Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 512/21

POSTANOWIENIE

Dnia 21 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Łodzi

sprawy z wniosku G. K. i K. K.

z udziałem Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł.

o wyodrębnienie i odłączenie lokalu z księgi wieczystej Kw Nr (...), założenie dla niego nowej księgi wieczystej oraz wpis prawa własności w nowo założonej księdze wieczystej

na skutek apelacji wnioskodawców

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 18 grudnia 2020 r., Dz Kw 15553/20

wydanego na skutek skargi wnioskodawców na postanowienie referendarza sądowego z dnia 31 lipca 2020 r.

p o s t a n a w i a :

oddalić apelację.