Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 621/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2023 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sławomir Górny

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2023 roku w Sieradzu

odwołania G. T.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 4.11.2022 r. Nr (...)

w sprawie G. T.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o kapitał początkowy

zmienia zaskarżoną decyzję i zobowiązuje organ rentowy do ustalenia kapitału początkowego G. T. na 1 stycznia 1999 roku z uwzględnieniem okresów od 1 stycznia 1983 roku do 3 stycznia 1983 roku i od 24 grudnia 1983 roku do 31 grudnia 1983 roku jako okresów pozostania w stosunku pracy w Spółdzielni (...) w S..

Sygn. akt IV U 621/22

UZASADNIENIE

Decyzją z 4.11.2022r. ((...)), ZUS ponownie ustalił G. T. kapitał początkowy, który według stanu na dzień 1.01.1999r. wyniósł 98.062,80zł. Do obliczenia pw oraz wwpw kp, przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 1.01.1989 – 31.12.1998; wwpw wyniósł 98,12%. Przyjęto okresy składkowe w wymiarze 15 lat, 10 m-cy, 5 dni, nieskładkowe w wymiarze 4 lata, 6 m-cy. Do ustalenia wartości kp nie uwzględniono okresów: 1.01.1983 – 3.01.1983, gdyż nie została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne, 24.12.1983 – 31.12.1983 – gdyż nie podjął pracy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, 25.09.1992 – 31.10.1992, gdyż w tym okresie przebywał na urlopie bezpłatnym oraz nauki w szkole wyższej na jednym kierunku ponad wymiar określony w programie studiów.

Nie podzielając powyższej decyzji, w/w złożył odwołacie, wnosząc o uwzględnienie przy ustalaniu wartości kapitału początkowego okresów od 1.01.1983 - 3.01.1983, 24.12.1983 - 31.12.1983. wskazywał że 31.12.1982r., został oddelegowany do służby wojskowej.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wnosił o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił następując stan faktyczny:

G. T., ur. (...)

Po zakończeniu studiów na PŁ w 1982r., wnioskodawca był zatrudniony w (...) w S. od 25.08.1982 - 31.12.1984 (Rp – 7 k. 757/akta kapitałowe ZUS).

W okresie od 4.01.1983 - 23.12.1983, w/w odbywał czynną służbę wojskową. W tym czasie służba była obowiązkowa. Odwołujący przed służbą wojskową pracował w (...) do 31.12.1982r. (piątek). Po otrzymaniu rozkazu, w-ca po okazaniu rozkazu w zakładzie pracy, pojechał do jednostki w poniedziałek w dniu 3.01.1983r. Po zakończeniu służby, dowódca jednostki udzielił jak gdyby urlopu po służbie do końca roku. W dniu 2.01.1984r., w-ca przystąpił do pracy (zeznania w-cy na nagraniu CD 00:02:42 – 00:12:29 k. 15/akta sprawy; uwierzytelniona kserokopia kart książeczki wojskowej k. 737/akta kapitałowe ZUS).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i w postępowaniu przed organem rentowym. Fakty związane z pozostawaniem wnioskodawcy w stosunku pracy w styczniu 1983r. i po odbyciu służby wojskowej w 12.1983r., Sąd ustalił na podstawie zeznań wnioskodawcy, którym dał wiarę. Zdaniem Sądu zachodzą podstawy do uznania, że w okresach od 1.01.1983 – 3.01.1983 oraz od 24.12.1983 – 31.12.1983, G. T. pozostawał w stosunku pracy w Spółdzielni (...) w S.. W przypadku wnioskodawcy, niestawiennictwo w pracy przed 3.01.1983r. i od 24.12.1983 – 31.12.1983, było niemożliwe z przyczyn faktycznych.

Sąd Okręgowy zważył:

Odwołanie jest zasadne.

Jak wynika z art. 173 ust. 1 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2021, poz. 291 ze zm.), dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osób w wieku 62 lat , tj. zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 25.03.1999r. (art.173 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 174 ust. 1 cyt. ustawy, kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12.

Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6;

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5;

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 (ust. 2).

Przy ustalaniu kapitału początkowego do okresów, o których mowa w art. 7 pkt 5 stosuje się art. 53 ust. 1 pkt 2 (ust. 2a).

Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu przed dniem 1 stycznia 1999r. (ust. 3).

Postępowanie dowodowe wykazało, że zachodzą podstawy do ustalenia kapitału początkowego wnioskodawcy na dzień 1.01.1999r., z uwzględnieniem okresów od 1.01.1983 – 3.01.1983, 24.12.1983 – 31.12.1983, bowiem w ww. okresach, pozostawał w stosunku pracy w Spółdzielni (...) w S..

Z uwagi na powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14§2 k.p.c., zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł, jak w sentencji.