Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXIII Zs 80/22

POSTANOWIENIE

Dnia 4 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Natalia Zientara

po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2022 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem:

zamawiającego Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w L.)

odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W.

na skutek skargi (...) spółki komandytowej w N.

od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 kwietnia 2022 r., sygn. akt KIO 846/22

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie skargowe,

2.  zwrócić na rzecz skarżącego (...) spółki komandytowej w N. ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 22 500,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) tytułem połowy opłaty od skargi.

sędzia Natalia Zientara

UZASADNIENIE

W piśmie z 29 lipca 2022 r. skarżący cofnął skargę (k.168). Dlatego na podstawie art. 579 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w zw. z art. 391 § 2 k.p.c. umorzono postępowanie.

Połowę opłaty sądowej od skargi zwrócono zgodnie z art. 579 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w zw. z art. 391 § 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nie było natomiast podstaw do zwrotu całej opłaty od skargi, gdyż jej cofnięcie nastąpiło po przesłaniu odpisów skargi do stron i po dacie skierowania sprawy na rozprawę (art. 79 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Dlatego orzeczono jak w sentencji.

sędzia Natalia Zientara