Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 14 lutego 2023 r.

Sygn. akt VI Ka 819/22

1.

2.WYROK

2.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3.Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:SSO Adam Bednarczyk

protokolant: sekretarz sądowy Marta Herc

po rozpoznaniu dnia 14 lutego 2023 r.

4.sprawy A. K., syna Z. i K., ur. (...) w O.

5.oskarżonego o przestępstwo z art. 209 § 1a kk

6.na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

7.od wyroku Sądu Rejonowego w Otwocku

8.z dnia 27 stycznia 2022 r. sygn. akt II K 339/19

10.zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze; zasądza od oskarżonego A. K. na rzecz oskarżycielki subsydiarnej P. K. kwotę 840,00 zł tytułem zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 819/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 27 stycznia (...). sygn. akt II K 339/19

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

dochody oskarżonego i jego uprzednia karalność

informacja e - (...) i informacja K.

685,686

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Zrzut z pkt. I -1 apelacji podpunkty od a do -u

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzuty apelacji są bardzo obszerne i szczegółowe niemniej w żaden sposób nie odnoszą się do ustaleń faktycznych sądu stanowiących podstawę rozstrzygnięcia. Dotyczą one szeregu zagadnień pobocznych związanych ze stosunkami pomiędzy oskarżonym a jego żoną J. K. na tle rozprawy rozwodowej podziału majątku małżonków itp. Fakty te natomiast niezależnie od ich interpretacji nie mają żadnego wpływu na zasadnicze i kluczowe ustalenie sądu, iż oskarżony w okresie zarzutu posiadał dochody pozwalające mu na wypełnienie obowiązku alimentacyjnego. Fakty te wynikają z dokumentów, wyjaśnień samego oskarżonego jak też podstawowych zasad logicznego myślenia i doświadczenia życiowego. Jeżeli chodzi o dokumenty to trafnie sąd zauważył, iż dokonywane przez oskarżonego wpłaty na poczet zaległych alimentów przekraczały jego dochody deklarowane w deklaracjach PIT. Co więcej w swoich wyjaśnieniach oskarżony wskazywał, że w tym samym czasie udzielał znacznej pomocy finansowej swojej matce z uwagi na jej niską emeryturę w kwocie 1400 zł. gdy tymczasem jego dochody deklarowane oficjalnie na potrzeby organów skarbowych były niższe w stosunku miesięcznym jak dochody jego matki. Tak więc logicznym jest wniosek sądu, iż oskarżony uzyskiwał wyższe dochody jak deklarowane oficjalnie. Rzeczowo i logicznie sąd także wskazał skąd pochodziły te dochody analizując kwestię firmy z branży budowlanej zarejestrowanej na osobę K. K. konkubiny oskarżonego. Pomijając już że jest to firma działająca w branży, w której uprzednio działał i specjalizował się oskarżony nie można uznać za wiarygodne wypowiedzi oskarżonego jakoby w firmie tej jedynie nadzorował pracę zatrudnionych co zresztą samo w sobie stanowi zatrudnienie, lecz również niewiarygodny jest by K. K. w istocie sama i samodzielnie prowadziła tą firmę, bowiem jak sąd słusznie wskazuje z logicznego punktu widzenia i z punktu widzenia doświadczenia życiowego niemożliwym jest by dość dużą firmę budowlano remontową prowadził osoba nie mająca żadnego doświadczenia w tej branży, a nadto pracująca codziennie na pełnym etacie jako pracownik socjalny. Wniosek zatem jest prosty oskarżony w okresie zarzutu prowadził firmę budowlano-remontową rejestrując ją na konkubinę w celu ukrycia własnych dochodów i nie płacenia alimentów w sposób umyślny. Oczywiście oskarżonemu zależało na ukryciu dochodów tez w innych celach jak choćby w związku z zaległościami składkowymi wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, niemniej jak trafnie ustalił sąd większość z tych zaległości została umorzona lub uległa przedawnieniu, a więc konieczność ich płaty także nie mogła być przyczyną niemożności wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Wreszcie oskarżony wskazywał na swoje dolegliwości zdrowotne jako przyczynę niemożności podjęcia pracy, co jak ustalił sąd trafnie mijało się z prawdą, albowiem oskarżonemu choroba ta nie przeszkadza w intensywnym uprawianiu sportu w postaci kilkudziesięciokilometrowych wycieczek na rowerze , czy też jeżdzie na quadzie lub motocyklu czy też uczestniczeniu w akcjach Ochotniczej Straży Pożarnej której jest członkiem.

Wreszcie sąd zwrócił uwagę, iż oskarżony skoro miał mieć wskazywane przez siebie kłopoty finansowe nigdy nie wystąpił o obniżenie kwoty alimentów, a skoro miał kłopoty z uzyskaniem pracy nigdy nie zarejestrował się jako bezrobotny.

Wbrew twierdzeniom apelacji sąd nie pominął też żadnych okoliczności wynikających z wyjaśnień oskarżonego i do wszystkich z nich odniósł się .

Reasumując zdaniem sądu odwoławczego zarzuty apelacji w żaden sposób nie podważały ustaleń faktycznych sądu rejonowego kalifikacji prawnej czynu i wymierzonej oskarżonemu kary.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

brak tego rodzaju okoliczności

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 27 stycznia 2022 r. sygn. akt II K 339/19

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

zarzuty jak i wywody apelacji nie mogły spowodować zmiany lub uchylenia wyroku w kierunku postulowanym przez jej autora.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 624§1 kpk.

7.  PODPIS

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca oskarżonego

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 27 stycznia 2022 r. sygn. akt II K 339/19

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana