Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III AUz 14/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 stycznia 2013 r.

Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach

Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący :

SSA Maria Małek-Bujak

Sędziowie :

SSA Ewa Piotrowska

SSA Jolanta Ansion

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania M. K. (M. K.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o wysokość składek

w związku z zażaleniem ubezpieczonej M. K. z dnia 30 listopada 2012r.

na postanowienie Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w Katowicach

z dnia 21 listopada 2012r., sygn. akt XI U 2367/12

oraz

wnioskiem ubezpieczonej o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

na postanowienie Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w Katowicach

z dnia 19 października 2012r., sygn. akt XI U 2367/12

postanawia: 1. oddalić zażalenie;

2. przekazać wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia
zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach
z dnia 19 października 2012r. w sprawie o sygn. akt
XI U 2367/12 do rozpoznania temu Sądowi.

/-/ SSA E. Piotrowska/-/ SSA M. Małek - Bujak/-/ SSA J. Ansion

Sędzia Przewodnicząca Sędzia

Sygn. akt III AUz 14/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2012 roku wydanym w sprawie o sygn. akt
XI U 2367/12 Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie ubezpieczonej M. K. od postanowienia z dnia 19 października 2012 roku odrzucającego odwołanie ubezpieczonej od decyzji organu rentowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia
23 maja 2012 roku.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że odpis postanowienia z dnia
19 października 2012 roku - wydany na posiedzeniu niejawnym - został skutecznie doręczony ubezpieczonej w dniu 24 października 2012 roku wraz z pouczeniem o prawie, terminie
i sposobie jego zaskarżenia, co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru. Natomiast ubezpieczona zaskarżyła powyższe postanowienie wnosząc w dniu 2 listopada 2012 roku zażalenie.

Sąd Okręgowy, powołując się na art. 394 § 2 k.p.c., wskazał zatem, że tygodniowy termin do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie rozpoczął swój bieg od dnia następującego po dacie doręczenia tego postanowienia, upływając w dniu 31 października 2012 roku. Dlatego, zdaniem tego Sądu, wniesienie przez ubezpieczoną zażalenia w dniu
2 listopada 2012 roku nastąpiło po upływie ustawowego terminu.

Nadto, Sąd I instancji podniósł, że ubezpieczona w zażaleniu nie odniosła się do kwestii terminu złożenia zażalenia, bowiem brak jej wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia wraz z uprawdopodobnieniem okoliczności uzasadniających wniosek w postaci wskazania przyczyn, dla których nie dochowała przepisanego terminu.

Sąd ten, powołując się na treść art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397§ 2 k.p.c.
i art. 13 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła ubezpieczona, zwracając się jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 19 października 2012 roku o sygn. akt XI U 2367/12.

Powyższy wniosek uzasadniła tym, że źle dokonała obliczenia tygodniowego terminu do wniesienia zażalenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Stanowisko Sądu Okręgowego w Katowicach, zaprezentowane w zaskarżonym postanowieniu, zasługuje w całości na akceptację.

Zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c., termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia.

Na gruncie niniejszej sprawy bezspornym jest, że zaskarżone postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 października 2012 roku i zostało doręczone ubezpieczonej w dniu 24 października 2012 roku (k. 13). Bezspornym jest również fakt, że ubezpieczona zażalenie na powyższe postanowienie wniosła dopiero 2 listopada 2012 roku.

Skoro zatem, ustawowy termin do zaskarżenia przedmiotowego postanowienia upłynął w dniu 31 października 2012 roku, to Sąd Okręgowy, prawidłowo na mocy
art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., odrzucił zażalenie ubezpieczonej, jako spóźnione.

Jak słusznie wskazał Sąd I instancji, ubezpieczona w żaden sposób nie wykazała istnienia jakichkolwiek okoliczności, wskutek których doznała przeszkód w złożeniu zażalenia w przewidzianym prawem terminie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 k.p.c. w związku
z art. 397 § 1 i 2 k.p.c., w punkcie 1 niniejszego postanowienia oddalił zażalenie, uznając je za bezzasadne.

Natomiast odnosząc się do złożonego przez ubezpieczoną wniosku w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego
w Katowicach z dnia 19 października 2012 roku o sygn. akt XI U 2367/12, Sąd Apelacyjny postanowił w punkcie 2 na mocy art. 200 § 1 k.p.c. przekazać ów wniosek, według właściwości, Sądowi Okręgowemu w Katowicach.

Zgodnie bowiem z art. 169 § 1 k.p.c., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Z kolei, stosownie do treści art. 369 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., zażalenie od postanowienia z dnia 19 października 2012 roku ubezpieczona powinna wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach jako Sądu, który wydał owe postanowienie. Skoro zatem Sądem, przed którym zażalenie na postanowienie z dnia 19 października 2012 roku powinno zostać złożone jest Sąd Okręgowy w Katowicach, to Sąd ten jest także właściwy rzeczowo do rozpoznania wniosku ubezpieczonej o przywrócenie terminu do dokonania przedmiotowej czynności procesowej.

Według zaś art. 200 § 1 k.p.c. sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę sądowi właściwemu.

Mając na względzie powyższe okoliczności, Sąd Apelacyjny postanowił, jak
w sentencji.

/-/ SSA E. Piotrowska/-/ SSA M. Małek - Bujak/-/ SSA J. Ansion

Sędzia Przewodnicząca Sędzia

JR