Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 754/22

POSTANOWIENIE

Dnia 15 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2022 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko B. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 31 marca 2022 r., sygn. akt I C 1460/21

postanawia:

odrzucić apelację.

SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Ca 754/22

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wyrokiem z dnia 31 marca 2022r. wydanym na rozprawie zasądził od pozwanej B. K. na rzecz powoda (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. kwotę 8861,80 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 sierpnia 2021r. do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie 2692 zł

Apelację od o tego orzeczenia wniosła pozwana.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Jak wynika z treści art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie kończące postępowanie w sprawie w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej postanowienia z uzasadnieniem. Natomiast pisemne uzasadnienie wyroku wydanego na posiedzeniu jawnym, jak miało to miejsce w niniejszej sprawie, sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku (art. 328 § 1 k.p.c.).

Pomimo, iż apelacja została wniesiona w przepisanym terminie, to jednak wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony wadliwie. Wyrok został bowiem ogłoszony w dniu 31 marca 2022r. Termin zatem do skutecznego złożenia wniosku o sporządzenia jego uzasadnienia upłynął w dniu 7 kwietnia 2022r. Tymczasem wniosek o sporządzenie uzasadnienia został złożony następnego dnia, tj. 8 kwietnia 2022r. Należało zatem zakwalifikować go jako spóźniony, a czego nie mogło sanować zarówno sporządzenie uzasadnienia wyroku i złożenie apelacji w przepisanym terminie. Apelacja podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalna w świetle art. 369 § 1 k.p.c.

Dlatego też Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 373 § 1 k.p.c.

SSO Andrzej Dyrda