Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: VIII U 253/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Bożena Adamus

Protokolant:

stażysta Anna Zadęcka

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku w Krakowie

sprawy A. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K.

przy uczestnictwie zainteresowanych (...) Sportowa Spółka Akcyjna, A. O., W. P. (1)

o odpowiedzialność zarządu z trybie art. 116 Ordynacji Podatkowej

na skutek odwołania A. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K.

z dnia 16 grudnia 2011r. , nr (...)

I.  oddala odwołanie

II.  zasądza od A. S. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. kwotę 240 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn akt VIII U 253/12

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 16 grudnia 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. działając na podstawie art. 116, art. 107 § 1 i § 2 pkt 2 art. 108 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacji Podatkowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 i 32 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) przenosi odpowiedzialność za zobowiązania (...) SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA powstałe na skutek nieopłacenia składek za okres od maca 2008 r. do września 2009 r. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej kwocie 1 055 337,85 zł na członka zarządu Pana A. S., odpowiadającego solidarnie z Panem W. P. (1) za należności z tytułu składek w okresie od maja 2008 r. do kwietnia 2009 r. oraz z Panem A. O. za należności z tytułu składek w okresie od maja 2009 r. do września 2009 r. W tym na:

- ubezpieczenia społeczne za okres 04.2008 r. do 06.2008 r., od 08.2008 r. do 09.2009 r. wynosi 577 288,32 zł plus należne odsetki za zwłokę w kwocie 182 820,00;

- ubezpieczenie zdrowotne za okres: 03.2008 r., do 05.2008 r., od 08.2008 r. do 09.2008 r., 11.2008r., do 09.2009 r., wynosi 151 428,17 zł plus należne odsetki za zwłokę w kwocie 46 494,00 zł

- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres 05.2008 r., 07.2008 r. 09.2008 r., 09.2009 r. wynosi 73 529,36 zł plus odsetki za zwłokę w kwocie 23 778 zł.

Odsetki naliczone za zwłokę naliczone zostały na dzień wydania decyzji tj. 16.12.2011 r. zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na zasadach i wysokości określonych w ordynacji podatkowej.

Odwołanie od decyzji ZUS z dnia 16.12.2011 r. złożył pełnomocnik A. S., który w całości zaskarżył decyzję organu rentowego. Zarzucił jej błąd w ustaleniach faktycznych, poprzez błędne ustalenie przez organ rentowy czasookresu pełnienia przez odwołującego się funkcji w zarządzie sp. (...) Sportowa Spółka Akcyjna, naruszenie art. 116 § 1 ust. 1 lit. B ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez jego niezastosowanie, mimo, że odwołujący się nie ponosi winy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości, wydanie decyzji błędnej merytorycznie nie tylko co do zasady ale i co do wysokości, a także rażąco sprzecznej z zasadami współżycia społecznego.

Pełnomocnik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania, względnie o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez wykreślenie z tej decyzji zapisów, mocą których odwołujący się ponosić ma odpowiedzialność za zobowiązania (...) Sportowa Spółka Akcyjna, zasądzenie od organu na rzecz odwołującego kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego wedle norm przypisanych.

W uzasadnieniu odwołania pełnomocnik odwołującego podkreślił, iż dnia 30 lipca 2009 r. odwołujący skutecznie złożył rezygnację z funkcji członka zarządu. Podtrzymał stanowisko, że w stosunku do A. S. wystąpiła przesłanka egzoneracyjna o której mowa w art. 116 § 1 ust 1 lit. b. Ordynacja podatkowa, tj. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości nastąpiło bez jego winy . Czas właściwy do ogłoszenia upadłości lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania układowego zaistniał przed chwilą uzyskania przez odwołującego się statusu członka zarządu. Zdaniem pełnomocnika uczynienie zadość obowiązkowi zgłoszenia upadłości w czasie właściwym może nastąpić wyłącznie w trakcie kadencji członka zarządu, w trakcie której powstaną przesłanki obligujące zarząd do ogłoszenia upadłości. Jeżeli członek zarządu moment ten przeoczy jego następcy nie ponoszą już odpowiedzialności subsydiarnej za zobowiązania podmiotu, którym zarządzali. Odwołujący się nie mógł złożyć wniosku w czasie właściwym, bowiem czas ten wystąpił w okresie kadencji jego poprzedników. Odwołujący się pełnił w spółce (...) S.S.A. funkcję wiceprezesa ds. sportowych i zajmował się w spółce wyłącznie tego typu sprawami. Ekonomicznymi i produkcyjnymi sprawami zajmował się prezes W. P. (1). Natomiast rolą A. S. było uporządkowanie spraw drużyn piłkarskich, weryfikacja kadry trenerskiej, przygotowanie drużyny mogącej awansować do wyższej klasy rozgrywek, pilotowanie spraw EURO 2012, przebudowa stadionu, poprawa wizerunku klubu w mediach.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS wniósł o jego oddalenie w całości oraz o zasądzenie kosztów postępowania w tym zastępstwa procesowego wg norm prawem przypisanych.

W uzasadnieniu pełnomocnik organu rentowego podkreślił, że w stosunku do spółki była prowadzona egzekucja z całego majątku jakim spółka dysponuje, tj. kont bankowych, rzeczy ruchomych, praw majątkowych przez Komornika SR dla K. i Naczelnika Urzędu Skarbowego dla N.. W trakcie postępowania egzekucyjnego nie ustalono mienia z którego organ mógłby uzyskać zaspokojenie. Ostatecznie egzekucja została umorzona 18.04.2011 r. z powodu braku majątku. Zdaniem organu rentowego spółka posiada zaległości składkowe od 2004 r. natomiast zarząd nie czynił żadnych działań co do złożenia wniosku o upadłość. W związku z wejściem w życie nowego prawa upadłościowego w 2003 r. przesłanką ogłoszenia upadłości było niewykonywanie wymagalnych zobowiązań od 2004 r. Wobec powyższych faktów tj. bezskutecznej egzekucji oraz faktu pełnienia funkcji członka zarządu przez A. S. organ rentowy na podstawie art. 116 ordynacji podatkowej przeniósł odpowiedzialność za zaległości spółki na odwołującego. Ustalenia co do powstałych zaległości ZUS poczynił na podstawie składanych przez odwołującego dokumentów i oświadczeń, ustaleń organu rentowego i egzekucyjnego. Zdaniem pozwanego wnioskodawca został obciążony składkami jakie narosły w okresie jego kadencji.

Postanowieniem z dnia 25 maja 2012 r. Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanych: W. P. (1), A. O. i (...) Sportową Spółkę Akcyjną.

W piśmie procesowym z dnia 14 czerwca (...). organ rentowy (K. 45 a.s.) podkreślił, że zarząd odpowiada za właściwą organizację pracy w spółce, jej zarządzanie i właściwe relacje w stosunkach spółka i akcjonariusze. Dlatego żadne argumenty nie mogą zwolnić członków zarządu od obowiązku zdecydowanego działania w kwestii złożenia wniosku o upadłość, jeżeli spółka zaprzestała regulowania swoich zobowiązań. Zdaniem organu rentowego obietnice ze strony władz Miasta, D. oraz Spółki (...) nie mogą usprawiedliwiać braku działania zarządu spółki, którego zakres odpowiedzialności wynika wprost obwiązujących przepisów prawa.

Pismem procesowym z dnia 18 czerwca 2012 r. pełnomocnik odwołującego (k. 46-47 a.s.) uzupełnił treść odwołania w części dotyczącej braku winy po stronie odwołującego i braku przesłanek do zgłoszenia upadłości w czasie pełnienia przez niego funkcji wiceprezesa zarządu. Podkreślił, że ustalenia dokonane w obecności Prezydenta Miasta, władz klubów zakładały znaczący udział SSA (...) w adaptacji stadionu. Organizatorem rozgrywek miał być SSA (...)co gwarantować miało przychód za 1 mecz w granicach 60.000 zł . Podjęto decyzje o wynajmie stadionu. Dochody z tego tytułu miały pokryć zobowiązania podatkowe spółki.

Pełnomocnik strony zainteresowanej - W. P. (1) w piśmie procesowym z dnia 16 lipca 2012 r. (k. 66-78 a.s.) wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i o umorzenie postępowania. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie art. 116 § 1 pk1 lit. B ustawy ordynacja podatkowa w związku z art. 31 i 32 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez jego niezastosowanie mimo, że odwołujący się nie ponosi winy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości. Zdaniem zainteresowanego W. P. (1) działalność sportowa spółki finansowana była z dochodów uzyskiwanych z działalności w postaci usług remontowych wykonywanych przede wszystkim na rzecz Huty im. (...) z siedzibą w K. na uprzywilejowanych zasadach tj. na podstawie długoterminowych umów ramowych i o określonej w zasadzie stałej wartości, co umożliwiło bezproblemowe i przewidywalne finansowanie działalności (...) SSA. Podkreślił, że wysokie koszty utrzymania obiektów sportowych, przyjęcie starych zobowiązań po KS (...)K., zmniejszenie się liczby zamówień ze strony dawnego właściciela (...) S.A. w K. w znaczny sposób przyczyniły się do osłabienia kondycji finansowej spółki. Problemy finansowe spółki zdaniem pełnomocnika zainteresowanego nastąpiły na przełomie lat 2003/2004 , kiedy to spółka utraciła zamówienia produkcyjne. Głównym źródłem, w którym zarząd widział największą szansę na zaspokojenie potrzeb spółki były starania Miasta K. w organizacji (...) w P. (...) w roku 2012. Głównym celem Zarządu (...) było wykorzystanie EURO 2012 do stworzenia na terenie (...) bazy sportowo – rekreacyjnej, która w dalszym etapie stanowiłaby źródło finansowania sportowej działalności klubu. Pełnomocnik podkreślił, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez winy odwołującego z uwagi na fakt, że w okresie sprawowania przez niego funkcji członka zarządu spółki nie zaktualizowały się przesłanki do zgłoszenia takiego wniosku. Spółka zachowała bowiem płynność finansową i posiadała perspektywy dalszego rozwoju na przyszłość. Czynności podjęte w tym czasie oraz ich skuteczność świadczą o staranności w działaniu odwołującego. Z przyczyn od zarządu niezależnych plany okazały się niemożliwe do wykonania.

W odpowiedzi na pismo procesowe pełnomocnika zainteresowanego organ rentowy wyjaśnił , że zaległości dotyczą kilku lat, a zarząd wbrew takiej sytuacji nie podejmował właściwych działań celem zmiany niekorzystnego narastania długu. (k. 101-102 a.s.) Zaznaczył, że obietnice organów samorządowych w zakresie pomocy nie są czynnikiem w oparciu, o który można budować strategię działania firmy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zawiązanie (...) Spółki Akcyjnej nastąpiło 28.02.2002 r. Dominującym założycielem- akcjonariuszem był Klub Sportowy (...) .

( dowód akt zawiązania Sportowej Spółki akcyjnej (...)

W okresie do 13.08.2007 członkiem zarządu był P. D. , od 25.09.2002 do 2.04.2008 członkiem zarządu był M. K. (1) .

M. G. był członkiem zarządu od 25.09.2002 do 2.04.2008 r.

A. S. został członkiem zarządu Spółki (...) od 3.04.2008 r. Od tej daty prezesem zarządu (...)został W. P. (1) do 26.05.2009. Od 27.05.2009 r. prezesem zarządu został A. O. .

( dowód akta ZUS sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego w zapisach KRS )

Pismem z dnia 29 .11.2007r.(...)SSA złożył wniosek do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu składek począwszy za okres od kwietnia 2004 r. do listopada 2006r.z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne należność główna wynosiła 429.400,60 zł z tytułu należności na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych 154.323,17 zł

Ze sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 wynika ,że od 1 stycznia do 31 grudnia spółka poniosła stratę netto 352.033,30zł , w tym samym czasie zmniejszył się w stosunku do aktu założycielskiego kapitał własny o kwotę 273.492.90 zł ,środki pieniężne zmniejszyły się o 53.491,67 zł

( dowód , akta VII U 247/12 tom I k.60 )n

(...) Sportowa Spółka Akcyjna jest spółką kapitałową działającą na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Jej podstawowa działalność związana jest ze sportem oraz z robotami remontowo-budowlanymi. Akt zawiązania sportowej spółki akcyjnej w formie aktu notarialnego sporządzono w dniu 28 lutego 2002 r. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2002 r. Zarząd spółki w osobach M. K. (1) i B. M. zostali odwołani z funkcji członków zarządu uchwałami nr 1 i 2 Rady Nadzorczej z dnia 3 kwietnia 2008 r. Na członków zarządu uchwałami nr 3 i 4 z dnia 3 kwietnia 2008 r. zostali powołani W. P. (1) jako prezes zarządu oraz A. S. jako vice prezes zarządu.

Od 2002 r. podmiot funkcjonuje w postaci Sportowej Spółki Akcyjnej, w której w 90 % akcjonariuszami są osoby fizyczne tj. byli i aktualni pracownicy Huty i Spółki. Przez okres 60-letniego funkcjonowania klub był wspierany przez Hutę i jej pracowników. Spółka prowadziła działalność sportową i gospodarczą, co powodowało , że na wynik finansowy działalności gospodarczej składają się dwa elementy: z tytułu wykonywanych prac remontowo-produkcyjno-eksploatacyjnych i wynik z działalności sportowej. Spółka w 2008 r. wygenerowała dodatni wynik z działalności gospodarczej jednak nie była w stanie pokryć wysokich kosztów sportowych z działalności sportowej i ostatecznie poniosła stratę w wysokości. 1.439,5 zł netto .

Od 2002 r. zakończyło się bezpośrednie wspieranie Sportu przez Hutę. (...) S.A. nie jest akcjonariuszem i nie sponsoruje spółki ani sportu w spółki. W dniu 30 kwietnia 2008 r. Sportowa Spółka Akcyjna otrzymała z (...)wymówienie z ostatnich prac realizowanych w Hucie. Tym samym zakończyła się współpraca spółki z Hutą.

Nowy zarząd, który objął swe stanowiska w dniu 4 kwietnia 2008 r. opierał plany swojej działalności na wzroście zamówień poza rynkiem hutniczym, który już w tym momencie objęty był kryzysem . Działania zarządu skoncentrowały się na pozyskiwaniu zamówień z innych źródeł głównie na rynku usług budowlanych jak i na staraniach dotyczących modernizacji bazy sportowej (...) dla potrzeb EURO 2012, o którą to organizację zabiegało Miasto K..

W ofercie Miasta K. jako organizatora EURO 2012 stadion (...) przewidziany był jako oficjalny stadion treningowy dla potrzeb drużyn grających w K.. Plany modernizacyjno – inwestycyjne przewidują budowę oświetlenia elektrycznego i minimum jednej trybuny wraz z zapleczem sportowo –administracyjnym. W listopadzie 2008 r. rozpoczęto składanie wniosków na budowę fundamentów i oświetlenia i po podpisaniu porozumienia z O. (...) uzyskano zgodę na rozpoczęcie inwestycji. W dniu 13 maja 2009 r. K. został wyeliminowany z miast organizatorów EURO 2012.

Zobowiązania budżetowe i ZUS stanowiły główne zadłużenie Spółki wyniosły 77,2 % w strukturze wszystkich zobowiązań na koniec 2008 r. , przewyższyły majątek spółki o 219 %. W ramach przymusowego dochodzenia za zaległości, wystawione zostały tytuły wykonawcze obejmujące zadłużenia płatnika, które zostały skierowane do Komornika Sądowego przy (...) oraz skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w K., celem przeprowadzenia egzekucji z całego majątku spółki. Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2011 r. Komornik Sądowy postępowanie egzekucyjne umorzył na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 kpc z uwagi na jego bezskuteczność. Postanowieniem z dnia 14 października 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego K. postępowanie egzekucyjne umorzył na podstawie art. 59 § 3 w związku z art. 59 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym z uwagi na jego bezskuteczność. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie ustalono majątku dłużnika podlegającego egzekucji.

( dowód, akta komornicze XI KM 2340/10 )

A. S. był v-ce prezesem zarządu do ….rezygnacja z funkcji została spowodowana atakami pseudokibiców na jego osobę jako człowieka z poza Huty .

(dowód:., zeznania świadków M. G. k. 170172 a.s., M. W. k. 172 -173 a.s., S. S. (1) k. 174176 a.s., T. t. k. 176 -177 a.s., K. k.k. 177 179 a.s., B. L. k. 235 a.s., J. N. k. 236 -237 a.s., J. T. k. 255-256 a.s., J. P. k. 256- 257 a.s., S. N. k. 259260 a.s. zeznania zainteresowanego W. p.k. 257-260 a.s, opinia biegłych rewidentów z akt sprawy o sygn. VII U 294/12 znajdujące w aktach w kopercie k. 119 a.s.)

Niniejszy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie dokumentów w postaci opinii niezależnych rewidentów sporządzonej do sprawy VIIU 294/12 i dołączonego do niej sprawozdania zarządu za rok 2008 r. ( koperta k 119) akt sąd. ,co wskazuje na pełną znajomość przez A. S. kondycji finansowej spółki w chwili wyrażenia zgody na objęcie funkcji swej funkcji . Sąd wziął także pod uwagę w pewnym zakresie zeznania w charakterze strony zainteresowanego W. P. (1), który nie potwierdził tego, aby A. S. nie orientował się w stanie finansów spółki. Ze sprawozdania (...) wynika ,że działalność spółki na rynku w 2007 roku była już zagrożona, poniosła stratę netto 352.033,30zł zmniejszył się wydatnie kapitał własny o kwotę 273.492.90 o kwotę, środki pieniężne zmniejszyły się o 53.491,67 zł. Strona odwołująca w toku procesu wyraziła stanowisko ,że przesłanki do zgłoszenia wniosku o upadłość zaistniały przed objęciem stanowiska V- Ce prezesa zarządu .

Zważyć należy co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zewnętrzna odpowiedzialność wspólników spółek cywilnych jawnych , partnerskich oraz komplementariuszy spółki komandytowej albo komandytowo akcyjnej nie będących akcjonariuszami polega na odpowiedzialności całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników wynikające z działalności spółki .Odpowiedzialność ta wynika z art. 115§ 1 ustawy Ordynacja Podatkowa z 29. 08.1997 / Dz.U. 1997 Nr.137 poz 926 ze zm. /

Zakres i tryb tej odpowiedzialności za zaległości składkowe opiera się na przepisie art. 116 ustawy Ordynacja Podatkowa.

Zgodnie z tym przepisem za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej i spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, chyba że członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające upadłości (postępowanie układowe) albo,że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, bądź też wskaże on mienie, z którego egzekucja jest możliwa.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki określona w § 1 obejmuje zobowiązania, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członków zarządu spółki. Zasady te należy odnieść odpowiednio do zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne .

Art. 116a w związku z art. 116 ordynacji podatkowej w zw.z art. 31 ustawy o SUS rodzi szczególny rodzaj subsydiarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki powstałe w okresie sprawowania przez nich zarządu , dotyczy ona zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne . W postępowaniu dotyczącym przeniesienia odpowiedzialności członek zarządu może się bronić podnosząc jedynie zarzuty enumeratywne wymienione wart 116 o.p. ewentualnie udowadniając okoliczności związane z brakiem faktycznego wpływu na działalność spółki czy też innej osoby prawnej .Nie ma możliwości w tym postępowaniu podnosić tych zarzutów ,które przysługują spółce jako podmiotowi zobowiązanemu pierwotnie do zapłaty zaległych składek. Z powyższego wynika ,że w takim procesie do ZUS należy jedynie wykazanie bezskuteczności egzekucji w stosunku do całego majątku spółki .Z kolei członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności przez wykazanie okoliczności wyraźnie wskazanych w wymienionym przepisie. Odpowiedzialność ta została wprowadzona w interesie wierzycieli spółki ,ochrony należności publicznoprawnych, ochrony Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to akcesoryjna , subsydiarna odpowiedzialność osób trzecich dlatego uznaje się ,że przepis nie może być interpretowany rozszerzająco. Przepis ma swój odpowiednik w art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych,który ma zbliżoną redakcję .

Zgodnie zaś z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio m.in. przepis art. 107 i 116 Ordynacji podatkowej, natomiast zgodnie z art. 32 powołanej ustawy, wskazane przepisy Ordynacji Podatkowej stosuje się także do należności z tytułu składek na FPiFGŚP oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Z analizy przytoczonych wyżej przepisów wynika, że do ustalenia odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej konieczne jest zarówno ustalenie pozytywnych jej przesłanek, czyli bezskuteczności egzekucji zaległości z majątku spółki oraz wykazanie, że termin płatności zobowiązań upływał w czasie pełnienia przez niego obowiązków członka zarządu, jak również stwierdzenie, że nie zachodzą przesłanki wyłączające tę odpowiedzialność. Jednocześnie z treści art. 116 o.p. jednoznacznie wynika, iż do orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki spośród powyższych przesłanek na organie rentowym spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie, gdy upływał termin płatności zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FPiFGŚP, które przerodziło się w dochodzoną zaległość spółki oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce. Natomiast ciężar wykazania którejkolwiek okoliczności uwalniającej od odpowiedzialności spoczywa na członku zarządu. Z powyższego wynika, iż członek zarządu, broniąc się przed nałożeniem odpowiedzialności z art. 116 o.p. w zw. z art. 31 i art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może zarówno kwestionować fakt istnienia pozytywnych przesłanek swej odpowiedzialności, jak i wskazywać na zaistnienie okoliczności ekskulpujących.

Odnosząc powyższe rozważania do realiów rozpoznanej sprawy zauważyć należy ,że po stronie ZUS spełniona została przesłanka wykazania bezskuteczności egzekucji w stosunku do spółki .Taka egzekucja toczyła się bowiem w stosunku do całego znanego organowi majątku spółki i zakończyła się umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Postanowienie w tym przedmiocie wydał w dniu 19.06.2007r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w K..

W piśmie procesowym odwołującego z dnia 21.06.2012 ustosunkowującym się do odpowiedzi na odwołanie podtrzymał zarzuty i wnioski dowodowe zgłoszone w odwołaniu kwestionując stanowisko ZUS ,że został obciążony składkami , jakie narosły w czasie jego kadencji podnosząc ,że A. S. w dniu 30.07.2009 złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji . Opisał także politykę transferową jeśli chodzi o piłkarzy i inne działania gospodarcze , które –jego zdaniem – rysowały przed spółką znaczną poprawę kondycji finansowej i co za tym idzie nie było konieczności zgłaszania upadłości do sądu.( pismo k.46-47)

W. P. (1) wezwany do sprawy w charakterze zainteresowanego za pośrednictwem swego pełnomocnika zajął stanowisko w sprawie obszernym piśmie procesowym z dnia 19.07.2012 r. (k.66) .Podniósł w nim ,że działalność sportowa spółki była na pewien czas deficytowa w związku z wysokimi kosztami utrzymania obiektów , spółka utraciła także dotychczasowe zamówienia produkcyjne na roboty budowlane , jednak spółka przez prawie cały okres istnienia utrzymywała dodatni wynik z działalności gospodarczej .W IV kwartale 2008 spółka odnotowała wysoki spadek sprzedaży w stosunku do 2007 roku . (...) S.A. zrezygnowała z zawartych z (...) umów na roboty budowlane . Zainteresowany nakreślił perspektywę możliwych – jego zdaniem – do uzyskania przychodów ze zrealizowania nowych kontraktów zawartych poza Hutą .

Główną szansę na zaspokojenie potrzeb spółki zarząd widział w staraniach Miasta K. w organizacji (...) w P. (...) 2012 r. zainteresowany W. P. powołał się także na silną presję społeczną na to, aby nie rozwiązywać Klubu (...) .Na konieczność funkcjonowania spółki prowadzącej klub sportowy podkreślali wielokrotnie politycy .

( vide , pismo k.66-78 )

Kluczowe znaczenie miało w rozpoznanej sprawie ustalenie do kiedy A. S. pełnił faktycznie funkcję prezesa zarządu Sportowej Spółki Akcyjnej (...). Wpis w KRS ma bowiem znaczenie jedynie deklaratoryjne. Pełnienie obowiązków członka zarządu jest kategorią prawną regulowaną przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Członkiem zarządu jest osobą powołaną we właściwy sposób i której mandat nie wygasł . Wygaśnięcie mandatu do pełnienia tej funkcji następuje między innymi w razie złożenia rezygnacji z członkostwa.( Art. 202 § 4 k.s.h ) Oświadczenie woli w tym przedmiocie powinno być złożone Radzie Nadzorczej w ten sposób , aby dotarło do wiadomości członków rady a przynajmniej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.( Art. 202§5 k.s.h.) Odpowiednio stosuje się tu bowiem przepisy o zleceniu. Zatem członek zarządu może w każdym czasie złożyć oświadczenie o rezygnacji tak samo jak zleceniobiorca

Strona odwołująca nie udowodniła ,że faktycznie A. S. złożył do Przewodniczącego Rady Nadzorczej pisemną rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu w dniu 30 lipca 2009 r. W świetle całokształtu materiału dowodowego przedłożone przez pełnomocnika odwołującego oświadczenia członków Rady Nadzorczej: M. G. , W. P. (1) oraz M. K. (2) datowane na styczeń , luty 2013 r. uznać należy za sporządzone wybitnie na potrzeby zawisłej już przed sądem sprawy. Świadczy o tym fakt ,że na żądanie sądu pełnomocnik A. S. miał dostarczyć oryginały ww. oświadczeń. Pełnomocnik odwołującego w piśmie procesowym z dnia 26.04.2014 r. stwierdził ,że nie posiada oryginałów ww. dokumentów bowiem znajdują się one w aktach rejestrowych sądu. Podobnie nie przedłożył oryginału oświadczenia A. S. o rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu o jedynie xerokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Na poświadczonych xerokopiach brak prezentaty Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia. Zachodzi więc pytanie na jakiej podstawie pełnomocnik poświadczył za zgodność kserokopie tych dokumentów skoro strona odwołująca twierdzi ,że nie zgłaszała o powyższym fakcie do KRS a skoro tak , to powyższe dokumenty powinny być w dyspozycji aktualnych władz spółki. Kontakt z aktualnym zarządem Spółki (...) okazał się zaś niemożliwy z uwagi na nieodbieranie wezwań , zawiadomień i wszelkich pism procesowych na jedyny znany adres .Prawidłowość powyższego adresu spółki potwierdził świadek M. G. na rozprawie z dnia 7 października 2013 r. k. 172 .Równocześnie świadek ten nie był w stanie powiedzieć ,czy podpisał jakieś oświadczenie w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka zarządu przez A. S. . Po okazaniu mu kserokopii na k.120 akt złożył enigmatyczne oświadczenie ,że przypuszcza , iż pan S. dostarczył to pismo jako potwierdzenie..() A. S. okazał do wglądu oryginał pisma wyciągnięty z teczki . W tym kontekście potwierdzenie przez świadka M. G., że A. S. złożył do sekretariatu w połowie 2009 r. pisemną rezygnację jawi się jako niewiarygodne. Widać bowiem ,że odwołujący i świadek kontaktowali się ze sobą przed złożeniem odwołania w sprawie. Wersje przedstawione w odwołaniu i piśmie procesowym z dnia 21 czerwca 2012r. są ze sobą sprzeczne. . podczas gdy na,, oświadczeniach” widnieją daty 31 lipca 2009r. pełnomocnik odwołującego podaje,że złożenie rezygnacji miało miejsce dnia 30 lipca 2012r ( K.130) . Gdyby faktycznie rezygnacja złożona była w czasie , jak podaje pełnomocnik odwołującego 30 lub 31lipca 2012 r. to po pierwsze odwołujący powinien przedstawić na to dowód w postaci pisma z pieczątką sekretariatu spółki (...) S.A. a w takim przypadku zbędne byłoby składnie jakichkolwiek „ oświadczeń ” przez członków Rady Nadzorczej i zarządu spółki i to po ponad 3 latach. Rezygnacja nie wymaga podejmowania przez organ spółki jakichkolwiek czynności a tym bardziej składania oświadczeń. Potwierdzeniem rezygnacji jest jednostronne oświadczenie woli w tym zakresie , a nie oświadczenia członków Rady Nadzorczej o tym ,że takie oświadczenie zostało złożone . Podobnie należy ocenić pisemne oświadczenie w tym zakresie zainteresowanego W. P. (1) , który słuchany w charakterze strony nie pamiętał nawet ,że takie oświadczenie miał złożyć , co najwyżej dano mu je do podpisania.( vide zenania W. P.P.. Elektroniczny ) .

Ponieważ strona odwołująca podnosiła wyraźnie, że A. S. nie zajmował się sprawami finansowymi podkreślić należy,że nie jest istotne czy i w jakim zakresie członek zarządu spółki faktyczne spełnia swe obowiązki w spółce a co za tym dalej idzie ,czy i w jakim zakresie nastąpił wewnętrzny podział czynności pomiędzy członków zarządu . Są to wewnętrzne sprawy spółki nie mające żadnego znaczenia w kwestii zewnętrznej odpowiedzialności w trybie art. 116 Ordynacji Podatkowej .

Wskazać także trzeba ,że odwołujący jako osoba dysponująca odpowiednim doświadczeniem życiowym obejmując funkcję prezesa zarządu musiał mieć świadomość ,że kondycja finansowa spółki jest zła . Za gołosłowne , bo nie poparte żadnymi dowodami należy uznać twierdzenia odwołującego, że w 2008r. spółka osiągnęła taki zysk, że pozwoliło jej to spłacić w dużej mierze zaległości wobec ZUS. Kłóci się to ze sprawozdaniem za rok 2007 r. z które dowodzi ogromnej straty finansowej netto i dużego zmniejszenia się kapitału zakładowego spółki . W 2008 nastąpiła dalsza progresja strat , według opinii niezależnych biegłych rewidentów strata wyniosła 1 439 458,15 zł , kapitał własny zmniejszył się o 808 506,65 zł .Zwiększenie środków pieniężnych dużo poniżej wykazanej straty nie zmienia sytuacji spółki , która jest już niewypłacalna . Nie reguluje bowiem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego jako największych wierzycieli .

Z zeznań zainteresowanego W. P. (1) i pisma procesowego pełnomocnika zainteresowanego 19.07.2012r. ( k.66-78 )wynika ,że przyznaje się ,że zawiązana w 2002r.(...) SSA wstąpiła w prawa i obowiązki Klubu Sportowego (...) będącego w bardzo złej kondycji finansowej. Pierwsze istotne problemy finansowe nastąpiły już na przełomie lat 2003 /2004. Rosły koszty działalności sportowej ,które w 2008 blisko czterokrotnie przekraczały przychody.( vide pismo procesowe k.70 ) Nie można się natomiast zgodzić z twierdzeniem ,że spółka prawie przez cały okres istnienia utrzymywała dodatni wynik z działalności gospodarczej, co nie pokrywa się ze sprawozdaniami biegłych rewidentów.

Spółka akcyjna jako podmiot gospodarczy powinna być traktowana jako całość , skoro częścią działalności spółki były działania sportowe , to zarząd powinien je kontynuować jedynie gdyby miał na to fundusze. Powszechnie było wiadomo ,że nie ma na to środków a po działaniach (...)wycofującego się ze współpracy ze spółką możliwość pozyskiwania środków we własnym zakresie ograniczona została jeszcze bardziej. Spółka poszukiwała na to sponsorów zwracając się w tej sprawie nawet o pomoc do Prezydenta Miasta K. , który z kolei zwracał się do (...) o dofinansowanie spółki, co nie przyniosło rezultatu , ponieważ koncern w przeciwieństwie do władz spółki kierował się możliwościami na rynku podczas rozpoczynającego się kryzysu i było oczywiste ,że nie będzie sponsorował odrębnego bytu gospodarczego. Działania takie były prowadzone za członkostwa A. S. w zarządzie. Skoro obiekty sportowe spółki nie posiadającej praktycznie majątku trwałego generowały straty i jak zeznał dyrektor (...) K. K. (2) spółka opóźniała się z opłatami za dzierżawę terenu a miasto nie mogło dać żadnych gwarancji finansowych, to naiwnością było oczekiwanie na pomoc koncernu (...). Błędne przeświadczenia zarządu ,że rozgrywki Euro 2012 r.odbędą się w K. oraz, że miasto pomoże i ,,pieniądze się znajdą” świadczy o lekkomyślności zarządu i nie może być poczytane na jego korzyść jako okoliczność ekskulpująca od zarzutu nie złożenia wniosku o upadłość .

Podstawowym błędem w zarządzaniu spółką było przeświadczenie ,że musi ona istnieć dla prowadzonej przez nią działalności sportowej i nie zmieniono tego nastawienia nawet, gdy działalność sportowa generowała ogromne straty powodując niewypłacalność spółki jako podmiotu w obrocie gospodarczym. Przeważał sentyment utrzymywany na tradycji i przekonaniu ,że H. musi istnieć. Myślenie życzeniowe , snucie planów nie związanych z realiami świata gospodarki ,jak zeznał świadek K. K. (2) spółka miała kłopoty finansowe natomiast ,,plany miała imponujące, każdy liczył na to,że w związku z organizacją (...) jakieś finanse się pojawią” (vide protokół (...) ) Nawet jeżeli takie palny były podtrzymywane przez władze K. , co z perspektywy czasu uznać należy za nieuzasadnione , to zarząd spółki powinien je zweryfikować. To zarząd , a nie władze miasta odpowiadają za zobowiązania spółki z tytułu danin publicznych. Dla miasta upadłość spółki nie byłaby problemem .Istotne znaczenie ma fakt ,że nawet przy organizacji (...) nie otrzymałby 5 mln zł od miasta , ale musiałby stratować w przetargach , a jako podmiot zadłużony z tytułu danin publicznych nie mógłby brać udziału w poważnych przetargach powyżej 15 tyś euro. Tymczasem zarząd , co widać także w toku procesu liczył ,że wszystkie zobowiązania wobec ZUS zostaną umorzone , nie będzie się ich egzekwować traktując (...) SSA jako szczególny podmiot . Strona odwołująca przywołuje fakt umorzenia należności wobec Urzędu Skarbowego . Tymczasem okoliczność taka jeśli miała miejsce nie przemawia za uwolnieniem od odpowiedzialności także za należności wobec ZUS .Nie można wszystkich długów publicznych scedować na barki Funduszów prowadzonych przez ZUS czyli faktycznie osób ubezpieczonych. Nieopłacanie składek za pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych powoduje bowiem dla nich negatywne konsekwencje w przyszłości. Nie będą oni mogli wykazać tych okresów zatrudniania do okresów składkowych.

Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego do spraw finansowych w niniejszej sprawie było nieuzasadnione w świetle stwierdzenia w odwołaniu ,że odwołujący nie mógł złożyć wniosku w czasie właściwym , bowiem czas te wystąpił w okresie kadencji jego poprzedników . W takiej sytuacji do obowiązków A. S. należało zapoznanie się z faktyczną kondycją finansową spółki jako całości , rozeznanie czy są ( a nie mają być w przyszłości ) środki na działalność sportową , którą się zajmował i złożenie wniosku o upadłość do sądu . W ten sposób uwolniłby się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem ZUS w trybie art. 116 Op. Nie ma też uzasadnienia do słuchania w charakterze świadka prezydenta Miasta K. - J. M. na okoliczność ewentualnej presji ze strony miasta na władze spółki . Przesłuchani byli wysocy urzędnicy samorządowi w tym zastępca Prezydenta Miasta K. w owym czasie- T. T. (2) , dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej- K. K. (2) , którzy potwierdzili ,że miasto było zainteresowane dzierżawieniem stadionu przez (...) , nie mogło jednak dać żadnych gwarancji dla spółki jako odrębnego podmiotu gospodarczego, nie było mowy o żadnej presji .

Reasumując wszystko powyższe należy podkreślić ,że odwołujący A. S. jako wiceprezes zarządu (...) Sportowej Spółki Akcyjnej nie wskazał takich okoliczności, które mogłyby go uwolnić od odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe na skutek nieopłacenia składek na ubezpieczenia społeczne , ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od marca 2008r. do września 2009 r. solidarnie z W. P. (1) oraz z A. O. w okresach wskazanych w zaskarżonej decyzji .

O kosztach zastępstwa ZUS orzeczono na zasadzie §11 ust 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu .( Dz.U.02.163.1349 )