Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2032/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Sławomir Zieliński

Protokolant: staż. Marek Sadawa

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S. i J. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 2 lipca 2021 roku

sygn. akt XVIII C 15/20

1) oddala apelację;

2) zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz K. S. i J. S. kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.