Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Henryk Komisarski

Sędziowie: Marek Kordowiecki

Izabela Pospieska

Protokolant: st.sekr.sąd. Małgorzata Zwierzchlewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu – Agnieszki Nowickiej

po rozpoznaniu w dniu 4 października 2022 r. w Poznaniu

sprawy S. R.

oskarżonego z art. 258 § 1 kk w związku z art. 12 kk; art. 156 § 1 pkt 2 kk i art. 158 § 2 kk i art. 189 § 2 kk i art. 12 kk w związku z art. 11 § 2 kk; art. 223 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w P.

z dnia (...)

1)  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  uchyla karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w punkcie 4,

b)  uniewinnia oskarżonego S. R. od popełnienia przestępstwa przypisanego mu w punkcie 1., tj. od popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. – kwalifikowanego w akcie oskarżenia z art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

c)  eliminuje z opisu czynu przypisanego oskarżonemu S. R. w punkcie 2 zapis o treści „w ramach zorganizowanej grupy przestępczej”, zaś z podstawy prawnej skazania oraz z podstawy prawnej wymiaru kary art. 156 § 1 pkt 2 k.k.
i jednocześnie wymierzoną oskarżonemu za przedmiotowy czyn karę pozbawienia wolności obniża do 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy, przyjmując za podstawę jej wymiaru art. 189 § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 kwietnia 2010 roku w zw. z art. 11 § 3 k.k.,

d)  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu S. R. kary pozbawienia wolności za przestępstwa przypisane mu w punkcie 2 (obniżoną niniejszym wyrokiem) oraz w punkcie 3
i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

2)  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałym zakresie;

3)  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze,
w tym od uiszczenia opłaty za obie instancje.

I. P.

H. K.

M. K.