Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 445/22

POSTANOWIENIE

Dnia 1 września 2022 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Piasecka

po rozpoznaniu w dniu 1 września 2022 roku w Człuchowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G.

przeciwko B. C.

o zapłatę

postanawia:

1.  odrzucić pozew z uwagi na brak zdolności sądowej pozwanej B. C. w dniu wniesienia pozwu,

2.  zwrócić powodowi (...) S.A. z siedzibą w G. od Skarbu Państwa kwotę 170,00 zł (sto siedemdziesiąt złotych) tytułem uiszczonej opłaty sądowej od pozwu pomniejszonej o opłatę minimalną.

Sygn. akt I C 445/22

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2022 roku powód – (...) S.A. z siedzibą w G., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego, nadał w urzędzie pocztowym pozew przeciwko B. C. o zapłatę kwoty 2.155,47 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od poszczególnych kwot wskazanych w pozwie oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że jego wierzytelność powstała w wyniku zawarcia przez stronę pozwaną umowy z powodem. Przedmiotem umowy było świadczenie przez powoda na rzecz pozwanego usług sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji. Pozwany zobowiązał się do uiszczania opłat za świadczenie usługi. W trakcie realizacji umów powód wystawił faktury VAT oraz noty, z których wynika wysokość wierzytelności powoda wobec pozwanego z tytułu świadczonych usług. Pozwany nie uregulował zobowiązań wynikających z wystawionych dokumentów, dlatego też na dzień złożenia pozwu do zapłaty pozostała kwota 2.155,47 złotych.

Powód zaznaczył, że podejmował kroki polubownego rozwiązania kwestii przedmiotowego zobowiązania, jednakże bezskutecznie.

W wyniku weryfikacji przeprowadzonej na podstawie art. 208 1 kpc Sąd ustalił, że pozwana B. C. w dniu 3 kwietnia 2020 roku zmarła.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. sąd odrzuca pozew, jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

W przedmiotowej sprawie w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez Sąd w trybie art. 208 1 kpc wynika, że pozwana B. C. zmarła 3 kwietnia 2020 roku, a zatem przed wytoczeniem powództwa w przedmiotowej sprawie. Powód złożył natomiast pozew w dniu 24 sierpnia 2022 roku.

Śmierć osoby fizycznej przed wniesieniem przez nią pozwu stanowi pierwotny brak zdolności sądowej zachodzący od początku postępowania, co obliguje Sąd do odrzucenia pozwu, na podstawie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c., albowiem brak jest podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c., który daje możliwość wskazania następców prawnych. Przepis ten bowiem dotyczy tylko takich przypadków, w których fakt ten nastąpił w toku postępowania, a nie przed jego wszczęciem (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2015 roku, sygn. IV CSK 491/14, Lex nr 1750030).

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. odrzucił pozew, o czym orzekł w punkcie 1 sentencji postanowienia.

O kosztach procesu Sąd orzekł na mocy art. 79 ust. 1b i 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego (…), jeżeli odrzucenie (…) nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia. Przy czym opłatę zwracaną na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. a, (…). obniża się o kwotę równą opłacie minimalnej.

Dlatego też Sąd orzekł jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.