Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1018/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Protokolant Marzena Makoś

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2022 r. w Gliwicach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w B.

przeciwko I. K.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 4 sierpnia 2021 r., sygn. akt I C 940/20

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Gliwicach do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Ca 1018/21

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach w wyroku z dnia 4 sierpnia 2021r. uwzględnił powództwo (...) S.A. w B. i zasądził na jej rzecz

od pozwanej I. K. kwotę 9.011,66zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 16 10 2019r.

do dnia zapłaty, nie obciążył pozwanej kosztami procesu oraz przyznał wynagrodzenie jej pełnomocnikowi z urzędu.

W ustalonym stanie faktycznym w motywach wyroku przywołał regulację art. 720 § 1 k.c., 22 1 k.c., art. 388 k.c. oraz przepisy ustawy z dnia 12 05 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2018 poz. 993). Stwierdził, że pomiędzy stronami nie było sporu, że zawarły w dniu 4 10 2018r. umowę pożyczki gotówkowej, która w jego ocenie została wykonana. Następnie dokonał oceny prawnej pozostałych ustaleń faktycznych i w ich konkluzji uznał za nieuzasadnione zarzuty pozwanej dotyczące przedwczesności dochodzonego roszczenia i abuzywności kwestionowanych przez nią postanowień umowy. Wyliczył, że pozakodeksowe koszty kredytu mieszczą się w ustawowym limicie wynikającym z regulacji art. 36a ust. 1 i 2 przywołanej ustawy oraz że na dzień wypowiedzenia umowy pozwana pozostawała w prze-kraczającym 30 dni opóźnieniu w zapłacie kwoty 8.894zł i „kwoty odsetkowej” wynikającej z opóźnienia

w zapłacie rat w wysokości 17,66zł i w zakresie sumy tych kwot uznał powództw

za uzasadnione. O należnych powódce od pozwanej odsetkach

za opóźnienie w zapłacie zasądzonej kwoty orzekał w oparciu o regulację art. 455 k.c.

i art. 481 k.c., o kosztach procesu stosując regulację art. 102 k.p.c. a należne pełnomocnikowi z urzędu pozwanej wynagrodzenie przyznał na podstawie wskazanych w uzasadnieniu regulacji prawnych.

Orzeczenie zaskarżyła obie pozwana I. K., która wnosiła o jego zmianę przez oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jej rzecz od powódki zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, a w przypadku oddalenia apelacji przyznania jej pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji.

Zarzucała, że przy ferowaniu wyroku popełniono wskazany w apelacji błąd w ustaleniach faktycznych oraz naruszono prawo materialne i procesowe w sposób wskazany w apelacji.

W toku postępowania odwoławczego w dniu 22 09 2022r. zarządzono

o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu procesowym uproszczonym.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd pierwszej instancji trafnie zakwalifikował roszczenie powódki przyjmując, że mają one źródło w zawartej przez strony umowie pożyczki, lecz wadliwie rozpoznał sprawę.

Jednymi z istotnymi zagadnieniami spornymi pomiędzy stronami były zagadnienia dotyczące okoliczności towarzyszących zawarciu przez strony przedmiotowej umowy, w tym zagadnienie ówczesnego stanu zdrowia psychicznego pozwanej,

co zgodnie z jej zarzutami miało w konsekwencji doprowadzić do zawarcia przez nią umowy bez należytego jej rozeznania.

Pozwana na te okoliczności zaoferowała Sądowi pierwszej instancji między innymi dowód z jej przesłuchania, który został jednak przeprowadzony wadliwie.

Jakkolwiek bowiem został on formalnie przeprowadzony przez Sąd Rejonowy na posiedzeniu rozprawy w dniu 24 05 2021r., to skarżąca wnosiła o jego powtórzenie, gdyż na skutek jej pomyłki złożone przez nią zeznania dotyczyły innej umowy łączącej strony.

Wniosek ten niewątpliwie dotyczył spornych pomiędzy stronami okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy

Dlatego wbrew temu co przyjął Sąd Rejonowy wniosek skarżącej o przeprowadzenie dowodu z jej uzupełniającego przesłuchania nie zmierzał do przedłużenia postępowania – w rozumieniu art. 235 2 § 1 pkt 5 k.p.c. – stąd też nie zachodziły przewidziane w tej regulacji prawnej przesłanki do jego pominięcia.

Tym samym naruszył on wskazaną regulację prawną, co w świetle motywów zaskarżonego orzeczenia doprowadziło w konsekwencji do naruszenia prawa materialnego, a to czyni apelację uzasadnioną.

Równocześnie zgromadzony przez Sąd Rejonowy dowody nie dają wystarczających podstaw do zmiany wyroku, a to w świetle regulacji art. 505 12 § 1 k.p.c. obligowało Sąd odwoławczy do uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Reasumując zaskarżony wyrok jest wadliwy i dlatego apelację pozwanej jako uzasadnioną uwzględniono, orzekając jak w sentencji w oparciu o regulację art. 505 12 § 1 k.p.c.

Sąd Rejonowy rozpoznając ponownie sprawę uwzględni zawartą powyżej ocenę prawną i podejmie czynności mające na celu ustaleni wskazanych okoliczności.

W tym celu zmieni swe postanowienie z dnia 4 08 2022r. i dopuści dowód

z uzupełniającego przesłuchania pozwanej na wskazane przez nią okoliczności,

który następnie przeprowadzi.

Orzekając w sprawie zadba o to, żeby podstawa faktyczna orzeczenia zawierał ustalenia dotyczące wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy, w tym także dotyczące stanu zdrowia pozwanej w czasie zawierania umowy i jego ewentualnego wpływu albo jego braku na podejmowane przez nią czynności.

SSO Leszek Dąbek