Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 1744/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Milski

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. K. i L. K.

przeciwko Miastu Ł.

o ustalenie i zapłatę

na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 31 maja 2021 r., sygnatura akt II C 1748/20

1.  oddala apelację,

2.  nie obciąża powodów kosztami postępowania apelacyjnego.