Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIIK 26/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. w III -cim Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący: sędzia Katarzyna Sztandar

Protokolant: Monika Nowicka

w obecności Prokuratora: Tomasza Retyk

po rozpoznaniu w dniu 22 września 2022 roku

sprawy K. M.

urodzonego (...) w B.

syna S. i J. z domu B.

skazanego prawomocnie:

I.  wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z 31 października 2008 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony 20 kwietnia 2005 roku na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 71§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 4 lat oraz karę grzywny w ilości 20 stawek dziennych, każda po 10 zł., wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono i na jej poczet zaliczono okres 20 dni tytułem uiszczonej grzywny,

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego wB. z 20 kwietnia 2006 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony w listopadzie 2004 roku na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 33§2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny w ilości 30 stawek dziennych, każda po 10 zł., wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono,

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego wB. z 19 września 2017 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony w październiku 2005 roku na podstawie art. 14§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 60§2 pkt 1 i §6 pkt 2 kk, art. 57§2 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

IV.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Ł. z 26 lutego 2007 roku, sygn. akt (...)za czyn popełniony w okresie od września 2004 roku do listopada 2005 roku na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 3 lat pozbawienia wolności,

przy czym:

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Ł.z 31 października 2008 roku, sygn. akt (...)z wyroków opisanych w pkt. I, II, III, IV wymierzono łączną karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z wyroków opisanych w pkt. I , II wymierzono łączną karę grzywny w ilości 30 stawek dziennych, każda po 10 zł., (kary łączne zostały wykonane),

V.  wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z 8 lutego 1999 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony w okresie od 4 kwietnia 1997 roku do 16 kwietnia 1997 roku na podstawie art. 283 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat, wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono,

VI.  wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z 14 października 2008 roku, sygn. akt (...), którym:

a)  za czyn popełniony w okresie od stycznia 1998 roku do września 1998 roku na podstawie art. 258§1 kk wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za ciąg przestępstw popełnionych w nocy z 13/14 stycznia 1998 roku i w nocy z 30/31 lipca 1998 roku na podstawie art. 279§1 kk, art. 33§2 kk, art. 91§1 kk wymierzono karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 10 zł.,

c)  za ciąg przestępstw popełnionych w czasie z 2/3 sierpnia 1998 roku, w nocy 30 sierpnia 1998 roku, w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1998 roku, w dniu z 4/5 września 1998 roku na podstawie art. 279§1 kk, art. 33§2 kk, art. 65§1 kk, art. 91§1 kk wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 10 zł.,

d)  orzeczono łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 10 miesięcy oraz łączną karę grzywny w ilości 120 stawek dziennych, każda po 10 zł.,

VII.  wyrokiem Sądu Rejonowego wB.z 17 grudnia 2008 roku, sygn. akt (...), którym za:

a) czyn popełniony w okresie od 2003 roku do 31 sierpnia 2004 roku na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11§3 kk, art. 33§2 kk wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 20 zł.,

b) ciąg przestępstw popełnionych w okresie od 1 grudnia 2005 roku do lutego 2007 roku, od 1 grudnia 2005 roku do października 2006 roku, od 2000 roku do 31 sierpnia 2004 roku, od 1 grudnia 2005 roku do połowy 2006 roku, od marca 2007 roku do kwietnia 2007 roku, od 1 grudnia 2005 roku do połowy 2006 roku, od połowy 2006 roku do kwietnia 2007 roku, od września 2006 roku do kwietnia 2007 roku, od lipca 2006 roku do kwietnia 2007 roku na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91§1 kk , art. 33§2 kk wymierzono karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 20 zł.,

c) czyn popełniony w styczniu 2007 roku na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

d) czyn popełniony w dniu 17 kwietnia 2007 roku na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

e) łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy (kara łączna pozbawienia wolności została wykonana) oraz łączną karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 20 zł.,

VIII. wyrokiem Sądu Rejonowego w B.z 8 sierpnia 2007 roku, sygn. akt (...) za czyny popełnione w dniach 8 i 28 grudnia 2006 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyny popełnione w dniu 28 grudnia 2006 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 4 lat oraz karę grzywny w ilości 50 stawek dziennych, każda po 20 zł.,

przy czym:

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w P. z 2 czerwca 2009 roku, sygn. akt (...) z wyroków opisanych w pkt. V, VI wymierzono łączną karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany częściowo odbył w okresie od 7 czerwca 2001 roku do 27 lutego 2002 roku, od 7 maja 2014 roku do 12 marca 2015 roku oraz z wyroków opisanych w pkt. VI, VII, VIII wymierzono łączną karę grzywny w ilości 180 stawek dziennych, każda po 20 zł. ( łączna kara grzywny została wykonana),

IX. wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z 15 listopada 2018 roku, sygn. akt (...) za:

- czyn popełniony w dniu 13 maja 2017 roku na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn popełniony w dniu 13 maja 2017 roku na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn popełniony w dniu 13 maja 2017 roku na podstawie art. 178a§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od 13 maja 2017 roku, godz. 18:40 do 14 maja 2017 roku, godz. 11:15,

X. wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z 6 lutego 2018 roku, sygn. akt(...) za czyn popełniony w dniu 23 stycznia 2017 roku na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności,

w przedmiocie wyroku łącznego

1. na podstawie art. 85§1 i§ 2 kk, art. 86§1i § 4 kk w zw. z art. 4§1 kk w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 roku do 23 czerwca 2020 roku łączy karę łączną pozbawienia wolności opisaną w wyroku łącznym Sądu Okręgowego w P. z 2 czerwca 2009 roku, sygn. akt (...) orzeczoną w wyniku połączenia kar pozbawienia wolności opisanych w wyrokach z pkt V i VI oraz karę łączną pozbawienia wolności opisaną w wyroku z pkt IX - Sądu Rejonowego w B. z 15 listopada 2018 roku, sygn. akt (...) i karę pozbawienia wolności opisaną w wyroku z pkt X - Sądu Rejonowego w B. z 6 lutego 2018 roku, sygn. akt (...) i wymierza skazanemu K. M. łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy,

2. uznaje, że wyroki opisane powyżej, w punkcie 1 - w częściach dotyczących kar pozbawienia wolności zostały pochłonięte tym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu,

3. na podstawie art. 577 kpk, art. 63§1 kk zalicza na poczet łącznej kary pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od 7 czerwca 2001 roku do 27 lutego 2002 roku, od 7 maja 2014 roku do 12 marca 2015 roku, wynikające z faktu częściowego odbycia łącznej kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym w sprawie (...) oraz okres zatrzymania od 13 maja 2017 roku, godz. 18:40 do 14 maja 2017 roku, godz. 11:15 wynikający z wyroku opisanego w pkt. IX,

4. odmawia objęcia tym wyrokiem łącznym wyroków opisanych w pkt. I, II, III, IV, VII, VIII,

5. zwalnia skazanego od kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

III K 26/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

USTALENIE FAKTÓW

Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX

X.

K. M. został skazany prawomocnie:

wyrokiem Sądu Rejonowego w B.

wyrokiem Sądu Rejonowego wB.

wyrokiem Sądu Rejonowego w B.

wyrokiem Sądu Okręgowego w Ł. przy czym:

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Ł. z 31 października 2008 roku, sygn. akt (...) z wyroków opisanych w pkt. I, II, III, IV wymierzono łączną karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z wyroków opisanych w pkt. I , II wymierzono łączną karę grzywny w ilości 30 stawek dziennych, każda po 10 zł., (kary łączne zostały wykonane),

wyrokiem Sądu Rejonowego w T.,

wyrokiem Sądu Okręgowego w P.

wyrokiem Sądu Rejonowego wB.

wyrokiem Sądu Rejonowego w B.

przy czym:

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w P. z 2 czerwca 2009 roku, sygn. akt(...)z wyroków opisanych w pkt. V, VI wymierzono łączną karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany częściowo odbył w okresie od 7 czerwca 2001 roku do 27 lutego 2002 roku, od 7 maja 2014 roku do 12 marca 2015 roku oraz z wyroków opisanych w pkt. VI, VII, VIII wymierzono łączną karę grzywny w ilości 180 stawek dziennych, każda po 20 zł. ( łączna kara grzywny została wykonana),

wyrokiem Sądu Rejonowego w B.

wyrokiem Sądu Rejonowego wB.

4 listopada 2005r.

20 kwietnia 2006r.

19 września 2017r.

26 lutego 2007r.

8 lutego 1999r.

14 października 2008r.

17 grudnia 2008r.

8 sierpnia 2007r.

15 listopada 2018r.

6 lutego 2018r.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

K. M. został prawomocnie skazany:

wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z 4 listopada 2005 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony 20 kwietnia 2005 roku na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 71§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 4 lat oraz karę grzywny w ilości 20 stawek dziennych, każda po 10 zł., wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono i na jej poczet zaliczono okres 20 dni tytułem uiszczonej grzywny,

wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z 20 kwietnia 2006 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony w listopadzie 2004 roku na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 33§2 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat oraz karę grzywny w ilości 30 stawek dziennych, każda po 10 zł., wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono,

wyrokiem Sądu Rejonowego wB. z 19 września 2017 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony w październiku 2005 roku na podstawie art. 14§1 kk w zw. z art. 279§1 kk w zw. z art. 60§2 pkt 1 i §6 pkt 2 kk, art. 57§2 kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

wyrokiem Sądu Okręgowego wŁ. z 26 lutego 2007 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony w okresie od września 2004 roku do listopada 2005 roku na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 3 lat pozbawienia wolności,

przy czym:

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego wŁ.z 31 października 2008 roku, sygn. akt (...)z wyroków opisanych w pkt. I, II, III, IV wymierzono łączną karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z wyroków opisanych w pkt. I , II wymierzono łączną karę grzywny w ilości 30 stawek dziennych, każda po 10 zł., (kary łączne zostały wykonane),

wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z 8 lutego 1999 roku, sygn. akt(...) , za czyn popełniony w okresie od 4 kwietnia 1997 roku do 16 kwietnia 1997 roku na podstawie art. 283 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat, wykonanie kary pozbawienia wolności zarządzono,

wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z 14 października 2008 roku, sygn. akt (...), którym:

a)  za czyn popełniony w okresie od stycznia 1998 roku do września 1998 roku na podstawie art. 258§1 kk wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za ciąg przestępstw popełnionych w nocy z 13/14 stycznia 1998 roku i w nocy z 30/31 lipca 1998 roku na podstawie art. 279§1 kk, art. 33§2 kk, art. 91§1 kk wymierzono karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 10 zł.,

c)  za ciąg przestępstw popełnionych w czasie z 2/3 sierpnia 1998 roku, w nocy 30 sierpnia 1998 roku, w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1998 roku, w dniu z 4/5 września 1998 roku na podstawie art. 279§1 kk, art. 33§2 kk, art. 65§1 kk, art. 91§1 kk wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 10 zł.,

d)  orzeczono łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 10 miesięcy oraz łączną karę grzywny w ilości 120 stawek dziennych, każda po 10 zł.,

wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z 17 grudnia 2008 roku, sygn. akt (...) którym za:

a) czyn popełniony w okresie od 2003 roku do 31 sierpnia 2004 roku na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11§3 kk, art. 33§2 kk wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 20 zł.,

b) ciąg przestępstw popełnionych w okresie od 1 grudnia 2005 roku do lutego 2007 roku, od 1 grudnia 2005 roku do października 2006 roku, od 2000 roku do 31 sierpnia 2004 roku, od 1 grudnia 2005 roku do połowy 2006 roku, od marca 2007 roku do kwietnia 2007 roku, od 1 grudnia 2005 roku do połowy 2006 roku, od połowy 2006 roku do kwietnia 2007 roku, od września 2006 roku do kwietnia 2007 roku, od lipca 2006 roku do kwietnia 2007 roku na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91§1 kk , art. 33§2 kk wymierzono karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 20 zł.,

c) czyn popełniony w styczniu 2007 roku na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

d) czyn popełniony w dniu 17 kwietnia 2007 roku na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności,

e) łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy (kara łączna pozbawienia wolności została wykonana) oraz łączną karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych, każda po 20 zł.,

wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z 8 sierpnia 2007 roku, sygn. akt (...) za czyny popełnione w dniach 8 i 28 grudnia 2006 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyny popełnione w dniu 28 grudnia 2006 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności, na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 4 lat oraz karę grzywny w ilości 50 stawek dziennych, każda po 20 zł., przy czym:

wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w P. z 2 czerwca 2009 roku, sygn. akt(...) z wyroków opisanych w pkt. V, VI wymierzono łączną karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany częściowo odbył w okresie od 7 czerwca 2001 roku do 27 lutego 2002 roku, od 7 maja 2014 roku do 12 marca 2015 roku oraz z wyroków opisanych w pkt. VI, VII, VIII wymierzono łączną karę grzywny w ilości 180 stawek dziennych, każda po 20 zł. ( łączna kara grzywny została wykonana),

wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z 15 listopada 2018 roku, sygn. akt(...) za:

- czyn popełniony w dniu 13 maja 2017 roku na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn popełniony w dniu 13 maja 2017 roku na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- czyn popełniony w dniu 13 maja 2017 roku na podstawie art. 178a§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

- na łączną karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od 13 maja 2017 roku, godz. 18:40 do 14 maja 2017 roku, godz. 11:15,

wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z 6 lutego 2018 roku, sygn. akt (...) za czyn popełniony w dniu 23 stycznia 2017 roku na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności.

odpis wyroku k.45

postanowienie k.46

odpis wyroku k.42

postanowienie k.43

odpis wyroku k.40

odpis wyroku k.88-94

odpis wyroku k.96-97

informacja k.97v

karta karna k.6v

odpis wyroku wraz z informacją o wykonaniu kary k.53-56

odpis wyroku k.101-127

obliczenie kary k.128

odpis wyroku k.16-36

obliczenie kary k.37

zawiadomienie o zwolnieniu k.38

odpis wyroku k.98-100

obliczenie kary k.133

zawiadomienie o zwolnieniu k.134

odpis wyroku k.50

odpis wyroku k.49

karta karna k.4-8

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Ocena Dowodów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- prawomocne wyroki opisane wyżej,

- karta karna

Wyroki zapadłe wobec K. M. są prawomocne, stanowią podstawę osadzenia w warunkach izolacji. Informacje zawarte w karcie karnej wskazują okresy pobytu skazanego w zakładzie karnym oraz dane o wykonaniu kar grzywien.

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

- wyrok łączny Sądu Okręgowego w P. z 2 czerwca 2009 roku, sygn. akt (...) , którym orzeczono karę łączną pozbawienia wolności w wyniku połączenia kar pozbawienia wolności opisanych w wyrokach z pkt V i VI,

- wyrok Sądu Rejonowego w B. z 15 listopada 2018 roku, sygn. akt(...)

- wyrok Sądu Rejonowego w B. z 6 lutego 2018 roku, sygn. akt (...)

kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 4 miesiący

kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 3 miesięcy

kara pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Sąd analizując wszystkie wyroki uznał w myśl art. 4§1 kk za najwzględniejsze przepisy o karze łącznej obowiązujące w okresie od 1 lipca 2015r. do 23 czerwca 2020r. i w oparciu o te przepisy orzekł wobec K. M. karę łączną pozbawienia wolności.

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 kk (w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 lipca 2015r. do 23 czerwca 2020r.) karę łączną orzeka się, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Zgodnie z art. 86§1 kk Sąd wymierza wtedy karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 20 lat pozbawienia wolności. Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że warunki do orzeczenia łącznej kary pozbawienia wolności spełniają kary łączne orzeczone wyrokiem łącznym sygn. (...) i wyrokiem sygn. (...) a także kara orzeczona wyrokiem o sygn. (...)

Orzekając karę łączną Sąd rozważył przede wszystkim, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono powyższe kary istnieje ścisły związek podmiotowo – przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu wcześniejszego wyroku przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej. Zgodnie z poglądem przyjętym w doktrynie i orzecznictwie kara łączna jest swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie czasu objętym skazaniami.

Mając na uwadze treść wyżej wymienionych przepisów kara łączna pozbawienia wolności może być orzeczona w granicach od 2 lat i 4 miesięcy ( najwyższa z kar jednostkowych) do ich sumy, czyli 4 lat i 7 miesięcy ( 2 lata i 4 miesiące + 1 rok + 1 rok i 3 miesiące).

Sąd ustalił wymiar kary łącznej pozbawienia wolności na 3 lata i 6 miesięcy.

Sąd wymierzając łączną karę uwzględnił dyrektywy karania, a zwłaszcza słuszności i celowości wyrażone przez związek przedmiotowo-podmiotowy pomiędzy poszczególnymi przestępstwami. Uwzględnił ilość popełnionych przez skazanego przestępstw, ich charakter, odległość czasową pomiędzy przestępstwami, rodzaj naruszonych dóbr, rodzaj i formę winy skazanego.

Sąd miał więc na uwadze, że przestępstwa te były skierowane przeciwko różnym dobrom chronionym prawem, wykazywały dość daleką więź czasową i cechowały się wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Wymierzając karę łączną pozbawienia wolności Sąd miał na uwadze, że orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności w jeszcze niższym wymiarze prowadziłoby do niczym nieuzasadnionego premiowania skazanego, popełniającego nie jedno, a więcej przestępstw i prowadziłoby do praktycznej bezkarności jego zachowań.

Dlatego karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy należy uznać za sprawiedliwą, spełniającą cele wychowawcze, zapobiegawcze wobec skazanego a także właściwie kształtującą świadomość prawną społeczeństwa.

Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2. uznano, że wyroki opisane powyżej w częściach dotyczących kar pozbawienia wolności zostały pochłonięte tym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu,

3. na podstawie art. 577 kpk, art. 63§1 kk zaliczono na poczet łącznej kary pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności od 7 czerwca 2001 roku do 27 lutego 2002 roku, od 7 maja 2014 roku do 12 marca 2015 roku, wynikające z faktu częściowego odbycia łącznej kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym w sprawie (...) oraz okres zatrzymania od 13 maja 2017 roku, godz. 18:40 do 14 maja 2017 roku, godz. 11:15 wynikający z wyroku opisanego w pkt. IX,

4. odmówiono objęcia tym wyrokiem łącznym wyroków:

- opisanych w pkt. I, II, III, IV, ponieważ orzeczone nimi kary zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Ł., sygn.(...), a kary łączne orzeczone tym wyrokiem zostały już w całości wykonane,

- opisanego w pkt. VII, ponieważ orzeczona nim kara łączna pozbawienia wolności została już w całości wykonana,

- opisanego w pkt. VIII, ponieważ kara pozbawienia wolności została orzeczona z warunkowym zawieszeniem wykonania, a okres próby już minął, kara grzywny została objęta wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w P., sygn. (...) i została już wykonana.

KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

Zgodnie z art. 624§1 kk i art. 17 ust 1 ustawy z 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz.223 z późniejszymi zmianami) Sąd zwolnił skazanego od kosztów sądowych i przejął je na rachunek Skarbu Państwa uznając, że uiszczenie ich byłoby dla niego zbyt uciążliwe ze względu na trudną sytuację materialną.

PODPIS