Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1425/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SO Bożena Rządzińska

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SR (del) Ewa Szuster- Luszyńska

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ulicy (...)

w Z.

przeciwko „ (...)” – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 30 lipca 2013r sygn. akt I C 456/13

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu stronie pozwanej kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.