Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

III Ka 397/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie II K 1060/21.

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Naruszenia przepisów prawa materialnego w tym przede wszystkim art 66§1 kk oraz art.67§ 3 kk in fine poprzez ich niezastosowanie.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut wadliwy i niezasadny. W pierwszej kolejności przypomnieć bowiem trzeba , że kompetencja warunkowego umorzenia postępowania należy do sądu i orzeczenie tego środka probacyjnego jest zawsze fakultatywne (,, sąd może ‘’ - art 66§1 kk. ).Wobec czego skarżący wnosząc o jego zastosowanie powinien postawić zarzut nieorzeczenia warunkowego umorzenia postępowania ( art 438 pkt 4 kpk ) , gdy jego zdaniem były spełnione przesłanki z art 66 kk. Natomiast , gdyby sąd uznał , że nie zostały zrealizowane wskazane w tym przepisie przesłanki o charakterze ocennym , np. co do stopnia winy lub społecznej szkodliwości czynu , zarzut odwoławczy powinien odnosić się do prawidłowości ustaleń faktycznych w tym zakresie. ( patrz Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym. Dariusz Świecki. Wolters Kluwer .Warszawa 2018 ).

Sąd Okręgowy w pełni podziela stanowisko sądu I instancji co do braku w niniejszej sprawie podstaw do warunkowego umorzenia postępowania wobec oskarżonego. W apelacji przytoczono treść przepisów kodeksu karnego dotyczących tej instytucji. Zwrócić więc należy uwagę na to, iż jedną z okoliczności od których zależy możliwość warunkowego umorzenia postępowania jest ustalenie, iż społeczna szkodliwość czynu przypisanego oskarżonemu nie jest znaczna. Okoliczność tę, rozważając w apelacji podstawy warunkowego umorzenia postępowania, co prawda wspomniano, ale skarżący skoncentrował się przede wszystkim, na pozytywnej opinii, jaka cieszy się oskarżony w swoim środowisku oraz jego postawie , która w jego ocenie wskazuje , że cel wychowawczy został już w stosunku do niego w toku postępowania sądowego osiągnięty. O stopniu szkodliwości czynu decydują natomiast okoliczności wymienione w art. 115§2 kk. Dokonując oceny stopnia szkodliwości czynu oskarżonego przez pryzmat tych okoliczności należy stwierdzić, iż stopień nietrzeźwości oskarżonego nie był wcale mały, ale znaczny - 0,85 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu- a więc ponad 1,6 promila alkoholu we krwi. I w takim stanie J. B. kierował samochodem i to 15 sierpnia , a więc w dniu święta państwowego. Jak co roku natomiast policja apeluje ( za pomocą środków masowego przekazu ) do kierujących o rozwagę i zachowanie na drogach publicznych w szczególności trzeźwości , z uwagi na przemieszczanie się w tych dniach wolnych od pracy wielu uczestników ruchu drogowego. Oskarżony natomiast nie był w żaden sposób zmuszony , aby właśnie tego dnia, będąc w takim stanie kierować samochodem. Zgodzić się należy z sądem I instancji, iż nie było przeciwwskazań ku temu ,aby J. B. wrócił z tej imprezy dożynkowej do domu w inny sposób np. z pomocą swych dorosłych dzieci , czy znajomych bądź też w ostateczności mógł on chociażby zamówić taksówkę. Należy też pamiętać , że do znamion przypisanego oskarżonemu przestępstwa nie należy realne stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, istotny jest natomiast stopień nietrzeźwości kierującego, jako potencjalnie wpływający na bezpieczeństwo w ruchu pojazdów.

W świetle powyższych wywodów i przede wszystkim stwierdzenia, iż stopień szkodliwości społecznej czynu oskarżonego nie był nieznaczny , niemożliwym było w stosunku do w/w w niniejszej sprawie warunkowe umorzenie postępowania.

Wymierzona oskarżonemu kara, jak i środki karne nie noszą cech rażącej surowości, a orzekając je Sąd Rejonowy prawidłowo uwzględnił wszystkie okoliczności z art. 53 kk, obciążające, jak i łagodzące. Godzi się zauważyć, iż wymierzono oskarżonemu karę rodzajowo najłagodniejszą z katalogu kar przewidzianych za przypisane przestępstwo. Orzeczona wobec oskarżonego kara grzywny, w wymiarze 100 stawek dziennych po 20 złotych stawka, dostosowana też jest do możliwości zarobkowych w/w , który pobiera emeryturę w wysokości 5000 zł oraz osiąga dochód w kwocie 1300 zł z tytułu umowy zlecenia.

Środki karne orzeczono wobec oskarżonego również w najniższym wymiarze przewidzianym przez ustawę (świadczenie pieniężne ; zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych ) .

Zauważyć należy także, iż kara, jako konsekwencja popełnienia przestępstwa musi pociągać za sobą dolegliwość. Zadaniem sądu jest natomiast ukształtowanie represji karnej w ten sposób, aby nie nosiła ona cech rażącej niewspółmierności, a więc surowości, bądź też łagodności. Tak więc również w tej sprawie orzeczona wobec oskarżonego kara i środki karne wiąże się dla w/w z dolegliwościami natury finansowej i bytowej chociażby w postaci niemożności dojazdu na rehabilitację z niepełnosprawnym synem, czy utratą możliwości przemieszczania nim po kraju. Powyższe skutki są jednak normalnymi konsekwencjami kary, z którymi oskarżony winien się liczyć i brać pod uwagę popełniając przestępstwo. Nie można więc w żaden sposób mówić o rażącej surowości tych rozstrzygnięć. W niniejszej sprawie sąd I instancji karę i środki karne wobec oskarżonego ukształtował więc prawidłowo.

Wniosek

O zmianę zaskarżonego wyroku i warunkowe umorzenie postepowania wobec oskarżonego oraz orzeczenie wobec w/w zakazu prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 18 miesięcy.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Kontrola instancyjna nie wykazała , aby sąd I instancji dopuścił się uchybień wskazanych w apelacji obrońcy oskarżonego. Wobec bezzasadności więc podniesionego zarzutu apelacyjnego nie zasługiwał też na uwzględnienie wniosek obrońcy oskarżonego o warunkowe umorzenie postępowania wobec w/w. Tym samym nie było też możliwości z uwagi na treść art 42§3 kk orzeczenia środka karnego w postulowanym wymiarze. Nadto uwadze skarżącego uszło , iż zakaz ten orzeka się w latach, o czym stanowi jasno art. 43§1 kk , a nie miesiącach i choćby już tylko z tego powodu wniosek ten był zupełnie nietrafny.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Na podstawie art. 437§ 1 kpk wyrok sądu I instancji utrzymany w mocy w całości.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Uznanie apelacji za niezasadną. Omówiono w pkt 3.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Podstawa rozstrzygnięcia art. 636§ 1kpk.Nie uwzględniono apelacji obrońcy oskarżonej ,a w takiej sytuacji zgodnie ze wskazanym przepisem koszty procesu za postępowanie odwoławcze ponosi oskarżony.

7.  PODPIS

SSO Patryk Pietrzak

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego J. B..

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie II K 1060/21 z dnia 31 maja 2022 roku.

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

☒ ☐

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

Uchylenie

Zmiana