Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Kz 89 / 13

1 Ds 2392 / 12 PR Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie

POSTANOWIENIE

Dnia 7 lutego 2013r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Jankowska

Sędziowie: SO Bożena Majgier - Strączyńska

SO Ryszard Małachowski (spr.)

Protokolant: Beata Litra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Janiny Rzepińskiej

po rozpoznaniu w sprawie B. K.

skazanego za przestępstwo z art. 178a § 2 kk

zażalenia wniesionego przez skazanego na postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2012r. sygn. akt V K 945 / 12 w przedmiocie ustalenia kosztów sądowych na podstawie art. 437 § 1 kpk

postanawia

zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy.

UZASADNIENIE

B. K. wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 22 listopada 2012r., sygn. V K 945 / 12, został prawomocnie skazany za czyn z art. 178a § 2 kk. Tymże wyrokiem od B. K. zostały zasądzone na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe obejmujące wydatki oraz opłatę w kwocie 100,00 - zł. W związku z uprawomocnieniem się wyroku, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2012r., Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie ustalił koszty postępowania należne Skarbowi Państwa od skazanego B. K. na kwotę 335,74 - zł.

Powyższe postanowienie zaskarżył skazany B. K.. Skarżący zakwestionował obciążenie go kosztami postępowania z tytułu zabezpieczenia majątkowego określonymi na kwotę 145,74- zł, ponieważ w postanowieniu Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie koszty te określono na 34,90- zł. Nadto zwraca się o wyjaśnienie zasadności skierowania sprawy jeszcze przed wyrokiem do Komornika Sądowego, skoro między nim i prokuratorem doszło do ugody w kwestii kary.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie skazanego jest niezasadne.

Wyliczenie kosztów postępowania wskazane w postanowieniu Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2012r. należy uznać za prawidłowe.

Rozpoznając zażalenie na postanowienie o ustaleniu kosztów, stwierdzić przede wszystkim należy, że Sąd Okręgowy bada jedynie prawidłowość wyliczenia tychże kosztów. Nie może natomiast wypowiadać się co do słuszności orzeczenia, którym owe koszty zostały zasądzone. Tak więc, samo rozstrzygnięcie o obciążeniu skazanego wydatkami związanymi z jego udziałem w sprawie przed Sądem pierwszej instancji jest ostatecznym i nie podlegającym dalszemu zaskarżeniu. Dotyczy to także prawomocnych orzeczeń, które rodziły wydatki Skarbu Państwa na etapie postępowania przygotowawczego. To na tym etapie – niezależnie od ugody prokuratora poczynionej z podejrzanym odnośnie wnioskowania o karze, co do której wszak ani prokurator, ani podejrzany nie mogli mieć pewności, że zostanie przez Sąd meriti uwzględniona – prokurator wydał oparte o przepis art. 291 § 1 kpk postanowienie o zabezpieczeniu wykonania na mieniu podejrzanego grożącej mu kary grzywny, a następnie wnioskując o nadanie temu orzeczeniu klauzuli wykonalności, postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z dn. 3 sierpnia 2012r. taki tytuł wykonawczy został wydany. Po skierowaniu tytułu wykonawczego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, Prokuratura Rejonowa Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie w dniu 22 sierpnia 2012r. została wezwana do uiszczenia opłaty stosunkowej oraz zaliczki na wydatki na łączną kwotę 145,74- zł ( k. 35 akt ). Bez uregulowania tej należności Komornik Sądowy uprawniony był uznać zlecanie wykonania czynności egzekucyjnych za bezskuteczne. Dlatego po uregulowaniu jej, kwota ta stanowi wydatki Skarbu Państwa, obecnie kwestionowane przez skarżącego. Jednocześnie to wówczas B. K.miał możliwość zaskarżenia postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym i w konsekwencji rodzące tym orzeczeniem wydatki, przez wniesienie zażalenia w terminie do siedmiu dni od daty zawiadomienia go przez Komornika Sądowego o pierwszej czynności egzekucyjnej w tej sprawie, o czym był pouczony na doręczonych mu odpisach „ Zajęcia wierzytelności ” z dn. 04. 09. 2012r. i „ Zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonania potrąceń z dn. 04. 09. 2012r. Ponieważ B. K.zażalenia nie złożył, postanowienie Prokuratury Rejonowej z dn. 30 lipca 2012r. stało się prawomocne. Dlatego obecnie zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego zawartym w równie prawomocnym wyroku, musi zostać ono wykonane przez zapłacenie przez skazanego także tych wydatków. Niezależnie od tego wskazać należy, że skazany w związku z wykonaniem postanowienia Prokuratury Rejonowej o zabezpieczeniu majątkowym winien być także obecnie obciążony opłatą należną za wydanie tytułu wykonawczego, która wynosi 50,- zł ( art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U., nr 167, poz. 1398 z późn. zm. ).

W związku z tym Sąd Okręgowy stwierdzając, że przy obliczaniu wysokości należnych Skarbowi Państwa od skazanego kosztów sądowych, Sąd I instancji nie popełnił błędu, ani też nie uchybił obwiązującym w tym zakresie normom prawnym, zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy.

Niejako na marginesie wskazać należy, że w wypadku dobrowolnego uregulowania przez skazanego wszystkich należności sądowych w niniejszej sprawie (także w wypadku ewentualnego rozłożenia spłaty na raty lub jej odroczenia), podejmowane przez Komornika Sądowego czynności egzekucyjne będą bezprzedmiotowe i skazany może domagać się zwrotu ( o ile je wcześniej ureguluje ) powstałych w trakcie egzekucji komorniczej wydatków.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak wyżej.