Pełny tekst orzeczenia

S.. akt II K 320/22 R., 23 listopada 2022 roku

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Rypinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Katarzyna Więckowska

bez udziału oskarżyciela

w sprawie przeciwko

M. T. s. S. i Z. z d. P.

urodz. (...) w R.

oskarżonemu o przestępstwo z art.178a§1 kk

z urzędu

w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

na podstawie art.105§1 i 2 kpk

p o s t a n a w i a

1.Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku z 17 listopada 2022 roku w sprawie II K 320/22 p-ko M. T. w ten sposób, że w sentencji w pkt. II w podstawie orzeczenia środka karanego wpisać przy art.67 - §3 zamiast §1

UZASADNIENIE

W wyroku z 17.11.2022 roku przez omyłkę, wpisano w pkt. II sentencji w podstawie orzeczenia środka karanego §1 zamiast §3. Z przepisów wprost wynika, że środek ten może być orzeczony tylko na podstawie art.76§3 kk.

Mając powyższe na uwadze należało sprostować tę omyłkę i orzec jak na wstępie.