Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt I Co 1736/21

POSTANOWIENIE

9 sierpnia 2022 roku

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Mateusz Janicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym 9 sierpnia 2022 roku w W.

przy udziale protokolanta Tomasza Kurka

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzycieli D. K. i W. M. przeciwko dłużnikowi K. K. prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie - W. A. pod sygn. Kmp 2/19

w przedmiocie skargi dłużnika z 18 lipca 2020 roku na postanowienie komornika z 10 czerwca 2020 roku

na skutek skargi dłużnika na postanowienie referendarza sądowego z 13 kwietnia 2021 roku, I Co 1814/20

postanawia

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.