Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1460/13

III Cz 2026/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący : SSO Sławomir Zieliński

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Kinga Grzegorczyk

Protokolant: Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Łodzi

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. oraz Miastu Ł. – Zarządowi Dróg i (...) w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

z dnia 21 czerwca 2013 roku sygn. akt I C 256/10

oraz zażalenia pozwanego Miasta Ł. - Zarządu Dróg i (...) w Ł. od postanowienia stanowiącego punkt 2. wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi z dnia 21 czerwca 2013 roku sygn. akt I C 256/10

I. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od Miasta Ł. - Zarządu Dróg i (...) w Ł. na rzecz E. K. kwotę 5 100 (pięć tysięcy sto) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 8 września 2011 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  nakazuje pobrać od Miasta Ł. - Zarządu Dróg i (...) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi kwotę 55 (pięćdziesiąt pięć) złotych tytułem nieuiszczonej części opłaty od pozwu oraz kwotę 923,44 (dziewięćset dwadzieścia trzy złote, czterdzieści cztery) złotych tytułem wynagrodzenia biegłych;

4.  zasądza od Miasta Ł. - Zarządu Dróg i (...) w Ł. na rzecz E. K. kwotę (...) (tysiąc czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

II. oddala zażalenie;

III. nakazuje pobrać od Miasta Ł. - Zarządu Dróg i (...) w Ł. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi kwotę 255 (dwieście pięćdziesiąt pięć) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty od apelacji;

IV. zasądza od Miasta Ł. - Zarządu Dróg i (...) w Ł. na rzecz E. K. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.