Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 169/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Tomasz Tatarczyk (spr.)

Sędzia SO Krystyna Hadryś

Sędzia SO Gabriela Sobczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 marca 2014 r.

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w G.

przeciwko L. M.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. akt II Co 5626/13

postanawia: oddalić zażalenie.

SSO Gabriela Sobczyk SSO Tomasz Tatarczyk SSO Krystyna Hadryś

Sygn. akt III Cz 169/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 12 listopada 2013r. Sąd Rejonowy odmówił nadania klauzuli wykonalności odpisom administracyjnych tytułów wykonawczych stwierdziwszy brak podstaw prawnych do nadania sądowej klauzuli wykonalności odpisom tytułów i wskazując, że odpisy dokumentów nie spełniają wymogów art. 27 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zażaleniu wnioskodawca zarzucił niezasadne żądanie oryginałów tytułów wykonawczych, które znajdują się w aktach ksiąg wieczystych przy wniosku o wpis hipoteki przymusowej oraz niezasadne stwierdzenie, że odpisy tytułów nie spełniają wymogów art. 27 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie może odnieść skutku.

Wnioskodawca domagał się nadania klauzuli wykonalności odpisom tytułów wykonawczych.

Załączył do wniosku de facto nie odpisy tytułów wykonawczych, lecz kserokopie tytułów wykonawczych wydane przez sąd na podstawie akt księgi wieczystej.

Kserokopii tytułu wykonawczego nie mogła być nadana klauzula wykonalności.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przewidując w poprzednim stanie prawnym możliwości wystawiania dalszych tytułów wykonawczych, dopuszczała posługiwanie się odpisem tytułu wykonawczego przy dokonywaniu ustawowo określonych czynności procesowych.

Taki urzędowo poświadczony przez administracyjny organ egzekucyjny odpis administracyjnego tytułu wykonawczego mógł stanowić podstawę wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej ( postanowienie SN z 24.10.2013r., IV CSK 21/13 ).

Tytuł wykonawczy jest dokumentem stanowiącym podstawę wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego; jest to dokument odpowiadający sformalizowanym wymaganiom określonym w przepisach proceduralnych.

W myśl art. 26 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tytuł wykonawczy jest dokumentem sporządzonym przez wierzyciela według ustalonego wzoru i musi spełniać wymagania określone w art. 27 tej ustawy.

W postępowaniu egzekucyjnym funkcję tytułu wykonawczego może spełniać tylko oryginał tego tytułu.

Ponieważ przedłożonym kserokopiom tytułów wykonawczych nie można była nadać klauzuli wykonalności, za prawidłowe uznać trzeba oddalenie wniosku bez dokonywania oceny, czy wnioskodawca wykazał potrzebę opatrzenia administracyjnych tytułów wykonawczych sądową klauzulą wykonalności.

Dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 i 13 § 2 k.p.c.

SSO Gabriela Sobczyk SSO Tomasz Tatarczyk SSO Krystyna Hadryś