Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 251/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant Monika Jasińska

przy udziale Prokuratora Katarzyny Koreckiej-Rożej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 sierpnia 2022 roku

sprawy M. K. s. K. i E. z d. P. ur.(...) w R.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 04.09.2018 r. sygn. akt II K 766/18 na karę 2 lat ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w rozmiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, która została w całości wykonana;

II.  Sądu Rejonowego w Piotrkowie z dnia 31.01.2020 r. sygn. akt VII K 653/19 na karę 1(jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, której wykonanie zostało prawomocnie zarządzone oraz która została skrócona o 50 dni w związku z wykonaniem 100 stawek dziennych kary grzywny oraz którą odbywa w systemie SDE od dnia 02.03.2022 godz. 15.11;

III.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 20.08.2021 r. sygn. akt II K 606/21 na karę 100 stawek dziennych grzywny po 15 zł każda, która została w całości wykonana oraz 2 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

IV.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 01.12.2021 r. sygn. akt II K 915/21 na karę 200 stawek dziennych grzywny po 30 zł każda, oraz 1 rok zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

V.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 16.12.2021 r. sygn. akt II K 524/21 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

orzeka

1.  na podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 i 2 k.k., 85 a k.k. i art. 86 § 1 k.k., w zw. z art. 4 § 1 k.k. łączy karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. sygn. akt VII K653/19 (pkt II) oraz karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 524/21 (pkt V) i wymierza skazanemu M. K. karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 577 k.p.k., art. 63 § 1 k.k. zalicza skazanemu na poczet kary łącznej okres odbywa w systemie SDE kary pozbawienia wolności w sprawie VII K 653/19 od dnia 02.03.2022r. od godz. 15.11 do dnia uprawomocnienia się wyroku łącznego, oraz 50 dni pozbawienia wolności zaliczone w związku z wykonaniem 100 stawek dziennych grzywny w tej sprawie;

3.  na podstawie art. 90 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 85 § 1 i 2 k.k. i 85 a k.k. orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 606/21 (pkt III), oraz sygn. akt II K 915/21 (pkt IV) środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych łączy i orzeka skazanemu M. K. łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

4.  na podstawie art. 90 § 2 k.k. w zw. z art. 577 kpk zalicza na poczet orzeczonego łącznego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych okres wykonywania tego środka w sprawie II K 606/21 od dnia 20.10.2021;

5.  stwierdza, że w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegające łączeniu wyroki ulegają odrębnemu wykonaniu;

6.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

7.  zwalnia skazanego od kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.