Pełny tekst orzeczenia

0.1.Sygn. akt II K 76/22

7.WYROK ŁĄCZNY

8.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 września 2022r.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu, II Wydział Karny w składzie:

2.1.Przewodniczący: sędzia Kamilla Gajewska

2.2.Protokolant: Karolina Proch

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2022r.

sprawy

O. P.,

s. A. i V. z d. W.,

ur. (...) w Ś.,

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1.  Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 09.03.2021r. sygn. akt II K 517/20 za przestępstwo z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 25.10.2020r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, wprowadzoną do wykonania od 30.09.2021r. godz. 23 30 do 29.09.2023r. godz. 23 30,

2.  Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 31.03.2021r. sygn. akt. II K 46/21 za

przestępstwo z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i inne popełnione w dniu 28.11.2020r. na karę roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności, wprowadzoną do wykonania od 29.09.2023r. godz. 23 30 do 26.10.2024r. godz. 23 30,

3.  Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 14.04.2021r. sygn. akt. II K 577/20 za przestępstwa z art. 279§1 k.k. i inne stanowiące ciąg przestępstw z art. 91§1 k.k., popełnione w okresie od 31.05.2020r. do 22.09.2020r. na karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, wprowadzoną do wykonania od 26.10.2024r. godz. 23 30 do 18.06.2028r. godz. 23 30,

4.  Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 16.04.2021r. sygn. akt. II K 390/20 za

przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i inne popełnione z 15 na 16.07.2020r. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91§1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, wprowadzoną do wykonania 18.06.2028r. godz. 23 30 do 16.06.2030r. godz. 23 30,

5.  Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 23.06.2021r. sygn. akt. VK 435/21 za czyn z art. 279§1 k.k. w związku z art. 64 § 1 kk. popełniony w dniu 09.03.2021r. na karę roku pozbawienia wolności, wprowadzoną do wykonania od 16.06.2030r. godz. 23 30 do 14.06.2031r. godz. 23 30,

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 01.12.2021r. sygn. akt IIK 292/21 za czyn z art. 279§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. i inne popełniony od dnia15.08.2020r. do dnia 16.08.2020r. na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności wprowadzoną do wykonania od 16.06.2031r. godz. 23 30 do 10.12.2032r. godz. 23 30,

I.  na podstawie art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wymienionym w pkt.: 1 – IIK 517/20, 2 – IIK 46/21, 3 – IIK 577/20, 4 – IIK 390/20, 5 – VK 435/21, 6 – IIK 292/21, łączy i orzeka karę łączną 10 (dziesięciu) lat pozbawienia wolności,

II.  w pozostałym zakresie ww. wyroki pozostawia odrębnemu wykonaniu,

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii adwokackiej adw. J. K. w Ś. koszty pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w kwocie 147,60 zł (w tym 23 % podatku VAT),

IV.  kosztami związanymi z wydaniem wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 76/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

09.03.2021r.

II K 517/20

2.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

31.03.2021r.

II K 46/21

3.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

14.04.2021r.

II K 577/20

4.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

16.04.2021r.

II K 390/20

5.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

23.06.2021r.

V K 435/21

6.

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

01.12.2021r.

II K 292/21

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

O. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 9 marca 2021r. w sprawie II K 517/20 za czyn popełniony w dniu 25 października 2020r., kwalifikowany z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania od 25.10.2020r. godz. 14.20 do 26.10.2020r. godz. 12.50, która to kara zostanie wprowadzona do wykonania w dniu 30 września 2021r.

odpis wyroku z 09.03.2021r.

29

obliczenie kary

30

informacja o pobytach i orzeczeniach

3-6

opinie o skazanym

12-13, 80-81

informacje z K.

18-21, 76-79

1.2.1.2.

O. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 31 marca 2021r. w sprawie II K 46/21 za czyn popełniony w dniu 28 listopada 2020r., kwalifikowany z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania od 28.11.2020r. godz. 22.40 do 30.11.2020r. godz. 14.15, która to kara zostanie wprowadzona do wykonania w dniu 29 września 2023r.

odpis wyroku z 31.03.2021r.

32

obliczenie kary

33

informacja o pobytach i orzeczeniach

3-6

opinie o skazanym

12-13, 80-81

informacje z K.

18-21, 76-79

1.2.1.3.

O. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie II K 577/20 za czyn popełniony w nocy 31 maja 2020r. na 1 czerwca 2020r., kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., za czyn popełniony w nocy z 3 na 4 czerwca 2020r., kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., za czyn popełniony w nocy z 11 na 12 sierpnia 2020r., kwalifikowany z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., za czyn popełniony w dacie dokładnie nieustalonej, od 8 do 9 września 2020r., kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., za czyn popełniony w nocy z 15 na 16 września 2020r., kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz za czyn popełniony w dniu 22 września 2020r., kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania od 06.06.2020r. godz. 20.00 do 07.06.2020r. godz. 18.40, od 18.09.2020r. godz. 14.30 do 19.09.2020r. godz. 13.55 i od 29.09.2020r. godz. 15.40 do 01.10.2020r. godz. 12.20, która to kara zostanie wprowadzona do wykonania w dniu 26 października 2024r.

odpis wyroku z 14.04.2021r.

35-36

obliczenie kary

37

informacja o pobytach i orzeczeniach

3-6

opinie o skazanym

12-13, 80-81

informacje z K.

18-21, 76-79

1.2.1.4.

O. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie II K 390/20 za czyn popełniony w nocy z 15 na 16 lipca 2020r., kwalifikowany z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz za czyn popełniony w dniu 16 lipca 2020r., kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania od 16.07.2020r. godz. 08.00 do 17.07.2020r. godz. 18.45, która to kara zostanie wprowadzona do wykonania w dniu 18 czerwca 2028r.

odpis wyroku z 16.04.2021r.

39

obliczenie kary

40

informacja o pobytach i orzeczeniach

3-6

opinie o skazanym

12-13, 80-81

informacje z K.

18-21, 76-79

1.2.1.5.

O. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie V K 435/21 za czyn popełniony w dniu 9 marca 2021r. kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., na poczet której zaliczono skazanemu okres zatrzymania od 09.03.2021r. godz. 06.40 do 10.03.2021r. godz. 14.10, która to kara zostanie wprowadzona do wykonania w dniu 16 czerwca 2030r.

odpis wyroku z 23.06.2021r.

41

informacja o pobytach i orzeczeniach

3-6

opinie o skazanym

12-13, 80-81

informacje z K.

18-21, 76-79

1.2.1.6.

O. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie II K 292/21 za czyn popełniony w nocy z 15 na 16 sierpnia 2020r., kwalifikowany z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, która to kara zostanie wprowadzona do wykonania w dniu 14 czerwca 2031r.

odpis wyroku z 01.12.2021r.

83

obliczenie kary

84

informacja o pobytach i orzeczeniach

3-6

opinie o skazanym

12-13, 80-81

informacje z K.

18-21, 76-79

1.2.1.7.

O. P. był wielokrotnie karany. Aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w S. w systemie programowego oddziaływania, jednak z uwagi na relatywnie krótki okres pobytu w warunkach izolacji nie podjął się jeszcze realizacji nałożonego zadania. Jego zachowanie uznać należy za poprawne, nie sprawia problemów natury wychowawczej. Wobec skazanego nie stosowano środków przymusu bezpośredniego. Nie był nagradzany, ani karany. W stosunku do przełożonych i współosadzonych zachowuje się poprawnie, jest bezkonfliktowy. Przestrzega regulaminu. Nie wykazuje zachowań agresywnych ani też samoagresji. Wykazuje krytyczny stosunek do swojej przestępczej działalności. Skazany nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej. W jednostce nie jest zatrudniony.

opinie o skazanym

12-13, 80-81

informacje z K.

18-21, 76-79

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1-6

odpisy wyroków

dokumenty urzędowe sporządzone w przewidzianej prawem formie, brak było powodów, by podważać ich wiarygodność.

1-7

opinie o skazanym, informacja o pobytach i orzeczeniach

dokumenty urzędowe sporządzone w przewidzianej prawem formie przez uprawnione do tego osoby, nie ma zatem powodów, aby kwestionować ich wiarygodność.

1-7

informacja z K.

dokument urzędowy sporządzony w przewidzianej prawem formie, przez podmiot do tego uprawniony, Sądowi nie nasunęły się żadne wątpliwości co do wiarygodności tegoż dokumentu.

1-4, 6

obliczenia kar

dokumenty sporządzone przez podmiot uprawniony, w przewidzianej prawem formie, brak było podstaw, by podważać ich wiarygodność.

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu z 09.03.2021r., II K 517/20.

kara 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od 25.10.2020r. godz. 14.20 do 26.10.2020r. godz. 12.50.

2.

wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu z 31.03.2021r., II K 46/21.

kara 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od 28.11.2020r. godz. 22.40 do 30.11.2020r. godz. 14.15.

3.

wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu z 14.04.2021r., II K 577/20.

kara łączna 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od 06.06.2020r. godz. 20.00 do 07.06.2020r. godz. 18.40, od 18.09.2020r. godz. 14.30 do 19.09.2020r. godz. 13.55 oraz od 29.09.2020r. godz. 15.40 do 01.10.2020r. godz. 12.20.

4.

wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu z 16.04.2021r., II K 390/20.

kara 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od 16.07.2020r. godz. 08.00 do 17.07.2020r. godz. 18.45.

5.

wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 23.06.2021r., V K 435/21.

kara 1 roku pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres zatrzymania od 09.03.2021r. godz. 06.40 do 10.03.2021r. godz. 14.10.

6.

wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu z 01.12.2021r., II K 292/21.

kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Wskazać należy, że przepisy dotyczące orzekania w przedmiocie kary łącznej uległy zmianie z dniem 24 czerwca 2020r. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 85 § 1 k.k., jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Do przesłanek wydania wyroku łącznego należy zatem popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw, pozostających w realnym zbiegu, tj. popełnionych zanim zapadł pierwszy, choćby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z nich, a nadto wymierzenie za nie kar tego samego rodzaju, podlegających łączeniu. Wobec tego, że wszystkie wskazane wyroki wydane zostały wobec skazanego już po wskazanej zmianie przepisów, zasadnym było połączenie orzeczonych tymi wyrokami kar przez pryzmat aktualnie obowiązujących przepisów, a nadto uprzednio wydane wyroki - przed wyrokiem IIK 517/20 zostały wykonane. Po 24 czerwca 2020r. wobec skazanego zostało wydanych sześć wyroków skazujących na kary pozbawienia wolności, a mianowicie w sprawach: II K 517/20, II K 46/21, II K 577/20, II K 390/20, V K 435/21 i II K 292/21. Wskazać należy, że czyny, które objęte zostały opisanymi wyrokami, zostały popełnione zanim zapadł pierwszy wyrok, to jest wyrok w sprawie II K 517/20, co miało miejsce w dniu 09 marca 2021r. Wskazać w tym miejscu należy, że czyn, za który O. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie w sprawie V K 435/21 został popełniony w dniu 9 marca 2021 r., a zatem w tym samym dniu, w którym wydano wyrok w sprawie II K 517/20, jednak skazany popełnił go o godz. 06.35, a wyrok w sprawie II K 517/20 wydano o godz. 11:45, co oznacza, że zaistniały przesłanki do połączenia kar orzeczonych we wskazanych sprawach. Sąd połączył jednorodzajowe kary i orzekł karę łączną wobec skazanego w wymiarze wskazanym w pkt I. wyroku na podstawie art. 91 § 2 k.k., gdyż dwoma z podlegających łączeniu kar, a mianowicie w sprawie II K 577/20 i II K 390/20 były kary wymierzone za przestępstwa uznane za ciąg przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 k.k. Poza karami, które Sąd połączył pozostałe, widniejące w karcie karnej kary skazany wykonał w całości, nie byłoby więc ani celowe ani korzystniejsze dla skazanego zastosowanie przepisów obowiązujących przed datą 24 czerwca 2020 r.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Odnosząc się do zasad kształtowania kary łącznej wskazać należy, że określono je w art. 86 § 1 k.k. w aktualnym brzmieniu. Zgodnie z art. 86 § 1 k.k. sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Przepis art. 85a k.k. stanowi natomiast, że orzekając karę łączną, Sąd bierze pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że wobec skazanego możliwym było orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności w granicach od 3 lat i 9 miesięcy do 11 lat i 3 miesięcy. Wobec powyższego Sąd wymierzył mu karę łączną 10 lat pozbawienia wolności, jednocześnie uznając, że w ten sposób ukształtowana kara spełni swoje cele zapobiegawcze, wychowawcze, a także prewencji indywidualnej i generalnej. Wskazać należy, że pozytywna opinia w Areszcie Śledczym nie może stanowić sama w sobie podstawy do orzeczenia kary łagodniejszej. Instytucja kary łącznej jest sama w sobie podsumowaniem działalności przestępczej skazanych, zaś jej surowość powinna wzrastać wraz z ilością popełnianych przestępstw. Uwadze Sądu ujść nie mogło, że skazany był wielokrotnie skazywany i to na kary pozbawienia wolności, notorycznie za czyny przeciwko mieniu i to w warunkach art. 64§1 k.k. Premiowanie skazanego i orzekanie wobec niego kary łącznej w innym, niższym wymiarze mogłoby wywołać tak u skazanego, jak i w społeczeństwie poczucie bezkarności, a nie temu ma służyć kara łączna. Podkreślić również należy, że Sąd i tak wymierzył karę w łagodniejszym, niższym wymiarze, aniżeli było to możliwe, albowiem niejako darował skazanemu rok i 3 miesiące kary.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

w pozostałym zakresie, nie objętym wyrokiem łącznym, Sąd pozostawił do odrębnego wykonania, rozstrzygnięcia zawarte w łączonych wyrokach, albowiem wyrokami tymi nie orzeczono wobec skazanego innych kar, czy środków karnych, podlegających łączeniu.

IV.

Sąd zasądził na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. J. K. kwotę 147,60 zł wraz z podatkiem od towarów i usług tytułem pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV.

Sąd obciążył Skarb Państwa kosztami wydania wyroku łącznego.

7.  PODPIS

20.09.2022r. sędzia Kamilla Gajewska