Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt X GC 766/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Rafał Maciejewski

Protokolant: sekr. sąd. Paweł Miszczak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2014 r. w Ł.

sprawy z powództwa (...)w S.

przeciwko (...)w S.

o zapłatę 1.500.000 zł

1)  zasądza od (...)w S.na rzecz (...)w S.kwotę 1.500.000 zł (milion pięćset tysięcy złotych), z ustawowymi odsetkami od dnia 19 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty;

2)  zasądza od (...)w S.na rzecz (...)w S.kwotę 82.217 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.