Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIIRC 41/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2022 r.

Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Jowita Sikorska

Protokolant p.o. sekr. sądowy Monika Mierzejek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2022 r. w Szczytnie sprawy

z powództwa małoletnich W. N. i M. N. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową E. N.

przeciwko A. N. (1)

o alimenty

I.  zasądza alimenty od pozwanego A. N. (1) na rzecz małoletnich powodów W. N. i M. N. w kwotach po 700 (siedemset) złotych miesięcznie na każdego z powodów, tj. łącznie po 1400 złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów E. N., poczynając od dnia 1 września 2022 roku,

II.  w części ograniczającej żądanie postępowanie umarza,

III.  w pozostałej części powództwo oddala,

IV.  zwalnia pozwanego od kosztów sądowych za I instancję,

V.  wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów – E. N. wniosła o zasądzenie na rzecz dzieci od pozwanego A. N. (1) tytułem alimentów kwoty po 2300 zł. miesięcznie tj po 1500 zł. miesięcznie na rzecz małoletniego W. N. i po 800 zł. miesięcznie na rzecz małoletniej M. N.. Ostatecznie ograniczyła żądanie do kwot po 800 zł. na każdego z powodów.

Pozwany A. N. (1) ostatecznie uznał powództwo do kwot po 600 zł. miesięcznie na każdego z powodów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Rodzice małoletnich nadal pozostają w związku małżeńskim, od kilku miesięcy nie mieszkają razem.

Małoletnia M. N. ma 8 lat, uczęszcza do II klasy szkoły sportowej, od bieżącego roku szkolnego będzie chodziła na zajęcia pozalekcyjne karate lub tańce, za które opłata wynosi 140 zł. miesięcznie.

Małoletni W. N. ma 3,5 roku, od września 2022 r. uczęszcza do przedszkola, za które miesięczna opłata wynosi 300 zł. plus roczna kwota 300 zł. na komitet rodzicielski. Dotychczas małoletni uczęszczał do żłobka, którego koszt wynosił 400 zł. miesięcznie, pozwany uiszczał za żłobek po 300 zł. miesięcznie. Małoletni wymaga udziału w terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu, koszt udziału w terapii to kwotan160 zł. tygodniowo plus zakup pomocy naukowych. Małoletni jest pod opieką poradni dermatologicznej, wizyta prywatna kosztuje 200 zł.

Matka powodów prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się ubezpieczeniami, zarabia ok. 5000 zł. miesięcznie.

Powodowie wraz z matką mieszkają w wynajętym mieszkaniu, za które łączne opłaty wynoszą ok. 1700 zł. miesięcznie /wyjaśnienia matki powodów k. 70v-71, 77, odpisy aktów urodzenia i małżeństwa k. 6, 7, 22, umowa o pobyt dziecka w żłobku k. 10, umowa najmu lokalu k.11, zeznania podatkowe k. 12-13, 24-40, opinia o małoletnim k. 41-45, faktury k. 15-16, 46/.

Pozwany A. N. (1) pracuje jako operator maszyn w (...) Oddział w W., zarabia wraz z nadgodzinami od ok. 3500 zł do ok. 4300 zł. miesięcznie, w lutym br. została mu wypłacona jednorazowa nagroda w kwocie 4165 zł. Mieszka we własnym mieszkaniu, za które czynsz wynosi ok. 350 zł, opłaca prąd po 200-250 zł. co 2 miesiące. Na zakup mieszkania zaciągnął kredyt, do spłaty pozostała kwota ponad 100 tyś zł, obecnie rata wynosi 929 zł. miesięcznie.

Pozwany utrzymuje regularne kontakty z dziećmi, zabiera je w soboty i odprowadza w niedziele, ponadto, jeśli nie ma drugiej zmiany, zabiera dzieci na popołudnia, częściej syna, albowiem córka ma już własne towarzystwo do zabawy. W okresie wakacji dzieci spędziły u ojca 3,5 tygodnia. Pozwany robi dzieciom okazjonalne prezenty, kupuje ubrania /wyjaśnienia pozwanego k. 71, zaświadczenie o dochodach k. 76, informacja o wysokości rat kredytu k. 59, informacja o opłatach mieszkaniowych k. 58, aneks do umowy o pracę k. 57, faktura k. 60,potwierdzenia przelewów k. 61-69/.

Sąd zważył co następuje:

Roszczenie jest częściowo uzasadnione.

Rozpatrując niniejszą sprawę sąd oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony, sporządzonych w przepisanej formie i przez kompetentne organy tym samym korzystających z domniemania prawdziwości /art. 244 kpc/ oraz na dowodzie z wyjaśnień stron, które w zasadniczych kwestiach były bezsporne, w sferze sporu pozostaje ocena usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów oraz możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego.

Potrzeby małoletnich powodów są przeciętnymi kosztami utrzymania małoletnich dzieci w wieku powodów. Małoletnia córka stron jest uczennicą szkoły podstawowej, dodatkowy wydatek związany z jej utrzymaniem to płatne zajęcia pozalekcyjne tańców lub karate. Natomiast z utrzymaniem i wychowaniem małoletniego syna stron wiążą się dodatkowo opłaty za przedszkole i za udział w terapii. Pozwany powinien w większym, niż zaproponował, stopniu ponosić koszty utrzymania małoletnich dzieci. Kwestionowanie przez pozwanego kosztów terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu, nie jest uzasadnione wobec przedstawionej przez matkę powodów opinii wskazującej na potrzebę udziału dziecka w takich zajęciach.

Jednocześnie nie bez znaczenia są dochody pozwanego, który średnio zarabia nie więcej niż 4 tyś zł. miesięcznie. Pozwany wprawdzie mieszka we własnym mieszkaniu, ale ponosi koszty kredytu, którego rata wynosi obecnie pond 900 zł. miesięcznie. Także na wysokości alimentów wpływ ma udział pozwanego w życiu małoletnich, w szczególności opieka nad dziećmi w weekendy, a także popołudniami w dni gdy nie ma popołudniowej zmiany, zabranie dzieci na wakacje. Pozwany w tych okresach ponosi koszty utrzymania dzieci, a także robi im okazjonalne prezenty i kupuje ubrania.

Trudno pozwanemu zarzucić nie wykorzystywanie swoich możliwości zarobkowych, wprawdzie pozwany ma wykształcenie wyższe, jest magistrem historii oraz ma specjalizację z integracji UE, jednak w realiach miasta S. trudno sobie wyobrazić aby w tej specjalizacji znalazł pracę, szczególnie taką która przynosiłaby wyższe dochody niż osiąga pracując jako operator maszyn.

Zasądzona kwota zaspokoi usprawiedliwione potrzeby małoletnich, a także mieści się w możliwościach zarobkowych i majątkowych pozwanego, oddalił powództwo ponad kwotę 1400 zł. miesięcznie uznając powództwo ponad tę kwotę za wygórowane. Sąd ustalił alimenty na bieżąco mając na względzie ponoszenie dotychczas przez pozwanego kosztów żłobka, a także osobistą opiekę nad małoletnimi.

Z tych względów na podstawie art. 133§1 Krio i 135 Krio Sąd orzekł jak w punkcie I i III wyroku, o umorzeniu postępowania w części w jakiej strona powodowa ograniczyła żądanie, Sąd orzekł na podstawie art. 355 Kpc.

O kosztach sądowych orzeczono w oparciu o przepis art. 100.2. Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych mając na względzie niewysokie dochody pozwanego i obowiązek alimentacyjny wobec dwójki dzieci. O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.