Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr.sąd. W. F.

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania J. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o świadczenie uzupełniające

na skutek odwołania od decyzji:

z dnia 20.05.2021 roku znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje J. M. prawo do świadczenia uzupełniającego od dnia 1 marca 2021 – na okres dwóch lat.