Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III Ca 2207/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Milski

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W.

przeciwko I. Ż.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 27 sierpnia 2021 roku, sygnatura akt I C 168/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1. zasądza od I. Ż. na rzecz Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. kwotę 49 607,78 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) z liczonymi od:

kwoty 33 560,72 zł (trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie za okres od dnia 28 października 2019 roku do dnia 29 października 2019 roku,

kwoty 49 607,78 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie za okres od dnia 29 października 2019 roku do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od I. Ż. na rzecz Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. kwotę (...) (cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem) złotych tytułem kosztów procesu. ;

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  nie obciąża I. Ż. kosztami postępowania apelacyjnego.