Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX U 354/22

UZASADNIENIE

Organ rentowy decyzją z dnia 25 maja 2022 roku nr (...) odmówił wnioskodawcy przyznania prawa do zasiłku chorobowego za okres od 3 maja 2022 roku do 4 czerwca 2022 roku wskazując, że W. B. wykorzystał okres 91 dni zasiłku chorobowego z dniem 2 maja 2022 roku. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy powołał się na treść art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.), który stanowi, że za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni.

27 czerwca 2022 roku W. B. wniósł odwołanie od tej decyzji. Jednocześnie zwrócił się o jej zmianę i przyznanie mu prawa do zasiłku chorobowego za wskazany okres. Wnioskodawca zarzucił organowi rentowemu, iż błędnie ustalił stan faktyczny w przedmiotowej sprawie. Podniósł, że przebywał na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie od grudnia 2021 roku do 4 czerwca 2022 roku, a zatem znajdują do niego zastosowanie przepisy obowiązujące 2021 roku.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i wniósł o nieuwzględnienie żądania wnioskodawcy.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W. B. przebywał na zwolnieniach lekarskich nieprzerwanie od 21 grudnia 2021 roku do 4 czerwca 2022 roku. Powodem niezdolności do pracy była choroba krążka międzykręgowego - M 51. W dniu 31 stycznia 2022 roku ustał jego tytuł ubezpieczenia. Po ustaniu tytułu ubezpieczenia wnioskodawca był niezdolny do pracy w okresie od 1 lutego 2022 roku do 4 czerwca 2022 roku. Za okresy niezdolności do pracy trwające od 21 grudnia 2021 roku do 2 maja 2022 roku W. B. otrzymał zasiłek chorobowy w wysokości osiemdziesięciu procent podstawy wymiaru.

Niesporne a nadto dowód:

Pismo – (...) – k. 15 akt zasiłkowych;

Deklaracja (...) k. 18 – 25 akt zasiłkowych;

Wnioski o zasiłek chorobowy – k. 3 – 17 akt zasiłkowych;

Zestawienie zaświadczeń – k. 27 akt zasiłkowych;

Karta zasiłkowa – k. 28 akt zasiłkowych.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Odwołanie okazało się zasadne. Przedmiotem rozpoznania niniejszej sprawy było prawo odwołującego się do zasiłku chorobowego za okres od dnia 3 maja 2022 roku do 4 czerwca 2022 roku.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie był bezsporny. Sąd ustalił go w oparciu zgromadzone w aktach sprawy dowody z dokumentów, które zostały przekazane przez organ rentowy. Sąd uznał je za wiarygodne gdyż nie zostały podważone domniemania ich autentyczności i zgodności z prawdą wynikające z art. 244 k.p.c. i 245 k.p.c.

Zgodnie z art. 6 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636) zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Ponadto świadczenie to przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego pod warunkiem, że niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Poza sporem pozostawało, że wnioskodawca spełnił warunki do otrzymania świadczenia pieniężnego wynikające z art. 7 cytowanej wyżej ustawy. Organ rentowy odmówił wypłaty zasiłku chorobowego jedynie za okres od 3 maja 2022 roku do 4 czerwca 2022 roku na podstawie art. 8 ust. 2 przedmiotowej ustawy wskazując, że wyczerpany został okres zasiłkowy wynoszący 91 dni.

Na mocy art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Natomiast za okres niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

Powyższy przepis nie znajduje jednak zastosowania, jeśli prawo do zasiłku chorobowego zostało nabyte przed 1 stycznia 2022 r., a po tej dacie mamy do czynienia z jego kontynuacją. Wprost wynika to z treści art. 21 ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), który stanowi, że zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Taka sytuacja zaistniała w przedmiotowej sprawie, wnioskodawca rozpoczął niezdolność do pracy 21 grudnia 2021 roku. Następnie w sposób ciągły był niezdolny do pracy aż do 4 czerwca 2022 roku. Nie nastąpi więc skrócenie okresu pobierania zasiłku do 91 dni liczonych od 1 stycznia. Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 roku, wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Będzie to zatem maksymalnie łącznie 182-dniowy okres zasiłkowy. W tym stanie rzeczy sąd uwzględnił odwołanie w całości i w oparciu o treść art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł o przyznaniu ubezpieczonemu prawa do zasiłku chorobowego także za okres od 3 maja 2022 roku do 4 czerwca 2022 roku.

ZARZĄDZENIE

1. (...)

2. (...)

3. (...)

10.11.2022