Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 98/14

POSTANOWIENIE

Dnia 9 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Frankowska

Sędziowie: SO Beata Hass – Kloc

SO Anna Walus – Rząsa (spr.)

Protokolant: st. sekr. Sądowy Joanna Mikulska

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2014 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w R.

przeciwko: (...) Spółce z o.o. w R.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego
w R. V Wydziału Gospodarczego z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt
V GC 240/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Rzeszowie odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie tegoż Sądu z dnia 25 czerwca 2013 r.
w przedmiocie oddalenia wniosku pozwanego o zwolnienie od ponoszenia kosztów opłaty od apelacji.

Jak ustalił Sąd Rejonowy pozwany odpis przedmiotowego postanowienia otrzymał 8 lipca 2013 r., a zażalenie złożył 16 lipca 2013 r., a więc po upływie 7-dniowego terminu do złożenia zażalenia. Dlatego też zażalenie podlegało odrzuceniu, stosownie do art. 394 § 2 kpc.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył pozwany.

W zażaleniu pozwany wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu w przedmiocie odmowy zwolnienia od opłaty od apelacji, a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia
i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje :

Zażalenie pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że pozwany składając zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego skorzystał z dwóch wykluczających się instytucji, wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego. Wniósł bowiem zażalenie i jednocześnie wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w przedmiocie odmowy zwolnienia od apelacji.

Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 25 czerwca 2013 r. o odmowie zwolnienia od opłaty od apelacji został wyłączony i rozpoznany odrębnym postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 27 lutego 2014 r. Pozostaje więc do rozpoznania zażalenie pozwanego w przedmiocie prawidłowości wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 25 czerwca 2013 r. Bezspornym jest fakt, że postanowienie to pozwany otrzymał 8 lipca 2013 r., zaś zażalenie złożył 16 lipca 2013 r. (zwrotne poświadczenie odbioru
– k. 115,120). W zażaleniu tym nie twierdził również, że nie uchybił terminowi do jego wniesienia.

W tym stanie rzeczy, skoro zażalenie zostało złożone po terminie podlega odrzuceniu na podstawie art. 394 § 2 kpc – jak prawidłowo uznał Sąd Rejonowy.

Z powyższych względów zażalenie pozwanego oddalono jako bezzasadne, na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 kpc.