Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 880/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2022r.

Sąd Okręgowy w Siedlcach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:

SSO Marek Manowiec

Sędziowie:

SO Agnieszka Karłowicz (spr.)

SR (del.) Paweł Mądry

Protokolant:

st. sekretarz sąd. Paulina Jarczak

przy udziale Prokuratora Łukasza Witowskiego

po rozpoznaniu w dniach 17 stycznia 2022r. i 15 września 2022 r.

sprawy skazanego P. K.

na skutek apelacji, wniesionej przez prokuratora

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Siedlcach

z dnia 22 września 2021 r. sygn. akt II K 791/21

I.  zaskarżony wyrok uchyla i na podstawie art. 572 kpk postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego umarza;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. S. 177,12 złotych
(w tym 33,12 zł podatku VAT) tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

III.  stwierdza, że wydatki postępowania odwoławczego ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Ka 880/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok łączny Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 22 września 2021 roku, wydany w sprawie o sygn. akt II K 791/21

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

----

----

----------------------

--------------------------------------------------------------

--------------

--------------

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

---------

----------------------

--------------------------------------------------------------

--------------

--------------

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

/Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

------------------

-------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

------------------

-------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

I.

obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 572 k.p.k. polegającą na jego niezastosowaniu i objęciu węzłem kary łącznej kary 1 roku pozbawienia wolności orzeczonej na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie II K 1680/19 za czyn z art. 209 § 1 i 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony na szkodę E. K. w okresie od 18 lutego 2019 r. do 10 listopada 2019 r., utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia z dnia 6 listopada 2020 r. sygn. II Ka 598/20 oraz kary 1 roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 15 września 2020 roku w sprawie II K 639/20 za czyn z art. 209 § 1 i 1a kk popełniony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 października 2019r. na szkodę E. K., podczas gdy wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 15 września 2020 roku w sprawie II K 639/20 za czyn z art. 209 § 1 i 1a k.k. zapadł z obrazą art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w postaci zawisłości sprawy II K 1680/19, a w konsekwencji sąd wydający wyrok łączny, zauważając, że okresy niealimentacji dotyczące objętych nim wyroków jednostkowych pokrywają się, powinien postępowanie w przedmiocie wyroku łącznego umorzyć, co powoduje, że zaskarżony wyrok łączny w myśl art. 440 k.p.k. jawi się jako rażąco niesprawiedliwy.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut prokuratora okazał się zasadny, a wniosek o uchylenie wyroku zasługiwał na uwzględnienie.

Na wstępie należy przypomnieć, że na gruncie niniejszej sprawy podstawę kary łącznej stanowiły następujące orzeczenia:

- wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 15 września 2020 r. wydany w sprawie o sygn. akt II K 639/20,

- wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 16 lipca 2020 r. wydany w sprawie
o sygn. akt II K 1680/19.

Jak wynika z brzmienia art. 85 § 1 kk „jeżeli sprawca popełnia dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, Sąd orzeka karę łączną biorąc za postawę kary z osobna wymierzona za zbiegające się przestępstwa”. W sprawie nie została spełniona podstawowa przesłanka związana z wydaniem wyroku łącznego. Jak wynika z treści orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2022 roku sygn. akt II A Ko 8/22 (k.100) wznowiono postępowanie przeciwko P. K. zakończone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 6 listopada 2020 roku, sygn. akt II Ka 598/20, utrzymującym w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 16 lipca 2020 roku sygn. akt II K 1680/19. Oba wyroki zostały uchylone i sprawę przekazano do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Siedlcach. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II K 811/22 i kolejny termin rozprawy został wyznaczony w dniu 27 września 2022 roku (k.105). Obecnie brak podstaw do wydania wyroku łącznego i zachodziła konieczność umorzenia postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego, jednak po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie II K 811/22 ponownie mogą zaistnieć przesłanki do wydania wyroku łącznego.

Wniosek

Prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Zasadność zarzutu podniesionego przez prokuratora skutkowała zasadnością wniosku.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

----------------------------------------------------------------------------------------------

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zwięźle o powodach zmiany

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

-----------------------------------------------------------------------------------

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Wobec uchylenia jednego z dwóch wyroków będących podstawą do wydania wyroku łącznego, niezależnie od brzmienia przepisów na podstawie których rozstrzygano o wyroku łącznym, zachodziła konieczność uchylenia wyroku i umorzenia postępowania na podstawie art. 572 kpk.

4.1.

-----------------------------------------------------------------------------------

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Sąd Okręgowy ustali wysokość wynagrodzenia dla obrońcy skazanego za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym. na podstawie § 17 ust. 5
w zw. z § 4 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 roku, poz. 18) i zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. S. 177,12 zł (dwa terminy rozprawy). Wysokość kosztów obrony z urzędu przed Sądem I instancji wynika z orzeczenia z dnia 22 września 2021 roku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2022 roku sygn. akt I KK 214/22).

III.

O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 632 pkt 2 kpk wobec umorzenia postępowania w przedmiocie wydana wyroku łącznego.

7.  PODPIS

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

oskarżyciel publiczny

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wyrok Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 22 września 2021r. sygn. akt II K 791/21

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana