Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 194/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Krośnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Artur Lipiński

Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Kalisz

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2022 roku w Krośnie

sprawy M. P. s. S. i B. ur. (...) w K.

obwinionego o wykroczenie z art. 116 § 1a kw w zw. z § 25 ust/ 1 pkt 2 lit. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 24 lutego 2022 roku, sygn. akt II W 79/22

I.  zmienia zaskarżony wyrok i uniewinnia obwinionego M. P. od popełnienia zarzucanego we wniosku o ukaranie wykroczenia,

II.  kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

SSO Artur Lipiński