Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 491/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta Ł.

przeciwko M. P. i R. P.

o opróżnienie pomieszczenia tymczasowego

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 13 stycznia 2021 r. wydanego w sprawie XVIII C 316/20

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. P. i R. P. na rzecz Miasta Ł. kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym;

3.  przyznaje r. pr. B. H. kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną pozwanym z urzędu w postępowaniu apelacyjnym, w tym kwotę 20,70 zł (dwadzieścia złotych siedemdziesiąt groszy) jako należny podatek od towarów i usług, i nakazuje wypłatę tej sumy ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.