Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 427/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 listopada 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Strzelczyk

Prokurator Prokuratury Rejonowej: bez udziału

po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2022 r. sprawy

D. M.

s. B. i E. z domu W.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

W dniu 16 lipca 2022 roku w ruchu lądowym, na drodze publicznej w K. na ul. (...), prowadził pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości ze stężeniem: I – 0,42 mg/l; II – 0,45 mg/l; III – 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 15 marca 2022 roku, sygn. akt II K 49/22 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego wymienionym wyrokiem w związku ze skazaniem za przestępstwo oraz nie stosując się do decyzji wydanej przez Starostę (...) z dnia 20 kwietnia 2022 roku, nr WK.5430.3.1.2022 o cofnięciu uprawienia do kierowania pojazdami kategorii ”AM, B1,B”,

tj. o przestępstwo z art. 178a§4kk w zb. z art. 180a kk w zw. z art. 11§2 kk

I.  oskarżonego D. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 178a§4kk w zb. z art. 180a kk w zw. z art. 11§2 kk skazuje zaś na podstawie art. 178a§4 kk w zw. z art. 11§3 kk w zw. z art. 37a kk w zw. z art. 34§1a pkt 1 kk w zw. z art. 35§1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na podstawie art. 42§3 kk orzeka wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

III.  na podstawie art. 43a§2 kk orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

IV.  na podstawie art. 43b kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w K. przez okres 1 (jednego) miesiąca;

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze, zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. R. A. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem kosztów nie opłaconej obrony z urzędu, oraz kwotę 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć 60/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia,

VI.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 427/22 Uzasadnienie

w zakresie orzeczonych środków karnych

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

D. M.

W dniu 16 lipca 2022 roku w ruchu lądowym, na drodze publicznej w K. na ul. (...), prowadził pojazd mechaniczny – samochód osobowy marki V. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości ze stężeniem: I – 0,42 mg/l; II – 0,45 mg/l; III – 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 15 marca 2022 roku, sygn. akt II K 49/22 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego wymienionym wyrokiem w związku ze skazaniem za przestępstwo oraz nie stosując się do decyzji wydanej przez Starostę (...) z dnia 20 kwietnia 2022 roku, nr WK.5430.3.1.2022 o cofnięciu uprawienia do kierowania pojazdami kategorii ”AM, B1,B”,

tj. o przestępstwo z art. 178a§4kk w zb. z art. 180a kk w zw. z art. 11§2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. M.

II, III, IV

I

Za przestępstwo z art. 178a§4 kk wymierza się dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie co najmniej 10 tysięcy zł.

Tymczasem w konkretnym przypadku świadczenie określono w kwocie 5 tysięcy zł; wymaga to korekty w drodze kontroli instancyjnej.

Ponadto za stosowne sąd uznał, w celach wychowawczych i prewencyjnych, podanie wyroku do publicznej wiadomości.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1.1Podpis