Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 958/22

POSTANOWIENIE

K., dnia 17 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Ireneusz Kawęcki

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2022 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy:

z wniosku A. C.

z udziałem M. O.

o zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej;

wszczętej z urzędu

z udziałem A. C. i M. O.

o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 k.r. i op.;

oraz z wniosku Prokuratora Rejonowego w Kępnie

z udziałem A. C. i M. O.

o ograniczenie władzy rodzicielskiej

na skutek apelacji uczestniczki postępowania M. O.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kępnie

z dnia 04 sierpnia 2022 r., sygn. akt III Nsm 232/22 (I. N. 269/22, I. N. 273/22)

p o s t a n a w i a :

odrzucić apelację

Ireneusz Kawęcki

Sygn. akt II Ca 958/22

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Kępnie w drodze zabezpieczenia – na czas trwania postępowania w sprawie, umieścił małoletniego J. C. pod opiekę jego ojca A. C. ( k. 64 akt ).

W dniu 25 lipca 2022 r. uczestniczka postępowania M. O. wniosła o przesłanie jej postanowienia wraz z uzasadnieniem ( k. 69 akt ).

Zarządzeniem z dnia 29 lipca 2022 r. uczestniczka wezwana została do uiszczenia opłaty sądowej od wniosku o sporządzenie uzasadnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia tego wniosku. Wezwanie to doręczone zostało uczestniczce postępowania w dniu 04 sierpnia 2022 r. ( k. 78a akt ). W dniu tym M. O. o godzinie 9.28 złożyła pismo procesowe z uiszczonym znakiem opłaty sądowej w wysokości 100,00 zł ( k. 75 akt ).

Dnia 04 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00 rozpoczęło się posiedzenie jawne, na którym ogłoszone zostało postanowienie kończące postępowanie w sprawie. Uczestniczka postępowania pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie publikacyjnym nie stawiła się na ogłoszenie postanowienia ( k. 76 akt ).

M. O. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia nie złożyła wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Zarządzeniem z dnia 12 września 2022 r. uczestniczce postepowania doręczone zostały odpisy postanowienia z dnia 21 lipca 2022 r. i 04 sierpnia 2022 r. wraz z jednym uzasadnieniem odnoszącym się łącznie do obu rozstrzygnięć sądu.

19 września 2022 r. M. O. wniosła zarówno zażalenie na postanowienie sądu z dnia 21 lipca 2022 r. jak i apelację od postanowienia sądu z dnia 04 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje.

Apelacja podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 369 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. termin do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia wyroku ( postanowienia ) z uzasadnieniem. Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw uchylony został art. 369 § 2 k.p.c. pozwalający na wniesienie apelacji wprost, czyli apelacji, której wniesienie nie poprzedzał wniosek strony o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji z dnia 04 lipca 2019 r. zgłoszenie przez stronę wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, o jakim mowa w art. 328 k.p.c., stanowi warunek konieczny ( sine qua non) dopuszczalności złożenia apelacji. Nie dojdzie bowiem do otwarcia terminu do jej wniesienia, jeśli strona nie złoży w ustawowym terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie wraz z odpisem orzeczenia.

Zgodnie z art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Sąd II instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelacje, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

Sąd Rejonowy w Kępnie błędnie pouczył uczestniczkę postępowania o możliwości wniesienia przez nią apelacji w sytuacji, w której nie złożyła ona w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia z dnia 04 sierpnia 2022 r. wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego postanowienia i doręczenia jej odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosku takiego nie stanowiło pismo procesowe uczestniczki z dnia 04 sierpnia 2022 r. wraz z uiszczoną opłatą 100,00 zł, bowiem złożone zostało ono jeszcze przed ogłoszeniem postanowienia z dnia 04 sierpnia 2022 r. Stanowiło ono usunięcie braku fiskalnego od wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 21 lipca 2022 r., czego Sąd Rejonowy nie dostrzegł.

Skoro uczestniczka postępowania nie złożyła wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 04 sierpnia 2022 r., i jednocześnie nie stawiła się na posiedzenie sądu w dniu 04 sierpnia 2022 r., aby uzyskać stosowne pouczenie sądu, co do trybu skutecznego wniesienia apelacji, to tym samym złożona przez nią apelacja podlegała odrzuceniu.

Uczestniczka jedynie skutecznie wniosła zażalenie na postanowienie sądu z dnia 21 lipca 2022 r.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

I. K.

Sygn. akt II Ca 958/22, II Cz 274/22

ZARZĄDZENIE

1.Odnotować i zakreślić w rep Ca

2.Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć:

- wnioskodawcy A. C. i uczestniczce postępowania M. O. z pouczeniem o możliwości i sposobie wniesienia zażalenia poziomego.,

- Prokuratorowi Rejonowemu w Kępnie.

3. Wezwać uczestniczkę postępowania M. O. do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych zażalenia poprzez dołączenie jego 1 odpisu – pod rygorem odrzucenia zażalenia.

4. Przedłożyć za 14 dni od wykonania lub z zażaleniem bądź po usunięciu braków zażalenia.

K., dnia17 listopada 2022r.

Ireneusz Kawęcki