Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 534/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 grudnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant: Monika Jasińska

Przy udziale Prokuratora Katarzyny Koreckiej-Rożej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03.12.2021r., 23.05.2022r., 28.07.2022r.,10.10.2022r.

sprawy przeciwko sprawy U. V., urodzonej (...) w miejscowości R. (U.), córki M. i B. z d. P.,

oskarżonej o to, że w dniu 7 grudnia 2020 roku za pośrednictwem sieci (...), ze skutkiem w miejscowości P., gm. (...), pow. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem J. P. poprzez wpłatę przez pokrzywdzonego kwoty 794,00 złotych na swój rachunek bankowy o nr. (...) tytułem zapłaty wystawionej do sprzedaży oferowanego na stronie sklepu internetowego o nazwie (...) agregatu prądotwórczego (...) plus olej i drabinę aluminiową (...), wprowadzając pokrzywdzonego w błąd co do faktycznego zamiaru wywiązania się z transakcji, czym działała na szkodę J. P., tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

orzeka

1.  oskarżoną U. V. uniewinnia od zarzucanego jej czynu;

2.  koszty postępowania przejmuje na rzecz Skarbu Państwa.