Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 915/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 września 2022 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Joanna Zaryczny-Gruca

Protokolant: Ilona Krzysztoń

przy udziale Prokuratora: Waldemara Starzaka

po rozpoznaniu w dniu 04 sierpnia, 07 września 2022 roku

sprawy G. K. (1) (K.)

s. A. i M. z domu Z.

ur. (...) w L.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 17 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), dokonał wspólnie
i w porozumieniu z innymi dwoma nieustalonymi osobami zaboru w celu przywłaszczenia pojazdu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...), telefonu komórkowego marki I. (...) oraz zegarka marki D., o łącznej wartości 35.000,00 złotych używając w tym celu przemocy fizycznej polegającej na uderzeniu S. T. (1) w głowę, skutkującego utratą świadomości przez w/w i jego upadkiem na ziemię oraz zadawaniu uderzeń po ciele i kopnięcia jego ciała, co skutkowało stłuczeniem głowy z otarciami skóry w okolicy czoła i oczodołu oraz stłuczeniem przedramienia i kolana lewego, stanowiących naruszenie czynności narządu ciała pokrzywdzonego na okres poniżej 7 dni, a ponadto po zastosowaniu w/w przemocy zmusił pokrzywdzonego do podpisania dokumentu sprzedaży pojazdu mechanicznego marki B. (...) o nr rej. (...)

to jest o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II.  w dniu 17 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające w postaci marihuany o wadze 9,15 grama netto, metamfetaminy o łącznej wadze 1,81 grama netto oraz 3chlorometkatynonu (3-C.) o wadze 0,92 grama netto,

to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2050 z późn. zm.)

III.  w dniu 18 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające w postaci marihuany o wadze 20,67 grama netto,

to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)

IV.  w dniu 17 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), prowadząc po drodze publicznej pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w N.II Wydziału Karnego z dnia 10 października 2019 roku o sygn. (...), zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wydanej na jego podstawie decyzji Starosty (...) nr KT-II. (...).1.553.2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku o cofnięciu uprawnień kategorii AM, B1 i B do kierowania pojazdami mechanicznymi

to jest o przestępstwo z art. 244 k.k.

I.  uznaje oskarżonego G. K. (1) za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia w pkt I, stanowiącego przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na mocy art.280§1 kk w zw. z art.11§3 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

II.  na mocy art. 41a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego G. K. (1) środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym S. T. (1) w jakikolwiek sposób bez jego zgody na okres 3 (trzech) lat oraz zakazu zbliżania się do S. T. (1) bez jego zgody na odległość mniejszą niż 50 m na okres 3 (trzech) lat;

III.  na mocy art. 46 § 1 kk orzeka oskarżonemu G. K. (1) środek kompensacyjny w postaci: obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. T. (1) kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych oraz zadośćuczynienia w kwocie 500 (pięćset) złotych;

IV.  uznaje oskarżonego G. K. (1) za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia w pkt II i III, przy przyjęciu, iż stanowią ciąg przestępstw z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.91§1 kk i za to na mocy art.62 ust.1 tej ustawy w zw. z art.91§1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec G. K. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci:

1.  suszu roślinnego w woreczku foliowym – marihuana (9,150g);

2.  substancji koloru białego w woreczku strumieniowym (1,090g);

3.  substancji koloru białego w woreczku strumieniowym (1,220g);

4.  substancji koloru białego w foliowym woreczku (1,070g);

5.  zwinięty kawałek papieru z zawartością substancji koloru białego (0,390g);

6.  zwitek folii przezroczystej z zawartością suszu roślinnego –marihuana (20,670g)

- opisanych w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr (...) pod poz. I.1-5 oraz nr II.6 pod poz. 1, zdeponowanych w magazynie (...) Komendy Wojewódzkiej Policji w K. - poprzez zniszczenie;

VI.  uznaje oskarżonego G. K. (1) za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia w pkt IV, stanowiącego przestępstwo z art. 244 kk i za to na mocy tego przepisu wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.  na mocy art. 42 § 1a pkt 2 kk orzeka oskarżonemu G. K. (1) środek karny w postaci zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na okres 3 (trzech) lat;

VIII.  na mocy art. 85 § 1 i § 2 kk, art. 85a kk oraz art. 86 § 1 kk biorąc za podstawę orzeczone powyżej oskarżonemu kary pozbawienia wolności w pkt I, IV, VI wymierza oskarżonemu G. K. (1) karę łączną 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej oskarżonemu G. K. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania od 17 marca 2022 roku godzina 22:05 do 9 września 2022 r., zaokrąglając w górę do pełnego dnia, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

X.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego G. K. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci:

1.  metalowego kastetu koloru srebrnego;

2.  czarnego metalowego kija baseballowego z czarną gumową owijką na rękojeści;

- opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) pod pozycją II.1 i III.2

- poprzez zniszczenie;

3. umowy kupna sprzedaży samochodu m-ki B. nr rej. (...) - opisanej w wykazie dowodów rzeczowych nr (...)pod pozycją III.3

– poprzez przechowywanie w aktach sprawy;

4.  śladów kryminalistycznych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) pod pozycją I.1-5

– poprzez przechowywanie w aktach sprawy;

XI.  na zasadzie art.230§2 kpk zwrócić oskarżonemu G. K. (1) dowody rzeczowego w postaci:

1. telefonu komórkowego m-ki R. (...);

2. telefonu komórkowego m-ki N.

- opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr(...) pod pozycją IV.4 i V.5;

XII.  na zasadzie art. 626 § 1 kpk i art. 627 kpk zasądza od oskarżonego G. K. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.241,40 zł (tysiąc dwieście czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem częściowych kosztów sądowych, zaś na zasadzie art. 624 § 1 kpk zwalnia go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 915/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

W dniu 17 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), dokonał wspólnie i w porozumieniu z innymi dwoma nieustalonymi osobami zaboru w celu przywłaszczenia pojazdu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...), telefonu komórkowego marki I. (...) oraz zegarka marki D., o łącznej wartości 35.000,00 złotych używając w tym celu przemocy fizycznej polegającej na uderzeniu S. T. (1) w głowę, skutkującego utratą świadomości przez w/w i jego upadkiem na ziemię oraz zadawaniu uderzeń po ciele i kopnięcia jego ciała, co skutkowało stłuczeniem głowy z otarciami skóry w okolicy czoła i oczodołu oraz stłuczeniem przedramienia i kolana lewego, stanowiących naruszenie czynności narządu ciała pokrzywdzonego na okres poniżej 7 dni, a ponadto po zastosowaniu w/w przemocy zmusił pokrzywdzonego do podpisania dokumentu sprzedaży pojazdu mechanicznego marki B. (...) o nr rej. (...), to jest o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony G. K. (1) i pokrzywdzony S. T. (1) znają się od kilku lat. Relacje pomiędzy nimi nie były najlepsze z uwagi na dawny konflikt o dziewczynę oraz niezwróconą pożyczkę. Oskarżony pożyczył pokrzywdzonemu kilkanaście tysięcy złotych na podstawie niespisanej umowy pożyczki. Pokrzywdzony kwestionował tę wierzytelność, opóźniał się ze zwrotem. Oskarżony nie dochodził zwrotu na drodze sądowej, ponieważ miałby trudności w jej wykazaniu z uwagi na niespisanie umowy.

W dniu 16 marca pokrzywdzony skontaktował się telefonicznie z oskarżonym celem umówienia spotkania. Ponieważ oskarżony był w towarzystwie narzeczonej P. S., umówili się na kolejny dzień w miejscu zaproponowanym przez oskarżonego na odosobnionej polanie w przysiółku W. w Ł., które obydwaj znali. Umówili się na godzinę 17:30.

W dniu 17 marca 2022r. oskarżony po śniadaniu wyszedł od narzeczonej P. S., pożyczył od niej samochód marki V. (...) biały nr rej. (...), który stanowił własność jej ojca przebywającego w N. Oskarżony był u narzeczonej jeszcze w porze obiadowej, po czym wyszedł. Umówili się na wieczór i pójście na saunę w Ł. na godz. 20.

Około godz. 17 oskarżony pojechał po znajomego D. G.. Gdy jechali samochodem w kierunku szkoły w Ł., oskarżony został zatrzymany za zbyt szybką jazdę do kontroli drogowej. Zostało wówczas ujawnione, iż nie dysponuje uprawnieniem do kierowania pojazdami niewyposażonymi w blokadę alkoholową z uwagi na uprzedni wyrok z 2019r. z art.178a§1 kk oraz orzeczony w nim zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód został powierzony osobie posiadającej uprawnienia - znajomemu oskarżonego S. G., który został podwieziony na miejsce zatrzymania przez innego znajomego samochodem koloru białego. Oskarżony po kilkunastu spotkał się ponownie z tymi znajomymi na parkingu pod kościołem w Ł.. Oskarżony pomimo uprzedniego zatrzymania, braku uprawnień do kierowania pojazdami, ponownie wsiadł za kierownicę samochodu V. (...) swojej narzeczonej i pojechał na umówione spotkanie z pokrzywdzonym. Znajomi oskarżonego pozostali na parkingu, z którego do domów odwiózł ich inny znajomy, który uprzednio przywiózł S. G.. Oskarżony na miejsce spotkania z pokrzywdzonym pojechał sam.

Pokrzywdzony pojechał na miejsce spotkania samochodem, który użytkował, tj. B. czarne nr rej. (...), który formalnie stanowił własność jego matki B. T., o wartości około 15.000 zł. Ponieważ kiedy pokrzywdzony przyjechał na miejsce spotkania, nie było tam oskarżonego, zawrócił. W drodze powrotnej zauważył oskarżonego w okolicach kościoła w Ł., dlatego ponownie zawrócił na miejsce spotkania.

Po przyjechaniu na miejsce spotkania, pokrzywdzony wyszedł ze swojego samochodu i podchodził do samochodu, w którym siedział oskarżony. Kiedy szedł w kierunku samochodu oskarżonego zza drzew wybiegło dwóch mężczyzn, którzy po zbliżeniu się do pokrzywdzonego zadali mu cios w tył głowy. Oskarżony został ogłuszony i upadł na ziemię. Było ciemno. Był dalej bity po ciele i kopany. Kiedy się ocknął, stało za nim tych dwóch mężczyzn, którzy zadawali mu ciosy oraz oskarżony. Pokrzywdzony miał ręce związane sznurkami ze swojego samochodu. Oskarżony podsunął pokrzywdzonemu do podpisu umowę kupna sprzedaży samochodu B. nr rej. (...), którym przyjechał pokrzywdzony, za kwotę 19.000 zł. Formularz umowy był wypełniony przez oskarżonego, który znalazł dokumenty pokrzywdzonego w jego samochodzie. Pokrzywdzony pod wpływem nacisków osób, które stały koło niego i zadawanych ciosów, podpisał w miejscu sprzedającego podsunięty mu formularz umowy. Po tym dwaj mężczyźni ponownie oddalili się. Oskarżony odjechał samochodem pokrzywdzonego, który odstawił w odosobnione miejsce w B., po czym wrócił do samochód, którym przyjechał, czyli V. narzeczonej.

Przed godziną 20 oskarżony przyjechał po narzeczoną P. S. i pojechali na umówioną saunę do Łącka. Oskarżony nie miał na ciele żadnych widocznych obrażeń, nie był zdenerwowany. Nie rozmawiał z narzeczoną o przebiegu dnia. Po zakończeniu wizyty na saunie, w drodze powrotnej oskarżony z narzeczoną zostali zatrzymani przez patrol policji, ponieważ pokrzywdzony zgłosił zdarzenie na policji.

Podczas przeszukania samochodu, którym poruszał się oskarżony z narzeczoną znaleziono w nim m.in. pałkę do baseballa, kastet, środki odurzające w postaci marihuany o wadze 9,15 grama netto, metamfetaminy o łącznej wadze 1,81 grama netto oraz 3chlorometkatynonu (3-C.) o wadze 0,92 grama netto.

Podczas pobicia napastnicy zabrali pokrzywdzonemu I. 11 (...) o wartości około 3.000 zł oraz zegarek Diesel o wartości około 2.000 zł.

Pokrzywdzony po odjechaniu napastników wyswobodził się z więzów i poszedł po pomoc do najbliższej posesji A. J.. A. J. udostępnił pokrzywdzonemu telefon, z którego ten zadzwonił do brata S. T. (2). S. T. (2) przyjechał po pokrzywdzonego. Pojechali zgłosić zdarzenie na policji, a potem na obdukcję.

Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci: stłuczenia głowy z otarciami skóry w okolicy czoła i oczodołu oraz stłuczenia przedramienia i kolana lewego, stanowiących naruszenie czynności narządu ciała pokrzywdzonego na okres poniżej 7 dni.

Pokrzywdzony odzyskał samochód, nie odzyskał telefonu i zegarka.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

152-156; 258-288;

347-348;

częściowo zeznania pokrzywdzonego S. T. (1)

2-7; 42-46; 372-373;

zeznania świadka P. S.

33-367;

86-89;

349-350;

zeznania świadka A. J.

57-62;

348-349;

zeznania świadka D. G.

69-72;

373-374;

zeznania świadka S. T. (2)

63-66; 349;

kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu i karty pojazdu;

kserokopia dowodu ubezpieczenia pojazdu;

kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy;

protokół zatrzymania G. K.;

protokół zatrzymania rzeczy G. K.;

8-11;

12;

13-14;

22-24;

167-169;

umowa kupna-sprzedaży

28-29;

protokół oględzin zatrzymanych w wyniku przeszukania rzeczy;

38-39;

karta informacyjna leczenia w (...);

protokół oględzin S.T.; dokumentacja fotograficzna obrażeń ciała pokrzywdzonego;

47;

48-49;

73-78;

protokół oględzin miejsca rozboju;

protokół oględzin samochodu B.;

materiał poglądowy;

55-56;

83-84;

93-112; 114-130, 132-138;

nagranie z monitoringu;

189;

Oskarżony jest bezdzietnym kawalerem. Jest bezrobotny, utrzymuje się z zasiłku około 1.000 zł. Nie posiada majątku. Był uprzednio karany z art.178a§1 kk.

notatka urzędowa;

zaświadczenie o stanie majątkowym;

informacja o karalności;

202;

203;

204; 345;

1.1.2.

G. K. (1)

W dniu 17 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające w postaci marihuany o wadze 9,15 grama netto, metamfetaminy o łącznej wadze 1,81 grama netto oraz 3chlorometkatynonu (3-C.) o wadze 0,92 grama netto, to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 17 marca 2022 roku w Ł., oskarżony posiadał w samochodzie marki V. (...) nr rej. (...), który tego dnia używał środki odurzające w postaci marihuany o wadze 9,15 grama netto, metamfetaminy o łącznej wadze 1,81 grama netto oraz 3chlorometkatynonu (3-C.) o wadze 0,92 grama netto.

protokół przeszukania G. K.;

protokół przeszukania samochodu osobowego;

protokół oględzin rzeczy;

22-24;

25-27;

81-82;

opinia z zakresu badań chemicznych;

229-232;

wyjaśnienia oskarżonego

152-156; 258-288;

347-348;

1.1.3.

G. K. (1)

W dniu 18 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające w postaci marihuany o wadze 20,67 grama netto, to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 18 marca 2022 roku w Ł., oskarżony posiadał w miejscu zamieszkania środki odurzające w postaci marihuany o wadze 20,67 grama netto.

protokół przeszukania

5-54;

opinia z zakresu badań chemicznych;

229-232;

wyjaśnienia oskarżonego

152-156; 258-288;

347-348;

1.1.4.

G. K. (1)

W dniu 17 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), prowadząc po drodze publicznej pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w N. II Wydziału Karnego z dnia 10 października 2019 roku o sygn. (...), zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wydanej na jego podstawie decyzji Starosty (...) nr KT-II. (...).(...)z dnia 08 stycznia 2019 roku o cofnięciu uprawnień kategorii AM, B1 i B do kierowania pojazdami mechanicznymi, to jest o przestępstwo z art. 244 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 17 marca 2022 roku w Ł. oskarżony prowadząc po drodze publicznej pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu II Wydziału Karnego z dnia 10 października 2019 roku o sygn. (...), zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wydanej na jego podstawie decyzji Starosty (...) nr KT-II. (...).(...) z dnia 08 stycznia 2019 roku o cofnięciu uprawnień kategorii AM, B1 i B do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Oskarżony nie był pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających, które wpływałyby na jego zdolności psychomotoryczne.

decyzja Starosty;

wyrok nakazowy SR w N.

185-187;

201;

opinia instytutu Ekspertyz Sądowych w K.;

opinia biegłego z zakresu toksykologii leków;

181;

267-271;

wyjaśnienia oskarżonego

152-156; 258-288;

347-348;

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego w zakresie zarzutu z pkt I aktu oskarżenia uległy zmianie w toku postępowania. W postępowaniu przygotowawczym oskarżony nie przyznawał się do popełnienia zarzucanego czynów. S. przed sądem oświadczył, że przyznaje się do popełnienia także tego czynu, lecz depozycja ta nie może stanowić podstawy przypisania odpowiedzialności, ponieważ jest wyjaśnienia oskarżonego co do tego czynu są wewnętrznie sprzeczne. Indagowany bowiem przez sąd oskarżony nie przyznał się do spowodowania obrażeń ciała u oskarżonego, lecz chciał za nie ponieść odpowiedzialność. Nadto nie podał danych osób uczestniczących w zdarzeniu, we współdziałaniu z którymi rozbój został dokonany. Poza tym przebieg zdarzenia sąd ustalił raczej na podstawie przekazu pokrzywdzonego, bowiem jego opis tego zdarzenia różni się od wyjaśnień w tym przedmiocie oskarżonego. Oskarżony podał mianowicie, iż do napaści na oskarżonego i pobicia miało dojść po tym jak pokrzywdzony wysiadł z jego samochodu po dobrowolnym podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu. Umowa miała zabezpieczać zwrot pożyczki od pokrzywdzonego. Tymczasem z zeznań pokrzywdzonego z postępowania przygotowawczego, potwierdzonych zeznaniami jego brata S. T. (2) wynika, iż do napaści na oskarżonego doszło po tym jak pokrzywdzony wysiadł ze swojego samochodu i szedł w kierunku samochodu oskarżonego. Do podpisania umowy doszło dopiero po zadaniu ciosów i pod ich wpływem. G. K. (1) najpierw odjechał samochodem pokrzywdzonego, a potem wrócił po swój samochód V.. Ta depozycja jest dla sądu wiarygodna, ponieważ znajduje potwierdzenie w powołanym innym materiale dowodowym wynikającym z bezpośredniego przekazu po zdarzeniu od samego pokrzywdzonego. Wersję zaś oskarżonego w tym przedmiocie sąd uznał za niewiarygodną będącą jako przejawem przyjętej linii obrony i dążenia do uniknięcia odpowiedzialności za zarzucony czyn we współdziałaniu z pozostałymi napastnikami.

częściowo zeznania pokrzywdzonego S. T. (1)

Zeznania pokrzywdzonego były dla sądu wiarygodne także tylko w części, tj. opisu zdarzenia rozboju. O ile bowiem wersja podana przez pokrzywdzonego jest potwierdzona w relacji jego brata, o tyle pokrzywdzony także nie chciał ujawnić całej prawdy o zdarzeniu, bowiem zaprzeczył, by posiadał zadłużenie względem oskarżonego. Gdyby jednak nie ten fakt, to brak innego powodu do spotkania stron postępowania, dlatego twierdzenia o zadłużeniu pokrzywdzonego podane przez oskarżonego sąd uznał za prawdziwe. Pokrzywdzony nie zidentyfikował także współuczestniczących w rozboju napastników, pomimo iż powiedział, że ich zna, podobnie jak oskarżony, lecz w jego ocenie to oskarżony powinien ich wskazać. Co do pozostałych kwestii, tj. wyswobodzenia się, udania po pomoc, utraty zegarka i telefonu, ich wartości, obrażeń - sąd nie miał podstaw kwestionować, bo mają potwierdzenie w obiektywnym materiale dołączonym do akt.

karta informacyjna leczenia w (...); protokół oględzin S..T.; dokumentacja fotograficzna obrażeń ciała pokrzywdzonego;

Obiektywne dowody na fakt obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego w wyniku rozboju.

kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu i karty pojazdu;

kserokopia dowodu ubezpieczenia pojazdu;

kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy; protokół zatrzymania G. K.; protokół zatrzymania rzeczy G. K.;

Obiektywne dowody identyfikujące samochód, który był przedmiotem umowy wymuszonej rozbojem, który został zabrany przez oskarżonego.

nagranie z monitoringu;

Dowód na korzystanie przez oskarżonego w tym dniu z samochodu i poruszaniu się po Ł. w okresie objętym zarzutami.

notatka urzędowa;

zaświadczenie o stanie majątkowym; informacja o karalności;

Informacje o stanie rodzinnym, majątkowym oraz karalności oskarżonego.

protokół oględzin miejsca rozboju;

protokół oględzin samochodu B.;

materiał poglądowy;

Dowód identyfikujący miejsce rozboju, stan samochodu B. po jego ujawnieniu.

protokół oględzin zatrzymanych w wyniku przeszukania rzeczy;

Telefony zatrzymane u oskarżonego.

umowa kupna-sprzedaży

Dokument, na którym podpis oskarżonego jako sprzedającego został wymuszony w wyniku rozboju.

zeznania świadka A. J.

Obiektywny świadek nie powiązany ze stronami, który złożył rzeczową relację na temat pomocy świadczonej pokrzywdzonemu po tym jak S. T. (1) zapukał do drzwi jego domu.

zeznania świadka D. G.

Zeznania znajomego oskarżonego co do spotkania w porze poprzedzającej spotkanie oskarżonego z pokrzywdzonym, zatrzymanie przez policję, rozstanie zanim oskarżony pojechał na spotkanie z pokrzywdzonym, których sąd nie miał podstaw zakwestionować wobec ograniczonych wyjaśnień oskarżonego i zeznań pokrzywdzonego co do pozostałych napastników uczestniczących w rozboju.

zeznania świadka P. S.

Zeznania narzeczonej oskarżonego dotyczą czasu spędzonego z oskarżonym w dniu zdarzenia. Brak podstaw do ich zakwestionowania.

zeznania świadka S. T. (2)

Brat oskarżonego opisał spójnie spotkanie z pokrzywdzonym u A. J., to co usłyszał od brata. W ocenie sądu zeznał rzeczowo i szczerze, nie ukrywając niewłaściwego zachowania swojego brata, które określił "małym gangsterem".

1.1.4

decyzja Starosty;

wyrok nakazowy SR w Nowym Sączu;

Obiektywny dowód na fakt nieposiadania przez oskarżonego uprawnienia do kierowania pojazdami w dniu zatrzymania, tj. 17 marca 2021r., ponieważ z przedłożonych dokumentów wynika orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązywał od 2019r. przez trzy lata.

opinia instytutu Ekspertyz Sądowych w K.;

opinia biegłego z zakresu toksykologii leków;

Jednoznaczna opinia o tym, iż prowadząc samochód w dniu zatrzymania oskarżony nie był pod wpływem działania alkoholu lub innych środków odurzających.

wyjaśnienia oskarżonego

W zakresie zarzutu naruszenia zakazu sądowego prowadzenia pojazdów oskarżony złożył wiarygodne i szczere wyjaśnienie, którego sąd nie ma podstaw kwestionować.

1.1.2

opinia z zakresu badań chemicznych;

Opinia identyfikująca środki odurzające znalezione w samochodzie i miejscu zamieszkania oskarżonego.

protokół przeszukania G. K.;

protokół przeszukania samochodu osobowego; protokół oględzin rzeczy;

Opis rzeczy ujawnionych przy oskarżonym w dniu zatrzymania, w tym w wyniku przeszukania używanego przez niego samochodu.

wyjaśnienia oskarżonego

W zakresie zarzutu posiadania środków odurzających w samochodzie oskarżony złożył wiarygodne i szczere zeznanie, którego sąd nie ma podstaw kwestionować.

1.1.3

opinia z zakresu badań chemicznych;

Opinia identyfikująca środki odurzające znalezione w samochodzie i miejscu zamieszkania oskarżonego.

protokół przeszukania

Opis miejsca ujawnienia środków odurzających w miejscu zamieszkania oskarżonego.

wyjaśnienia oskarżonego

W zakresie zarzutu posiadania środków odurzających w domu oskarżony złożył wiarygodne i szczere zeznanie, którego sąd nie ma podstaw kwestionować.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

dane operatora telekomunikacyjnego;

opinia biegłego z zakresu informatyki;

Dane operatora nie mają da sądu waloru decydującego, podobnie jak opinia biegłego, ponieważ wskazują jedynie na wykaz połączeń oskarżonego, zawartość telefonów, lecz nie stworzyło to możliwości poczynienia ustaleń faktycznych w sprawie.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W pkt I aktu oskarżenia zostało oskarżonemu zarzucone to, że: w dniu 17 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), dokonał wspólnie i w porozumieniu z innymi dwoma nieustalonymi osobami zaboru w celu przywłaszczenia pojazdu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...), telefonu komórkowego marki I. (...) oraz zegarka marki D., o łącznej wartości 35.000,00 złotych używając w tym celu przemocy fizycznej polegającej na uderzeniu S. T. (1) w głowę, skutkującego utratą świadomości przez w/w i jego upadkiem na ziemię oraz zadawaniu uderzeń po ciele i kopnięcia jego ciała, co skutkowało stłuczeniem głowy z otarciami skóry w okolicy czoła i oczodołu oraz stłuczeniem przedramienia i kolana lewego, stanowiących naruszenie czynności narządu ciała pokrzywdzonego na okres poniżej 7 dni, a ponadto po zastosowaniu w/w przemocy zmusił pokrzywdzonego do podpisania dokumentu sprzedaży pojazdu mechanicznego marki B. (...) o nr rej. (...) - to jest o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Czyn z art.280§1 kk popełnia kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności i podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż oskarżony działając z dwoma innymi nieustalonymi osobami zastosował przemoc fizyczną w postaci uderzeń po ciele pokrzywdzonego, kopnięć, doprowadził pokrzywdzonego do stanu nieprzytomności i bezbronności, po czym wymusił podpisanie umowy kupna sprzedaży samochodu. Nawet jeśli sam nie zadawał ciosów, to wykorzystał fakt tychże dokonanych przez osoby, z którymi współdziałał. Wypełnił zatem znamiona tego czynu.

Czyn z art. 191§1 kk popełnia kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Oskarżony wraz z innymi nieustalonymi sprawcami stosował przemoc wobec pokrzywdzonego w celu wymuszenia podpisania umowy kupna sprzedaży samochodu, zatem wypełnił znamiona zarzuconego czynu.

Za czyn z art.157§2 kk ponosi odpowiedzialność kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Obiektywnie ustalone obrażenia pokrzywdzonego odpowiadają tym zidentyfikowanym w art.157§2 kk, zatem i znamiona tego czynu zostały wypełnione.

W związku z kumulatywną kwalifikacją i treścią art.11§2 i 11§3 kk podstawą wymierza kary za te czyny stanowi art.280§1 kk jako przewidujący karę najsurowszą.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W pkt II i III aktu oskarżenia oskarżonemu zostało zarzucone, że:

II. w dniu 17 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające w postaci marihuany o wadze 9,15 grama netto, metamfetaminy o łącznej wadze 1,81 grama netto oraz 3chlorometkatynonu (3-C.) o wadze 0,92 grama netto - to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

III. w dniu 18 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), posiadał wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii środki odurzające w postaci marihuany o wadze 20,67 grama netto - to jest o przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

Art.62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, iż kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Oskarżony w dniu 17 marca 2021r. posiadał środki odurzające w samochodzie, dnia kolejnego ujawniono takie środki w jego miejscu zamieszkania. Czynów tych nie kwestionował. Równocześnie dopuścił się ich w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności, zatem w tzw. ciągu przestępstw z art.91§1 kk.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W pkt IV aktu oskarżenia zarzucono oskarżonemu, że w dniu 17 marca 2022 roku w Ł., rejonu (...), prowadząc po drodze publicznej pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki V. (...) o nr rej. (...) nie zastosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w N. II Wydziału Karnego z dnia 10 października 2019 roku o sygn. (...), zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wydanej na jego podstawie decyzji Starosty (...) nr KT-II. (...).(...) z dnia 08 stycznia 2019 roku o cofnięciu uprawnień kategorii AM, B1 i B do kierowania pojazdami mechanicznymi - to jest o przestępstwo z art. 244 k.k.

Czyn z art.244 kk popełnia m.in. kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Oskarżony pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych z 2019r. obowiązującego przez 3 lata oraz prawa do prowadzenia wyłącznie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, prowadził pojazd mechaniczny niewyposażony w taką blokadę. Wypełnił zatem znamiona czynu zarzuconego, czego nie kwestionował.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. K. (1)

I

I

Uznając oskarżonego G. K. (1) za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia w pkt I, stanowiącego przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. sąd na mocy art.280§1 kk w zw. z art.11§3 kk wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności.

Czyn z art.280§1 kk stanowiący podstawę wymierzania kary zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Wymierzając karę sąd wziął pod uwagę dyrektywy z art.53 kk, tj.: stopień winy, społecznej szkodliwości czynu, cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Nadto sąd uwzględnił motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Dokonując oceny stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu sąd ocenił je jako wysokie, znaczne. Powyższe sąd wywiódł ze świadomego i zorganizowanego, zamierzonego działania oskarżonego, który nie sam, lecz z pomocą innych osób, używając przemocy fizycznej, chciał zmotywować pokrzywdzonego do zwrotu przysługującej należności lub też zabezpieczyć jej zwrot. Naraził przy tym pokrzywdzonego na znaczne cięższe obrażenia niż faktycznie spowodowane. Okazał lekceważenie dla ludzkiego życia, zdrowia, prawa własności i posiadania. Nie podjął współpracy z organami prowadzącymi postępowanie lub sądem, ponieważ nie ujawnił danych pozostałych współsprawców. O ile zadeklarował wolę poniesienia odpowiedzialności za ten czyn, o tyle była to tylko powierzchowna wola współpracy mająca na celu obniżenie wymiaru kary bez rzeczywistej skruchy.

Biorąc powyższe pod uwagę sąd zdecydował o wymiarze kary 2 lat za przypisany kumulatywnie czyn. Jest to kara, która winna uświadomić oskarżonemu naganność jego zachowania, oddziaływać wychowawczo zarówno na samego oskarżonego, jak i na społeczeństwo. Implikuje wniosek iż działania podejmowane przeciwko ludzkiemu życiu i zdrowiu spotykają się z reakcją karną skutkującą czasową izolację sprawcy ze społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty sąd nie uznał za zasadny wniosek obrońcy oskarżonego o zastosowanie instytucji z art.37b kk, która pozwałaby w tym przypadku na orzeczenie kary łączonej 6 miesięcy pozbawienia wolności maksymalnie oraz kary ograniczenia wolności do lat 2. Uwzględniając opisane powyżej aspekty przy wymierzaniu kary orzeczenie kary łączonej nawet w jej maksymalnych dopuszczalnych granicach jw. nie byłoby adekwatne i wystarczające, a w ocenie sądu nie oddziaływałoby w stopniu właściwym ani na oskarżonego, ani też w wymiarze prewencji ogólnej i celach wychowawczych.

G. K. (1)

I

II

Na mocy art. 41a § 1 kk sąd orzekł wobec oskarżonego G. K. (1) środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym S. T. (1) w jakikolwiek sposób bez jego zgody na okres 3 lat oraz zakazu zbliżania się do S. T. (1) bez jego zgody na odległość mniejszą niż 50 m na okres 3 lat.

Biorąc pod uwagę charakter czynu przypisanego oskarżonemu zasadne było orzeczenie zakazu zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzonym bez jego zgody. O ile oskarżony deklarował, że nie czuje obaw, o tyle zasadne było sięgnięcie po ten środek, by uzmysłowić oskarżonemu naganność i skutki jego zachowania powodujące ograniczenie swobód, w tym w kontaktach z innymi osobami. Od woli zaś pokrzywdzonego będzie zależało czy do kontaktu pomiędzy stronami dojdzie. Okres trzech lat winien być wystarczający dla ograniczenia swobód oskarżonego, by zrozumiał naganność swojego postępowania i by uchronić pokrzywdzonego przed ewentualnymi innymi niewłaściwymi zachowaniami ze strony oskarżonego.

G. K. (1)

I

III

Na mocy art. 46 § 1 kk sąd orzekł oskarżonemu G. K. (1) środek kompensacyjny w postaci: obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego S. T. (1) kwoty 5.000 złotych oraz zadośćuczynienia w kwocie 500 złotych.

Z uwagi na poniesioną, a niezlikwidowaną dotychczas szkodę w wyniku utraty zegarka i iphona, których zresztą oskarżony zadeklarował naprawę, sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody w wysokości wartości łącznej obu ruchomości, ponieważ nie została ona zakwestionowana.

Co do zadośćuczynienia - sąd wziął pod uwagę, że obrażenia nie były dolegliwe. Pokrzywdzony co do zasady byłby skłonny porozumieć się z oskarżonym, lecz nie był w stanie sprecyzować swoich roszczeń. Kwota 500 zł winna zrekompensować odniesione obrażenia i krzywdę.

G. K. (1)

II i III

IV

Co do czynów z pkt II i III aktu oskarżenia sąd uznał oskarżonego G. K. (1) za winnego, przy przyjęciu, iż stanowią ciąg przestępstw z art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art.91§1 kk i za to na mocy art.62 ust.1 tej ustawy w zw. z art.91§1 kk wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Czyny z pkt I i II zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3. Biorąc pod uwagę ilość środków odurzających znalezionych u oskarżonego w kilku lokalizacjach, sąd uznał, iż nie byłoby zasadne w tym przypadku danie prymatu karom wolnościowym i zastosowanie instytucji z art.37a§1 kk. Ilość znalezionych środków nie sugeruje, by były one wyłącznie na użytek własny. Oskarżony też nie współdziałał w ustaleniu i nie wskazał źródeł posiadania takiej ilości i różnorodnych środków. Dlatego sąd zdecydował o karze 4 miesięcy pozbawienia wolności jako adekwatnej, a równocześnie wystarczającej.

G. K. (1)

V

II I III

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii sąd orzekł wobec G. K. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci:

1. suszu roślinnego w woreczku foliowym – marihuana (9,150g);

2. substancji koloru białego w woreczku strumieniowym (1,090g);

3. substancji koloru białego w woreczku strumieniowym (1,220g);

4. substancji koloru białego w foliowym woreczku (1,070g);

5. zwinięty kawałek papieru z zawartością substancji koloru białego (0,390g);

6. zwitek folii przezroczystej z zawartością suszu roślinnego –marihuana (20,670g)

- opisanych w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr (...) pod poz. I.1-5 oraz nr II.6 pod poz. 1, zdeponowanych w magazynie (...) Komendy Wojewódzkiej Policji w K. - poprzez zniszczenie.

Orzeczenie przepadku było wynikiem wykonania nakazu wynikającego z powołanego przepisu.

G. K. (1)

VI

IV

Sąd uznał oskarżonego G. K. (1) za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia w pkt IV, stanowiącego przestępstwo z art. 244 kk i za to na mocy tego przepisu wymierzył mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Czyn z art.244 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy od lat 5.

Sąd pod uwagę lekceważący stosunek oskarżonego do orzeczonego uprzednio zakazu, jego totalne nieliczenie się z orzeczeniem sądowym, sankcjami jakie za to grożą, bo będąc w dniu zdarzenia zatrzymanym przez policję po kilkunastu minutach ponownie wsiadł za kierownicę i udał się na spotkanie z pokrzywdzonym. Dlatego kara pozbawienia wolności jest adekwatna, a biorąc pod uwagę incydentalny charakter zatrzymania, które ujawniło złamanie zakazu sąd zdecydował o wymiarze 3 miesięcy pozbawienia wolności.

G. K. (1)

VII

IV

Na mocy art. 42 § 1a pkt 2 kk sąd orzekł oskarżonemu G. K. (1) środek karny w postaci zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na okres 3 lat. Uprzednio oskarżony miał już orzeczony zakaz kierowania pojazdami w 2019r. na okres 3 lat. Nie respektowa go, zatem uprzednio orzeczony środek nie wywołał pożądanych skutków w postaci refleksji i poprawy. Bacząc na niepoprawność oskarżonego, jego lekceważący stosunek do poprzednio orzeczonego środka karnego, zasadne było jego ponowne orzeczenie w wymiarze 3 lat.

G. K. (1)

VIII

Na mocy art. 85 § 1 i § 2 kk, art. 85a kk oraz art. 86 § 1 kk biorąc za podstawę orzeczone oskarżonemu kary pozbawienia wolności w pkt I, IV, VI wyroku sąd wymierzył oskarżonemu G. K. (1) karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Biorąc pod uwagę różnorodność czynów, kumulatywną kwalifikację z pkt I, ilość środków odurzających znalezionych u oskarżonego z pkt II i III, lekceważący stosunek do uprzedniej karalności w zakresie pkt IV i jego niepoprawność, a równocześnie jedność czasową, za zasadne sąd uznał orzeczenie kary łącznej w wysokości 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności – przy zastosowaniu zasady asperacji. Sama kara pozbawienia wolności stanowi dolegliwość, zwłaszcza dla osoby w młodym wieku, jaka jest oskarżony, a jej wymiar jak wyżej stanowi adekwatną reakcję na naruszenie kilku norm przez oskarżonego. Taki wymiar kary spełni także cele zapobiegawcze i wychowawcze ucząc, iż jednoczasowe popełnienie wielu czynów nie popłaca, lecz implikuje surową odpowiedzialność karną za każdy z czynów popełnionych.

G. K. (1)

IX

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej oskarżonemu G. K. (1) kary łącznej pozbawienia wolności sąd zaliczył okres jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania od 17 marca 2022 roku godzina 22:05 do wydania wyroku 9 września 2022 r., zaokrąglając w górę do pełnego dnia, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równy jest jednemu dniowi kary pozbawienia wolności

Zaliczenie jest wynikiem uprzedniego zastosowania względem oskarżonego tymczasowego aresztowania i dyrektywy z art.63§1 kk.

G. K. (1)

X

Na podstawie art. 44 § 2 kk sąd orzekł wobec oskarżonego G. K. (1) przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci:

1. metalowego kastetu koloru srebrnego;

2. czarnego metalowego kija baseballowego z czarną gumową owijką na rękojeści;

- opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) pod pozycją II.1 i III.2

- poprzez zniszczenie;

3. umowy kupna sprzedaży samochodu m-ki B. nr rej. (...) - opisanej w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) pod pozycją III.3 – poprzez przechowywanie w aktach sprawy;

4. śladów kryminalistycznych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) pod pozycją I.1-5 – poprzez przechowywanie w aktach sprawy.

Orzeczenie co do dowodów rzeczowych znajduje uzasadnienie w powołanym przepisie.

G. K. (1)

XI

Na zasadzie art.230§2 kpk sąd postanowił zwrócić oskarżonemu G. K. (1) dowody rzeczowego w postaci:

1. telefonu komórkowego m-ki R. (...);

2. telefonu komórkowego m-ki N.

- opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) pod pozycją IV.4 i V.5.

Orzeczenie co do wskazanych dowodów rzeczowych znajduje uzasadnienie w powołanym przepisie.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

XII

Na zasadzie art. 626 § 1 kpk i art. 627 kpk sąd zasądził od oskarżonego G. K. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.241,40 zł tytułem częściowych kosztów sądowych, zaś na zasadzie art. 624 § 1 kpk zwolnił go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w pozostałym zakresie.

Biorąc pod uwagę wynik sprawy, fakt posiadania przez oskarżonego finansów na nabywanie środków odurzających, pomimo deklarowanego braku dochodów, a równocześnie uwzględniając fakt niezarobkowania w warunkach tymczasowego aresztowania od marca 2022 r., sąd zdecydował o obciążeniu go kosztami w części, tj. w zakresie wydatków z postępowania przygotowawczego, natomiast zwolnił go od kosztów, tj. w zasadzie opłaty od orzeczonej kary.

1.Podpis