Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 25/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 sierpnia 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. Ł.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością W.

o ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

I.  zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda W. Ł. kwotę 4 618,69 zł (cztery tysiące sześćset osiemnaście 69/100 złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

- 452,83 zł od dnia 11 grudnia 2012 r.,

- 522,40 zł od dnia 11 stycznia 2013 r.,

- 82,64 zł od dnia 11 lutego 2013 r.,

- 239,06 zł od dnia 11 marca 2013 r.,

- 354,17 zł od dnia 11 kwietnia 2013 r.,

- 437,65 zł od dnia 11 maja 2013 r.,

- 440,94 zł od dnia 11 czerwca 2013 r.,

- 273,59 zł od dnia 11 lipca 2013 r.,

- 746,41 zł od dnia 11 sierpnia 2013 r.,

- 747,73 zł od dnia 11 września 2013 r.,

- 321, 28 zł od dnia 11 października 2013 r.

do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo;

III.  zasądza od powoda W. Ł. na rzecz pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3 929,74 zł (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć 74/100 złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 1 700 zł.