Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

IV K 144/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Okręgowy w Łodzi

30 października 2009 roku

IV K 107/09

2.

Sąd Rejonowy w Sieradzu

16 września 2021 roku

II K 441/21

1.2.  Inne fakty

1.2.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

30 października 2009 roku R. G. został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie IV K 107/09 na karę 15 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 148 § 1 k.k. popełniony w dniu 11 marca 2009 roku.

WYROK

Dane o karalności

27-28

24-25

Karę 15 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem w sprawie IV K 107/09 skazany odbywa od 12 marca 2009 roku a termin zakończenia jej odbywania określony został na dzień 8 marca 2024 roku.

WYROK

Opinia o skazanym

28

44

16 września 2021 roku R. G. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu w sprawie II K 441/21 na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 222 § 1 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 10 listopada 2020 roku,

WYROK

Dane o karalności

38

24-25

Karę pozbawienia wolności z wyroku w sprawie II K 441/21 skazany rozpocznie odbywać w dniu 8 marca 2024 roku.

WYROK

Opinia o skazanym

38

44

R. G. czynu przypisanego mu wyrokiem w sprawie II K 441/21 dopuścił się w toku odbywania kary pozbawienia wolności w sprawie IV K 107/09.

WYROK

Opinia o skazanym

38

44v.

1.2.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1, 2, 3, 4 i 5

Odpisy orzeczeń

dane o karalności

Sąd za w pełni wiarygodne uznał odpisy wszystkich wyroków i postanowień załączonych do materiałów sprawy. Zostały one nadesłane przez właściwe jednostki wymiaru sprawiedliwości i mają stosowne poświadczenia zgodności. Zawarte w nich dane są zgodne z danymi Krajowego Rejestru Karnego.

Także dane z tego rejestru sąd uznał za materiał wiarygodny. Dane udzielone zostały przez uprawniony organ, zaś zawarte w nim informacje są zgodne z danymi wynikającymi z odpisów wyroków. Nadto danych tych żadna ze stron nie kwestionowała.

2, 4, i 5

Opinia o skazanym

Sąd za w pełni wiarygodny uznał dowód z opinii o skazanym dostarczonej przez jednostkę penitencjarną. Dokument ten został sporządzony przez pracownika służby więziennej uprawnionego do wykonywania tego typu czynności oraz odpowiednio do niej przeszkolonego. Dane zawarte w opinii, w tym dotyczące okresów odbywania kar oraz zdarzeń mających miejsce w toku odbywania kary w sprawie IV K 107/09, oparte zostały na stosownych dokumentach osobowych skazanego. Co istotne obrona danych zawartych w opinii nie kwestionowała.

2.2 Dowody nieuwzględnione przy ustalaniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

XXX

XXX

XXX

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

4.  PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

XXX

5.  WYMIAR ŚRODKA KARNEGO

XXX

6.  INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU ŁĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.

Sąd poddał analizie sytuację prawną skazanego R. G. rozpoczynając ją od ustalenia, czy wedle aktualnie obowiązującego stanu prawnego, w odniesieniu do sytuacji faktycznej skazanego, istnieje możliwość wydania wyroku łącznego z obydwu wyroków figurujących w karcie karnej. W ocenie sądu wydanie wyroku łącznego obejmującego kary pozbawienia wolności orzeczone tymi wyrokami w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe.

Treść art. 85 kodeksu karnego w aktualnym brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do finansowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 (Dz.U.2020.11086), która weszła w życie 24 czerwca 2020 roku, stanowi, że „ jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa”.

Jak wynika z porównania daty wydania wyroku w sprawie IV K 107/09 – 30 października 2009 roku oraz daty popełnienia czynu w sprawie II K 441/21 – 10 listopada 2020 roku, warunki określone w przepisie art. 85 § 1 k.k. nie zostały spełnione, albowiem czyn w sprawie II K 441/21 popełniony został po wydaniu wyroku w sprawie IV K 107/09.

Po wykluczeniu możliwości wydania wyroku łącznego w oparciu o przepisy aktualnie obowiązujące sąd podjął rozważania, czy istnieje możliwość wydania takiego wyroku w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 lipca 2015 orku do 23 czerwca 2020 roku.

Wedle zasad określonych w treści art. 85 § 2 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 roku): „Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

Uwzględniając, iż kara 15 lat pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie IV K 107/09 jest w trakcie wykonywania, zaś kara 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu w sprawie II K 441/21 ma zostać wdrożona do wykonania dopiero po zakończeniu odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, uznać należało, iż przesłanki wydania wyroku łącznego zawarte w omawianym przepisie zostały spełnione.

Niemniej jednak dokonując oceny możliwości połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych w obydwu analizowanych wyrokach, sąd zwrócił uwagę a fakt, iż czyn przypisany skazanemu w sprawie II K 441/21 popełniony został w trakcie odbywania przez R. G. kary pozbawienia wolności w sprawie IV K 107/09. Okoliczność ta wynika wprost z wyroku, opinii o skazanym i akt sprawy II K 441/21.

W tym stanie rzeczy sąd uznał, że na przeszkodzie wydania wyroku łącznego stoi zasada art. 85 § 3 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 23 czerwca 2020 roku), który stanowił, że: „ Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu”.

Wystąpienie tej negatywnej przesłanki wydania wyroku łącznego według reguł obowiązujących do 23 czerwca 2020 roku, determinowało konieczność umorzenia postępowania w całości na podstawie art. 572 k.p.k., wydanie wyroku łącznego nie było bowiem możliwe ani według przepisów aktualnie obowiązujących ani według przepisów wcześniejszych.

7.  KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Biorąc pod uwagę normy zawarte w art. 618 § 1 punkt 11 k.p.k. w zw. z § 2 w zw. z § 4 ust. 3 w zw. z § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r., 1714, ze zmianami) oraz fakt, iż obrońca uczestniczył w jednym terminie rozprawy, sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokat J. M. kwotę 147,60 złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w toku postępowania przed sądem I instancji;

3.

Sąd zwolnił skazanego z obowiązku ponoszenia kosztów procesu w całości, uznając iż ich uregulowanie byłoby dla skazanego zbyt dolegliwe, a to z uwagi na jego długoterminowe osadzenie i związaną stąd niemożność uzyskiwania dochodów koniecznych do pokrycia tychże kosztów.

8.  PODPIS