Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 321/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Urszula Sipińska-Sęk

Protokolant: st. sekr. sądowy Zofia Aleksandrowicz

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2022 r. w Piotrkowie Trybunalskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku S. Z.

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w Ł.

o wysokość świadczenia

na skutek odwołania S. Z.

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w Ł.

z dnia 20 marca 2022 r. sygn.: (...)

oddala odwołanie;


Sygn. akt V U 321/22

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 20 marca 2022 roku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokonał od dnia 1 marca 2022 roku waloryzacji emerytury rolniczej S. Z. i w związku z powyższym ustalił nową wysokość emerytury w wysokości 1355,73 zł., która wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 256,44zł. wynosi 1612, 17zł. , a po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122 zł., wynosi 1490,17zł. Waloryzacja emerytury rolniczej nastąpiła przez pomnożenie kwoty emerytury podstawowej, która od dnia 1 marca 2022 roku wynosi 1084,58zł. indywidualnymi wskaźnikami wymiaru świadczenia wynoszącymi dla części składkowej 0,39 a dla części uzupełniającej 0,86.

Od powyższej decyzji S. Z. wniósł odwołanie wskazując, iż jest ona dla niego krzywdząca, gdyż po waloryzacji emerytura miała wzrosnąć o 7% dla każdego emeryta, czyli powinien otrzymać ok. 100zł podwyżki, a otrzymał ok. 40zł. a zatem niecałe 3%

W odpowiedzi na odwołanie pełnomocnik Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniósł o jego oddalenie. Podniósł, że wzrost emerytury o 7% dotyczy wysokości emerytury podstawowej. I ta od 1 marca 2022 roku wzrosła o 7% w stosunku do emerytury podstawowej obowiązującej od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku w wysokości 1013,63zł., gdyż wyniosła 1084,58zł.

W piśmie z 28 czerwca 2022 roku wnioskodawca stwierdził, że nie ma zastrzeżeń co do waloryzacji emerytury rolniczej, a do błędnie ustalonych wskaźników wymiaru jego świadczenia w części składkowej i uzupełniającej i wniósł o ich przeliczenie. Zakwestionował ponadto wyliczone mu lata pracy w gospodarstwie rolnym.

W odpowiedzi KRUS stwierdził, że przedmiotem zaskarżenia jest decyzja waloryzacyjna, a w tej wskaźniki wymiaru świadczenia nie były ustalane na nowo, gdyż wynikają z wcześniejszych ostatecznych decyzji emerytalnych, od których wnioskodawca się nie odwoływał. Jednocześnie KRUS podniósł, że w piśmie z 17 maja 2022 roku organ rentowy wskazał wnioskodawcy w jaki sposób ustalono wskaźniki wymiaru jego świadczenia.

W piśmie z 26 września 2022 roku wnioskodawca podtrzymał wniosek o przeliczenie, błędnie ustalonych wskaźników wymiaru jego świadczenia w części składkowej i uzupełniającej.

Postanowieniem z 11 października 2022 roku Sąd Okręgowy przekazał nowe żądanie wnioskodawcy S. Z. o przeliczenie emerytury zawarte w piśmie procesowym z dnia 28 czerwca 2022 roku przekazał do rozpoznania organowi rentowemu.

W wykonaniu postanowienia z 11.10.2022 roku organ rentowy w dniu 4 listopada 2022 roku wydał decyzję.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

S. Z., urodzony dnia (...), od dnia 1 września 2001 roku uzyskał prawo do emerytury rolniczej. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,25 emerytury podstawowej, w tym 0,39 części składkowej i 0,86 części uzupełniającej.

(dowód: decyzja z dnia 18.09.2001 roku, k. 86 akt KRUS)

Decyzją z dnia 7 lipca 2011 roku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznał wnioskodawcy z urzędu prawo do dodatku pielęgnacyjnego od dnia 1 sierpnia 2011 roku w kwocie 186,71 zł.

(dowód: decyzja z dnia 7 lipca 2011 roku, k. 118 akt KRUS)

W dniu 11 maja 2022 roku do KRUS wpłynął wniosek S. Z. o ponowne przeliczenie wysokości emerytury.

(dowód: wniosek – k. 142 akt KRUS)

W odpowiedzi na ten wniosek KRUS pismem z 17 maja 2022 roku wyjaśnił sposób ustalenia wysokości emerytury rolniczej wnioskodawcy.

(dowód: pismo – k. 143-144 akt KRUS)

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżący w odwołaniu od zaskarżonej decyzji podnosił, iż jest ona dla niego krzywdząca, gdyż świadczenie przysługujące mu z tytułu emerytury rolniczej jest zbyt niskie, gdyż po 7% waloryzacji powinno wzrosnąć o ok. 100zł., a wzrosło zaledwie o ok. 40zł. Z kolei w piśmie z 28 czerwca 2022 roku wnioskodawca stwierdził, że nie ma zastrzeżeń co do waloryzacji emerytury rolniczej, a do błędnie ustalonych wskaźników wymiaru jego świadczenia w części składkowej i uzupełniającej i wniósł o ich przeliczenie, kwestionując wyliczone mu przez organ rentowy lata pracy w gospodarstwie rolnym.

Postanowieniem z 11 października 2022 roku Sąd Okręgowy przekazał nowe żądanie wnioskodawcy S. Z. o przeliczenie emerytury zawarte w piśmie procesowym z dnia 28 czerwca 2022 roku przekazał do rozpoznania organowi rentowemu.

W wykonaniu postanowienia z 11.10.2022 roku organ rentowy w dniu 4 listopada 2022 roku wydał decyzję odmawiającą prawa do ponownego ustalenia wysokości emerytury. Kwestia zatem wysokości wskaźników części składkowej i uzupełniającej emerytury rolniczej wnioskodawcy, będzie przedmiotem rozpoznania Sądu, w przypadku wniesienia przez wnioskodawcę odwołania od decyzji KRUS z 4 listopada 2022 roku.

Kwestia ta nie może natomiast być przedmiotem rozpoznania w przedmiotowej sprawie, gdyż ta dotyczy odwołania od decyzji waloryzacyjnej z 20 marca 2022 roku. Zakres odwołania określa zakres zaskarżonej decyzji. Skoro zaskarżona decyzja dotyczy wyłącznie waloryzacji emerytury rolniczej, to w ramach odwołania od takiej decyzji Sąd jest władny li tylko sprawdzić prawidłowość dokonanej waloryzacji, a nie prawidłowość wskaźników części składkowej i uzupełniającej emerytury. W decyzji waloryzacyjnej organ rentowy nie ustalał bowiem na nowo tych wskaźników. Wysokość tych wskaźników została ustalona w decyzji emerytalnej z 2001 roku, od której skarżący nie wniósł odwołania.

Przechodząc zatem do oceny zaskarżonej decyzji należy podnieść, że organ rentowy dokonał jej w sposób prawidłowy, zgodnie z treścią art. 48a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W myśl art. 48a ustęp 2 w/w ustawy waloryzacja emerytury podstawowej polega na pomnożeniu kwoty tej emerytury przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. ustalony na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm. 2)) wyniósł 107,0% (Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. dnia 12 lutego 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 211)

W uwzględnieniu tego wskaźnika waloryzacji (107%) zgodnie z Komunikatem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie kwoty emerytury podstawowej z dnia 17 lutego 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 264) wydanego na podstawie art. 48a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) kwota emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wyniosła 1084,58 zł., a zatem jest wyższa o 107% od emerytury podstawowej obowiązującej od 1 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku wynoszącej 1013,63zł.

Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega – zgodnie z art. 48a ustęp 3 ustawy - na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru świadczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 48 ustęp 1 ustawy wysokość świadczenia lub jego określonej części ustala się za pomocą wskaźnika wymiaru, jeżeli przewiduje to ustawa lub jeżeli wysokość ta pozostaje w stałym stosunku do wysokości emerytury podstawowej, a świadczenie nie ma charakteru jednorazowego.

Emerytura rolnicza zgodnie z art. 24 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników składa się z części składkowej i części uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru. Wskaźnik wymiaru emerytury wnioskodawcy – ustalony w ostatecznej decyzji emerytalnej z dnia 18.09.2001 roku ( k. 86 akt KRUS)- wynosi 1,25 emerytury podstawowej: w tym 0,39 części składkowej i 0,86 części uzupełniającej.

Świadczenie, którego wysokość jest ustalona za pomocą wskaźnika wymiaru, wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi tego wskaźnika i aktualnej emerytury podstawowej (art. 48 ustęp 2 ustawy).

Iloczyn wskaźnika 1,25 i aktualnej emerytury podstawowej obowiązującej od 1 marca 2022 roku ( 1084,58zł.) wynosi 1355,73zł. i w takiej wysokości została ustalona w zaskarżonej decyzji. Tak ustalona wysokość świadczenia emerytalnego jest wyższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych ( od 1 marca 2022 roku 1338,44zł.).

Oprócz świadczenia emerytalnego wnioskodawca ma wypłacany dodatek pielęgnacyjny w wysokości 256,44zł., co łącznie z emeryturą daje kwotę 1612, 17zł. Od tej kwoty podlega odliczeniu składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122 zł., co daje ustaloną w zaskarżonej decyzji kwotę 1490,17zł.

Wobec powyższego Sąd uznał, iż decyzja Prezesa KRUS została wydana w sposób prawidłowy, a odwołanie wnioskodawcy podlega oddaleniu.

Z tych względów Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.