób, że z tym dniem zmieniły postanowienia tej umowy o pracę określające jej rodzaj na umowę o pracę na czas nie określony ( akta osobowe).

Zgodnie z Umową o dofinasowanie projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” i harmonogramem jego realizacji, realizacja projektu zakończyła się z dniem 30 grudnia 2015r., prace związane z tym projektem zostały zakończone (zeznania świadków; K. K., M. T., V. M., zeznania powódki słuchanej w trybie art. 299 kpc k.122). W okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r. był okres trwałości projektu i w tym czasie Komórka Badawczo-Rozwojowa zdawała sprawozdania z działania tej Komórki (zeznania powódki słuchanej w trybie art. 299 kpc ). Także wtedy Komórka Badawczo-Rozwojowa wspomagała inne wydziały spółki przy wprowadzaniu i wdrażaniu nowych systemów wypracowanych w ramach projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” ( zeznania świadka K. K.).

Od 1 stycznia 2021r. Prezesem Zarządu pozwanej spółki został B. R. (1) ( zeznania Prezesa zarządu pozwanej spółki (...) słuchanego w trybie art. 299 kpc k.121- 121v).

Prezes Zarządu B. R. (1) stwierdził w styczniu 2021r. że w spółce istnieje Komórka Badawczo-Rozwojowej, podczas gdy zakończyła się kilka lat temu realizacja projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” dla którego ta Komórka została w spółce powołana, rozmawiał z powódką na temat zadań które ta komórka wykonywała w ostatnim czasie i uznał, wraz z kierownikiem organizacji administracji i spraw pracowniczych V. M. , że zadania, które były przypisane komórce tj. stworzenie i wdrożenie w ramach prac nad tym projektem produktu dla części komórek organizacyjnych spółki zostały zakończone, a efekty pracy tej komórki po 1 stycznia 2016r. wdrażane były w innych wydziałach spółki i podjął decyzję o likwidacji tej komórki oraz stanowisk pracy w tej komórce ( zeznania Prezesa Zarządu pozwanej spółki słuchanego w trybie art. 299 kpc).

W piśmie z dnia 20 stycznia 2021r Prezes zarządu pozwanej spółki zawiadomił zarządy zakładowych organizacji związkowych o zamiarze wypowiedzenia powódce umowy o pracę jako przyczynę podał likwidację tego stanowiska pracy w związku z zakończeniem realizacji i okresu trwałości projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój (...) 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( akta osobowe). W piśmie tym wskazano ze brak jest wakatów i pracodawca nie ma możliwości zatrudnienia powódki na innym stanowisku pracy.

W dniu 27 stycznia 2021r. do Komórki (...)Rozwojowej przyszedł przewodniczący jednej z zakładowych organizacji związkowych z informacją, iż do organizacji tej wpłynęło pismo prezesa zarządu o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z powódką i M.T. ponieważ zakończył się projekt ( zeznania powódki słuchanej w trybie art. 299 kpc). Powódka wtedy źle się poczuła i od tego dnia aż do 16 czerwca 2021r. była nieobecna w pracy w związku z chorobą ( bezsporne).

K. K. został przeniesiony na stanowisko ds. systemów informatycznych w dziale Organizacji, Administracji i Spraw Pracowniczych jako że pod koniec stycznia 2021r. zamiarem Prezesa było, aby dotąd tam zatrudniony pracownik został zwolniony i K. K. nadal pracuje na tym stanowisku pracy, zajmuje się min. współpracą z firmami informatycznymi, które dostarczały system do zarządzania majątkiem i system GIS, jest administratorem systemu, administruje komputerami w całej spółce ( zeznania świadków: K. K. i V. M.).

M.T. także przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim od 27 stycznia 2021r., kontaktowała się w okresie w sprawie swojej pracy z przedstawicielem zakładowej organizacji związkowej, a także z V. M. ( zeznania świadków: V. M., M.T.). W styczniu 2021r. pozwana spółka wypowiedziała stosunek pracy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku inspektora ds. technicznych w Wydziale (...) i Inwestycji, zaszła więc potrzeba obsadzenia tego stanowiska pracy, na którym to stanowisku miały być min. realizowane zadania w związku z obsługą GIS, czyli sytemu wytworzonego w projekcie, którym w ramach projektu zajmowała się M.T. i gdy w kwietniu 2021r. wróciła ona ze zwolnienia lekarskiego, to jej zaproponowano objęcie tego stanowiska pracy ( zeznania świadków: V. M., M.T., zeznania Prezesa Zarządu pozwanej spółki słuchanego w trybie art. 299 kpc). M. T. od 1 maja 2021r. pracuje na tym stanowisku i w ramach swoich obowiązków min. prowadzi elektroniczną ewidencję struktury sieciowej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy wod.-kn, tworzy archiwum elektroniczne GIS ( zeznania świadków: V. M., M.T.).

Powódka wróciła do pracy ze zwolnienia lekarskiego w dniu 17 czerwca 2021r. i tego dnia Prezes zarządu pozwanej spółki (...) sporządził oświadczenie woli o rozwiązaniu z powódką umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, które zostało jej tego dnia wręczone, a jako podstawę prawną tej decyzji podano art. 10 ust 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1969), zaś jako przyczynę tej decyzji wskazano likwidację stanowiska pracy Kierownika Komórki (...)Rozwojowej na którym powódka jest zatrudniona. Likwidacja stanowiska pracy następuje w związku z zakończeniem realizacji i okresu trwałości projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój (...) 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( akta osobowe).

Wynagrodzenie miesięczne powódki stanowiło kwotę 6834,10 zł (k.33).

Stosunek pracy łączący strony rozwiązał się z dniem 30 września 2021r., powódka otrzymała odprawą ( akta osobowe).

Komórka (...)Rozwojowa została faktycznie zlikwidowana, także zmieniono regulamin struktury organizacyjnej pozwanej spółki, wszystkie stanowiska pracy istniejące w tej Komórce zostały zlikwidowane ( bezsporne).

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił w oparciu o akta osobowe powódki i dokumenty złożone do akt sprawy przez strony, których prawdziwość nie była kwestionowana przez żadną ze stron, a więc sąd uznał złożone do akt sprawy dokumenty za wiarygodne. Sąd obdarzył wiarą w całości zeznania świadków: V. M., M. T., K. K., bo świadkowie ci jednakowo opisali stan faktyczny i zeznania te są zgodne ze sobą, a także z dokumentami złożonymi do akt sprawy.

Zeznania świadka A. J. złożone na piśmie k. 60-65 i ustnie 01:05:55 nagrania rozprawy z dnia 18.05.22 nie wniosły nic istotnego do sprawy i nie zostały poddane analizie przez sąd.

Także i zeznania stron słuchanych w trybie art. 299 kpc należy obdarzyć walorem wiarygodności. Zeznania powódki słuchanej w trybie art. 299 kpc są zgodne z dokumentami złożonymi do akta sprawy, a także nie zawierają sprzeczności - co do faktów z zeznaniami świadków: V. M., M. T., K. K.. Zeznania zaś Prezesa Zarządu pozwanej spółki (...).R. słuchanego w trybie art. 299 kpc także są zgodne ze złożonymi do akt dokumentami, a nadto zeznaniami przesłuchanych w sprawie świadków.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Twierdzenie powódki, iż decyzja pozwanego pracodawcy o wypowiedzeniu jej stosunku pracy dokonana została niezgodnie z przepisami prawa, jest nieuzasadnione.

Na wstępie podnieść należy, iż rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy, w sytuacji gdy jedna ze stron stosunku pracy nie chce dalej współpracować z drugą i jest przewidzianym prawem sposobem rozwiązania stosunku pracy.

Pozwany pracodawca w piśmie wypowiadającym powódce stosunek pracy jako wyłączną i jedyną przyczynę swojej decyzji o wypowiedzeniu jej stosunku pracy wskazał likwidację stanowiska pracy Kierownika Komórki Badawczo-Rozwojowej na którym powódka jest zatrudniona, a likwidacja ta nastąpiła w związku z zakończeniem realizacji i okresu trwałości projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój (...) 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozwane (...) (...) Sp. z o.o. w P. jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( t.j.Dz. U. z 2019 poz. 505 ze zm), zarząd spółki z o.o. prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd jest organem, przez który spółka realizuje zdolność do czynności prawnych. W związku z tym, że zarząd realizuje funkcje zarządzająco-reprezentacyjne, należy go uznać za organ wykonawczy, lecz ma także charakter organu uchwałodawczego. Prowadzenie spraw spółki obejmuje realizację stosunków wewnętrznych i ogranicza się, co do zasady, do czynności faktycznych, które można określić mianem organizacyjnych. Przyjąć należy, że prowadzenie spraw jest pewnym procesem, polegającym na podejmowaniu decyzji oraz organizowaniu działalności spółki w ten sposób, aby było to zgodne z jej przedmiotem działalności, w celu realizacji jej zadań. W konsekwencji więc, uprawnieniem Zarządu spółki, który odpowiada za właściwe działanie spółki i odpowiada za podejmowane działania przed Radą Nadzorczą, mogło być podjęcie decyzji o dokonaniu zmian organizacyjnych, w tym likwidacji konkretnego stanowiska pracy istniejącego dotąd w spółce, a przypisaniu zadań, które dotąd były realizowane na stanowisku pracy które uległo likwidacji, innemu stanowisku pracy, które pozostaje w strukturze organizacyjnej spółki. W przypadku zarządu jednoosobowego osoba sprawująca tę funkcję wykonuje wszelkie uprawnienia przysługujące zarządowi i jej działania są tożsame z działaniem zarządu jako organu spółki, a uchwały zarządu zastępują samodzielne decyzje tej osoby. Prezes Zarządu jednoosobowo zasiadający w zarządzie, jako jedyny zarządca, ma prawo i obowiązek samodzielnego „prowadzenia spraw spółki”, a desygnatem tego sformułowania są rozstrzygnięcia dotyczące wewnętrznego, jak i zewnętrznego funkcjonowania spółki.

W świetle utrwalonego już orzecznictwa Sądu Najwyższego, sąd pracy nie może oceniać zasadności działań organizacyjnych i ekonomicznych podejmowanych przez pracodawcę. Zauważyć w tym miejscu należy, iż zgodnie z ustalonymi poglądami orzecznictwa w tym zakresie, kwestia, czy występuje potrzeba dokonania przez pracodawcę zmian organizacyjnych, w tym likwidacji stanowiska pracy, należy do autonomii zarządczej pracodawcy i nie podlega ocenie sądu. Pracodawca ma więc bezwzględne prawo, aby podejmować takie decyzje, które w jego ocenie, jako prowadzącego i zarządzającego zakładem pracy, są właściwe, mając na uwadze dobro zakładu i w takiej sytuacji, gdy pracodawca podejmuje decyzję o dokonaniu zmian w strukturze organizacyjnej jednostki którą zarządza, to sąd nie może badać zasadności podjęcia takiej decyzji.

Zarząd pozwanej spółki jest jednoosobowy, a zatem Prezes Zarządu pozwanej spółki sam odpowiada za właściwe działanie spółki, a więc samodzielnie może zdecydować o strukturze organizacyjnej, w tym także i o likwidacji stanowisk pracy w spółce i jako samodzielnie prowadzący spółkę, ma więc bezwzględne prawo, aby podejmować takie decyzje, które w jego ocenie, jako prowadzącego i zarządzającego spółką są właściwe, mając na uwadze dobro spółki. W takiej sytuacji, gdy Prezes zarządu B. R., działając w ramach swoich kompetencji, samodzielnie podjął decyzję o dokonaniu zmian w strukturze organizacyjnej i likwidacji stanowiska pracy Kierownika Komórki (...)Rozwojowej na którym powódka była zatrudniona, to sąd nie może badać zasadności podjęcia takiej decyzji. Powódka bowiem była pracownikiem pozwanej spółki od 2007r., która ostatnio, na mocy Porozumienia stron zmieniającego umowę o pracę zawartą w dniu 1 marca 2011r., z dniem 1 maja 2013r. stała się pracownikiem zatrudnionym na stanowisku Kierownika Komórki (...)Rozwojowej projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” na czas nie określony. Zauważyć należy, ze w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy pracownik oczywiście może zmieniać stanowiska pracy u danego pracodawcy, co nie oznacza że w przypadku np. likwidacji ostatnio zajmowanego stanowiska pracy ma prawo wrócić na stanowisko pracy uprzednio przez niego zajmowane. Powódka ostatnio zajmowała stanowisko Kierownika Komórki (...)Rozwojowej i nie był określony czas jej pracy na tym stanowisku, a zatem na czas nie określony powódka pracowała w pozwanej spółce na stanowisku Kierownika Komórki (...)Rozwojowej , przy czym już w treści umowy o pracę z dnia 1 marca 2011r., na podstawie której powódka rozpoczęła pracę na tym stanowisku wyraźnie wpisane jest, że jest ona Kierownikiem Komórki (...)Rozwojowej projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” , co należy oczywiście rozumieć że stanowisko zajmowane przez nią jest związane z tym konkretnym projektem. Także jak wynika z zeznań świadka V. M. i z treści Zarządzenia wewnętrznego nr (...) Prezesa pozwanej spółki wprowadzającego zmiany Regulaminu Organizacyjnego pozwanej spółki poprzez dodanie Komórki (...)Rozwojową w strukturze organizacyjnej - w § 3 ust1 wpisano min., że do zakresu działalności tej Komórki należy rozwijanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych związanych ze zintegrowanym systemem zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa, rozwijanie efektów projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”. Zatem stwierdzić należy, że istnienie w strukturze organizacyjnej tej komórki organizacyjnej było ścisle powiązane z realizacją projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” a także można uznać że także z zachowanie trwałości, który stanowi niezwykle istotny element każdego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat i jest to czas, w którym projekt nie może być poddawany znaczącym modyfikacjom.

Zatem skoro wszelkie prace związane z realizacją projektu i jego trwałością zakończyły się, to tym samym komórka organizacyjna , która została utworzona tylko w związku z realizacją tego projektu, winna ulec likwidacji. Jak już wyżej podniesiono, sąd wprawdzie nie może badać zasadności podjęcia decyzji o likwidacji komórki organizacyjnej, czy stanowiska pracy, bo to należy do wyłącznych kompetencji pracodawcy, ale w tym przypadku stwierdzić należy, że decyzja pozwanego pracodawcy o likwidacji Komórki (...)Rozwojowej i wszystkich stanowisk pracy przypisanych tej komórce organizacyjnej, była uzasadniona. Bezspornym jest, że Komórka (...)Rozwojowa uległa faktycznej likwidacji, niema tez stanowisk pracy zajmowanych przez pracowników tej komórce a wobec tego uznać należy, że w pozwanej spółce doszło do faktycznej likwidacji stanowiska pracy zajmowanego przez powódkę.

W świetle utrwalonego już orzecznictwa Sądu Najwyższego, pracodawca, wypełniając obowiązek wynikający z art. 30 § 4 k.p., w wypowiedzeniu umowy o pracę powinien wskazać nie tylko podstawową przyczynę wypowiedzenia, jaką jest zmniejszenie zatrudnienia, zmiana organizacyjna czy likwidacja stanowiska pracy, lecz także - w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę dotyczy pracownika wybranego przez pracodawcę z większej liczby osób zatrudnionych na takich samych lub podobnych stanowiskach pracy, przyczynę wyboru konkretnego pracownika do zwolnienia z pracy (kryteria doboru), chyba że jest ona oczywista lub znana pracownikowi. Na pracodawcy spoczywa także ciężar dowodu, że zastosował kryteria doboru oraz że były one właściwe, w tym w szczególności, że odpowiadały wymaganiu zastosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy.

Poza sporem jest, że powódka pracowała na samodzielnym, kierowniczym stanowisku pracy i na moment wręczania powódce oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu jej umowy o pracę, w pozwanej spółce nie było podobnych stanowisk pracy do stanowiska zajmowanego przez powódkę. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto, iż przypadku gdy w strukturze pracodawcy dane stanowisko jest niepowtarzalne, wystarczające jest wskazanie jako przyczyny wypowiedzenia likwidacji tego stanowiska pracy z uwagi na przekształcenia strukturalne w firmie, a sąd pracy nie będzie w tym przypadku oceniał, czy taka decyzja była niezbędna. Nie będzie też badał, czy nie było możliwe utrzymanie przez pracodawcę tego stanowiska pracy. Taka decyzja należy bowiem do autonomii zarządczej pracodawcy i nie podlega ocenie sądu. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie kryteriów doboru pracowników do zwolnienia. Zwalniany jest bowiem pracownik który zajmuje likwidowane stanowisko, bez konieczności porównywania go z innymi pracownikami lub proponowania alternatywnego zatrudnienia. Zatem w ocenie sądu pozwany pracodawca nie miał obowiązku, aby poza przyczyną wskazaną w treści wypowiedzenia, podawać inne przyczyny podjęcia tej decyzji, w tym przyczyny doboru powódki do zwolnienia. Na moment wręczania powódce wypowiedzenia żadne ze stanowisk pracy w Komórce (...)Rozwojowej nie istniało, stanowiska wszystkich 3 pracowników, w tym podwładnych powódki zostały zlikwidowane, a więc nie można sytuacji powódki odnosić do tych osób, bo oni tez utracili swoje stanowiska pracy. Dawni podwładni powódki tj. K. K. i M.T. wprawdzie nadal są pracownikami spółki, ale wykonującymi pracę na innych stanowiskach pracy niż wykonywali oni pracę wcześniej. Zatem stwierdzić należy, że pozwany pracodawca nie naruszył przepisu art. 30§4 kp, a decyzja o wypowiedzeniu powódce stosunku pracy oparta jest o rzeczywiście istniejąca przyczynę- likwidację stanowiska pracy Kierownika Komórki (...)Rozwojowej na którym powódka jest zatrudniona, a likwidacja ta nastąpiła w związku z zakończeniem realizacji i okresu trwałości projektu „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Z. Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój (...) 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zatem decyzja pozwanego pracodawcy podjęta wobec powódki nie była nieuzasadniona, czy też podjęta z naruszeniem przepisów prawa, a więc i na podstawie art. 45 kp sąd żądanie powódki zasądzenie na jej rzecz od pozwanej spółki odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie jej umowy o pracę oddalił

Także oddaleniu podlega żądanie powódki zasądzenia na jej rzecz od pozwanej spółki kwoty 19.935,10 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Powódka podnosi, że pozwany pracodawca wypowiadając jej umowę o pracę naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, bowiem rozwiązał stosunek pracy tylko z nią, a pozostawił w zatrudnianiu, przenosząc na inne stanowiska pracy, 2 innych pracowników - jej podwładnych.

Zgodnie z art. 18 3a § 1 kp pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie zaś z § 2 tegoż przepisu, równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1. Jak więc wynika z brzmienia § 1 przepisu, ustawodawca przewiduje sytuacje, w których pracodawca traktuje pracowników w sposób nierówny, dyskryminujący również przy rozwiązywaniu z nimi stosunku pracy, a rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem zasady równego traktowania pracowników jest zakazane. Kodeks pracy przewiduje podstawowe narzędzie ochrony pracownika przed naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę i jest to art. 45 k.p., ale też – jak to wynika z uchwały siedmiu sędziów z 28 września 2016 r. (III PZP 3/16), Sąd Najwyższy zajął stanowisko, zgodnie z którym wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia (wystąpienie z roszczeniami z tytułu naruszającego prawo wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 45 § 1 k.p.) nie jest warunkiem zasądzenia na jego rzecz odszkodowania z art. 18 3d k.p. z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia z pracy. Przepis art. 18 3d kp stanowi, iż osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

W przedmiotowej sprawie powódka zakwestionowała zasadność wypowiedzenia jej umowy o pracę i sąd rozpoznał tę sprawę, w pkt 1 wyroku oddalając powództwo z przyczyn wskazanych wyżej. Zatem sąd uznał, że wypowiedzenie powódce przez pozwanego pracodawcę umowy o pracę było dokonane zgodnie z prawem i nie było nieuzasadnione. Sąd też doszedł do przekonania, iż pozwany pracodawca, podejmując decyzję o rozwiązaniu z powódką stosunku pracy, a pozostawiając w zatrudnieniu 2 innych pracowników zlikwidowanej Komórki (...)Rozwojowej, nie naruszył zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Jak już wyżej podniesiono, wszyscy pracownicy Komórki (...)Rozwojowej przestali po styczniu 2021r. pracować na swoich dotychczasowych stanowiskach pracy i było to związane z likwidacją tej komórki. Faktem jest, że spośród tych 3 osób tylko powódka przestała być pracownikiem spółki, zaś zarówno M.T., jak i K, (...) pracują nadal w spółce tylko na innych stanowiskach pracy. Jednakże pracodawca, zwalniając pracownika z przyczyn jego niedotyczących w związku z likwidacją jego stanowiska pracy, nie ma obowiązku zaproponowania takiemu pracownikowi pracy na innym stanowisku pracy; oczywiście może to uczynić, jeżeli ma takie możliwości. W przedmiotowej sprawie należy pamiętać, że powódka, w okresie po podjęciu przez pracodawcę decyzji o likwidacji jej stanowiska pracy, czyli od 27 stycznia 2021r. aż do 16 czerwca 2021r. była nieobecna w pracy z powodu choroby. Tymczasem w tym czasie tj. po styczniu 2021r. w spółce pojawiły się 2 wakaty powstałe w związku z wypowiedzeniem w tym czasie stosunków pracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku inspektora ds. technicznych w Wydziale (...) i Inwestycji i pracownikiem zatrudnionym na stanowisku ds. systemów informatycznych w D. Organizacji, Administracji i Spraw Pracowniczych, a wobec tego, jak wynika z zeznań Prezesa zarządu pozwanej spółki (...).R. i świadka V. M., zaszła pilna potrzeba obsadzenia tych stanowisk. W takiej sytuacji, w związku z posiadanymi kompetencjami przez K. K., jemu zaproponowano wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. systemów informatycznych i tym się on zajmował już od końca stycznia 2021r., zaś obowiązki inspektora ds. technicznych w Wydziale (...) i Inwestycji w kwietniu 2021r. zaproponowano M.T.. M.T. wprawdzie, podobnie jak powódka, przebywała od 27 stycznia 2021r. na zwolnieniu lekarskim, ale wróciła do pracy w kwietniu i wtedy zaproponowano jej objecie tego zwalnianego z dniem 30 kwietnia 2021r. stanowiska pracy, tym bardziej że na tym stanowisku miały być min. realizowane zadania w związku z obsługą GIS, czyli sytemu wytworzonego w projekcie, którym w ramach projektu zajmowała się właśnie M.T.. Tymczasem powódka wtedy była na zwolnieniu lekarskim i co jest bezspornym, nie kontaktowała się w tym okresie z pracodawcą na temat jej sytuacji pracowniczej w przeciwieństwie do M. T. i pracodawca mógł jej zaproponować tego stanowiska pracy, które bezwzględnie należało obsadzić, od 1 maja 2021r. Powódka twierdzi, że pracodawca nie zaproponował jej w żadnym momencie żadnego stanowiska pracy, a zarówno Prezes zarządu pozwanej spółki (...).R., jak i świadek V. M. zgodnie zeznali, że po powrocie powódki ze zwolnienia była z nią prowadzona rozmowa i rozmawiano o możliwości jej pracy w dziale rozliczeń, ale dopiero od stycznia 2022r., lecz jest to okoliczność tak naprawdę mało istotna, bo istotnym jest czy na moment powrotu powódki do pracy i podejmowania przez pracodawcę decyzji o wypowiedzeniu jej umowy o pracę oraz na moment rozwiązywania stosunku pracy, pozwany pracodawca dysponował wolnym stanowiskiem pracy, które mógł zaproponować powódce. Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego, na ten moment pracodawca takim wakatem nie dysponował, zaś zaproponowanie przez pozwanego pracodawcę M.T. i K.K. innych stanowisk pracy, a niezaproponowanie tego powódce, było związane z obiektywnie istniejącymi okolicznościami.

Zatem stwierdzić należy, że sąd nie dostrzegł w żadnym zakresie, aby pozwany pracodawca, podejmując decyzję o wypowiedzeniu powódce umowy o pracę z przyczyn tam wskazanych, naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Wobec tego żądanie powódki zasądzenia na jej rzecz odszkodowania z art. 18 3d kp jest nieuzasadnione.

Wobec tego sąd orzekł jak w sentencji.

O kosztach Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 102k.p.c., który to przepis ustanawia zasadę słuszności, będącą odstępstwem od zasady odpowiedzialności za wynik procesu. Jest to rozwiązanie szczególne, nie podlegające wykładni rozszerzającej, wymagające do swego zastosowania wystąpienia wyjątkowych okoliczności. Do okoliczności branych pod uwagę przez sąd, przy ocenie przesłanek zastosowania dyspozycji omawianego przepisu, zaliczyć można nie tylko te związane z samym przebiegiem postępowania, ale również dotyczące stanu majątkowego i sytuacji życiowej strony. Za trafny należy uznać pogląd, iż sama sytuacja ekonomiczna strony przegrywającej, nawet tak niekorzystna, że strona bez uszczerbku dla utrzymania własnego i członków rodziny nie byłaby w stanie ponieść kosztów, nie stanowi podstawy zwolnienia - na podstawie art. 102 k.p.c. - od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi, chyba że na rzecz tej strony przemawiają dalsze szczególne okoliczności, które same mogłyby być niewystarczające, lecz łącznie z trudną sytuacją ekonomiczną wyczerpują znamiona wypadku szczególnie uzasadnionego. Taka właśnie sytuacja zaistniała w okolicznościach niniejszej sprawy. Powódka bowiem z pracą w pozwanej spółce wiązała swoją przyszłość zawodową, zamieszkała w tym celu w P. zaciągając kredyt mieszkaniowy, a po nieoczekiwanym dla niej rozwiązaniu stosunku pracy przez jakiś czas pozostawała bez pracy, a więc jej sytuacja ekonomiczna nie jest z pewnością zbyt korzystna, a wobec tego obciążanie jej kosztami procesu stanowiłoby dla niej dolegliwość. Nadto powódka wnosząc przedmiotowy pozew była subiektywnie przekonana o zasadności swoich żądań.