Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 334/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

Protokolant: stażysta Marek Sadawa

po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2022 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko T. B.

o zapłatę

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 2 grudnia 2020 r. wydanego w sprawie I C 279/20

oddala apelację.