Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1339/13

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2013 r. , w sprawie Dz.Kw.4293/13 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Zgierzu w dziale III księgi wieczystej (...) wpisał wzmiankę o wszczęciu egzekucji z nieruchomości objętej księgą wieczystą .

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2013 r. , w sprawie Dz.Kw.5549/13 Sąd Rejonowy w Zgierzu utrzymał w mocy ten wpis , oddalił wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 550/13 i ustalił , iż uczestnicy ponoszą koszty postępowania zgodnie ze swoim udziałem w sprawie .

Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd Rejonowy – Sąd Okręgowy przyjmuje za własne .

Apelację od tego postanowienia złożyli uczestnicy postępowania . Zarzucili Sądowi Rejonowemu obrazę przepisu art. 626 8 § 2 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie , że wniosek o wpis złozony przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu zawiera dokumenty pozwalające na jego dokonanie. W uzasadnieniu podnieśli , że podstawa prowadzenia przeciwko nim postępowania egzekucyjnego odpadła . W konkluzji wnieśli o uchylenie zaskarżonego wpisu i nakazanie wykreślenia go z działu III księgi wieczystej .

Sąd Okręgowy zważył,

co następuje :

Apelacja jest bezzasadna , a bezzasadność ta jest oczywista . Jak stanowi przepis art. 626 8 § 2 k.p.c. rozpoznając wniosek o wpis, Sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Stosownie do przepisu art. 924 k.p.c. jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do Sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. Oznacza to , że jedynym dokumentem jaki komornik załącza do wniosku o wpis wzmianki o toczącej się egzekucji z nieruchomości – jest wezwanie dłużnika do zapłaty . Taki dokument został złozony , przez co nie doszło do naruszenia przepisu art. 626 8 2 k.p.c. Natomiast przepis ten ogranicza zasadniczo kognicję sądu wieczystoksięgowego . W toku postępowania wieczystoksięgowego Sąd nie bada prawidłowości wszczęcia egzekucji . Tę kwestię badać można wyłącznie w postępowaniu egzekucyjnym.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 w zw z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił apelację .