Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1466/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący : Sędzia S.O. Sławomir Zieliński

Sędziowie: S.O. Bogdan Jachowicz

S.R. Kinga Grzegorczyk

Protokolant Łukasz Wiktorski

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 roku Łodzi na rozprawie

połączonych spraw z powództw (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

przeciwko (...) Publicznemu Szpitalowi (...)

we W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi

z dnia 8 sierpnia 2013r. sygn. akt I C 187/13

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...) we W. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę (...),63 (czterdzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt 63/100) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4 grudnia 2012r. do dnia zapłaty oraz kwotę (...) (cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...) we W. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę (...),55 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć 55/100) zł

z ustawowymi odsetkami od dnia 3 października 2012r. do dnia zapłaty oraz kwotę 7150 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  zasądza od (...) Publicznego Szpitala (...) we W. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę

(...) ( osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.