Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 172/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Motylińska

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2022 r.

w S. na rozprawie

sprawy R. D.

przeciwko Z. Oddziałowi w S.

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

na skutek odwołania R. D. od decyzji Z. Oddziału w S. z dnia 25 lutego 2022 roku, znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje odwołującemu R. D. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy prowadzeniu działalności gospodarczej z dnia 2 grudnia 2020 roku w łącznej wysokości 12% (dwunastu procent) długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska